Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập kế toán hành chính sự nghiệp

Được đăng lên bởi tinhyeudieuki828-gmail-com
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 2246 lần   |   Lượt tải: 2 lần
-1-

BÀI TẬP KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP
========================

Bài 2.1:
A. Tại ĐV HCSN M tháng 2/N có các tài liệu sau (đvt :1000đ).
I. Số dư đầu tháng 2N:
- TK 111 : 300.000
- TK 112 : 240.000
- TK 008 : 900.000
- Các tài khoản khác có số dư hợp lý
II. Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh:
1. Ngày 4/2 PT 0034 Rút DTKP hoạt động thường xuyên về nhập quỹ tiền mặt : 100.000
2. Ngày 6/2 PC 0023 Chi tiền mặt trả tiền điện nước dùng cho hoạt động thường xuyên : 60.000
3. Ngày 7/2 GBN 0012 Rút tiền gửi mua nguyên vật liệu đưa vào sử dụng cho dự án A : 27.000
4. Ngày 9/2 PT 0035 Rút TGKB về quỹ tiền mặt để chi lương:120.000
5. Ngày 10/2 PC 0024 Chi lương đợt 1 cho cán bộ viên chức trong ĐV: 120.000
6. Ngày 15/2 GBC 0042 Thu sự nghiệp bằng TGKB:75.500
7. Ngày 16/2 PT 0036 Thu hộ cấp dưới bằng tiền mặt 53.000.
8. Ngày 18/2 PT 0037 Thu phí , lệ phí bằng tiền mặt :25.360.
9. Ngày 19/2 PT 0038Tạm ứng kinh phí bằng tiền mặt số tiền 50.000
10. Ngày 20/2 Số thu phí, lệ phí phải nộp cho nhà nước là 40.000.
11. Ngày 22/2 PC 0025 Nộp cho Nhà nước các khoản thu phí , lệ phí :40.000 bằng tiền mặt
12. Ngày 23/2 GBC 0043 Nhận lệnh chi tiền bằng TGKB: 200.000
13. Ngày 29/2 PT 0039 Rút TGKB về quỹ tiền mặt để chi theo lệnh chi tiền : 200.000
14. Ngày 30/2 PC 0026 Chi tiền mặt cho HĐTX theo lệnh chi tiền: 200.000
B. Yêu cầu:
1. Đị nh khoản và ghi vào sơ đồ tài khoản các nghiệp vụ trên .
2. Mở và ghi vào: Sổ quỹ, Nhật ký chung, Sổ cái TK 111, TK 112 của hình thức Nhật ký
chung.
Bài 2.2
A. Tại đơn vị HCSN A trong tháng 3/N có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh như sau
(đvt:1.000đ), các tài khoản có số dư hợp lý.
1. Nhận thông báo dự toán kinh phí hoạt động do cơ quan tài chính duyệt cho quý I/N số tiền
80.000
2. Ngày 5/3 PT 130 rút dự toán kinh phí hoạt động về nhập quỹ tiền mặt: 30.000
3. Ngày 5/3 PC 149, chi trả lương và phụ cấp khác cho viên chức 17.000 phụ cấp lương 2.000
4. Ngày 7/3 PC 150 chi mua vật liệu nhập kho dùng cho hoạt động HCSN số tiền 16.500
5. Ngày 8/3 PT 131, thu học phí của sinh viên, số tiền 135.000
6. Ngày 9/3 PC 151 gửi tiền mặt vào ngân hàng số tiền 50.000
7. Ngày 12/3 PC 153 chi trả phụ cấp học bổng sinh viên, số tiền 12.000
8. Ngày 14/3 PC 154 chi trả tiền điện thoại, tiền điện 5.540 ghi chi hoạt động thường xuyên
9. Ngày 15/3 PC 155 chi mua tài liệu phục vụ hoạt động HCSN ghi chi hoạt động thường
xuyên là 1...
- 1 -
BÀI TẬP KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP
========================
Bi 2.1:
A. Ti ĐV HCSN M thng 2/N có cá c tà i liệ u sau (đvt :1000đ).
I. ́ dư đầ u thá ng 2N:
- TK 111 : 300.000
- TK 112 : 240.000
- TK 008 : 900.000
- Các tài khoản khác có số dư hợp lý
II. Cc nghiệ p vụ kinh tế phá t sinh:
1. Ngày 4/2 PT 0034 Rt DTKP hot động thưng xuyên v nhp qu tin mt : 100.000
2. Ngày 6/2 PC 0023 Chi tiề n mặ t trả tiề n điệ n nướ c dù ng cho hoạ t độ ng thườ ng xuyên : 60.000
3. Ngày 7/2 GBN 0012 Rt tin gi mua nguyên vt liệu đưa và o sử dụ ng cho dự á n A: 27.000
4. Ngày 9/2 PT 0035 Rt TGKB v qu tin mt đ chi lương:120.000
5. Ngày 10/2 PC 0024 Chi lương đợ t 1 cho cá n bộ viên chứ c trong ĐV: 120.000
6. Ngày 15/2 GBC 0042 Thu sự nghiệ p bằ ng TGKB:75.500
7. Ngày 16/2 PT 0036 Thu hộ cấ p dướ ì ng tiề n mặ t 53.000.
8. Ngày 18/2 PT 0037 Thu phí , ̣ phí̀ ng tiề n mặ t :25.360.
9. Ngày 19/2 PT 0038Tm ứng kinh phí bằng tin mt số tin 50.000
10. Ngày 20/2 Số thu phí, lệ phí phải nộp cho nhà nước là 40.000.
11. Ngày 22/2 PC 0025 ̣ p cho Nhà nướ c cá c khoả n thu phí , ̣ phí :40.000 ̀ ng tiề n mặ t
12. Ngày 23/2 GBC 0043 Nhậ n lệ nh chi tiề n bằ ng TGKB: 200.000
13. Ngày 29/2 PT 0039 Rt TGKB v qu tin mt đ chi theo lệnh chi tin : 200.000
14. Ngày 30/2 PC 0026 Chi tiề n mặ t cho HĐTX theo lệ nh chi tiề n: 200.000
B. Yêu cầ u:
1. Định khoả n và ghi và o sơ đồ tà i khoả n cá c nghiệ p vụ trên.
2. ̉ và ghi và o: ̉ quỹ , Nhậ t ký chung, ̉ cá i TK 111, TK 112 ca hnh thức Nht ký
chung.
Bài 2.2
A. Ti đơn vị HCSN A trong thng 3/N có cc nghiệp vụ kinh tế pht sinh như sau
(đvt:1.000đ), cc ti khoản có số dư hợp lý.
1. Nhn thông o dự toán kinh phí hot động do quan i chính duyệt cho quý I/N số tin
80.000
2. Ngày 5/3 PT 130 rt dự toán kinh phí hot động v nhp qu tin mt: 30.000
3. Ngày 5/3 PC 149, chi trả lương và phụ cấp khác cho vn chức 17.000 phcấp lương 2.000
4. Ngày 7/3 PC 150 chi mua vt liệu nhp kho dùng cho hot động HCSN số tin 16.500
5. Ngày 8/3 PT 131, thu học phí ca sinh viên, số tin 135.000
6. Ngày 9/3 PC 151 gi tin mt vào ngân hàng số tin 50.000
7. Ngày 12/3 PC 153 chi trả phụ cấp học bổng sinh viên, số tin 12.000
8. Ngày 14/3 PC 154 chi trả tin điện thoi, tin điện 5.540 ghi chi hot động thưng xuyên
9. Ngày 15/3 PC 155 chi mua tài liệu phục vụ hot động HCSN ghi chi hot động thưng
xuyên là 10.850
10. Ngày 25/3, PC 156, chi hot động nghiệp vụ chuyên môn được ghi chi thưng xuyên:
9.800
11. Ngày 25/3 nhn cấp phát bằng lệnh chi tin đ chi tiêu đột xuất (hội thảo chuyên đ) số tin
12.000 đơn vị nhn được giấyo có ca kho bc nhà nước.
12. Ngày 27/3 PC 132, rt tin gi kho bc v qu tin mt: 12.000
Bài tập kế toán hành chính sự nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập kế toán hành chính sự nghiệp - Người đăng: tinhyeudieuki828-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Bài tập kế toán hành chính sự nghiệp 9 10 89