Ktl-icon-tai-lieu

BÀI TẬP KẾ TOÁN TÀI CHÍNH

Được đăng lên bởi Jared Huynh
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 596 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1BÀI TẬP KẾ TOÁN TÀI CHÍNH
Bài 1: Doanh nghiệp A thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, có các tài liệu
như sau: (đvt: 1000 đ)
Số dư đầu tháng của một số tài khoản kế toán:
- TK 111: 26.000
- TK 112: 4.000.000
- TK 131: 144.000
- TK 331: 200.000
- TK 133: 21.000
Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong tháng
1. Rút tiền gởi ngân hàng về nhập quỹ: 500.000.
2. Khách hàng trả nợ cho Doanh nghiệp: 144.000, trong đó tiền mặt là 114.000 và chuyển khoản
30.000 (Doanh nghiệp đã nhận giấy báo Có).
3. Mua hàng về nhập kho, thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt là 44.000, bao gồm thuế VAT 10%.
4. Chi lương cho cán bộ bằng tiền mặt là 50.000.
5. Doanh thu bán hàng hóa trong tháng là 880.000, bao gồm thuế GTGT là 10%. Trong đó thu bằng
tiền mặt là 280.000 và thu bằng tiền gởi ngân hàng là 600.000.
6. Chi tạm ứng CB-CNV đi mua hàng bằng tiền mặt là 30.000.
7. Rút tiền gởi ngân hàng nộp thuế GTGT sau khi khấu trừ thuế GTGT.
8. Nhập kho hàng hóa 20.000 bằng tiền tạm ứng.
9. Thanh toán nợ người bán bằng chuyển khoản 200.000
Yêu cầu: Định khoản và phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào tài khoản. Tính số dư cuối
kỳ của tài khoản 111, 112, 131, 331.
Bài 2: DN A tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ, trong tháng có tình hình sau. Đvt:
1000 đ
1. Thu tiền mặt từ việc bán hàng, giá bán 20.000, thuế VAT 10%.
2. Thu TGNH do đòi được nợ của khách hàng 10.000.
3. Chi tiền mặt trả nợ người bán 3.000
4. Chi tiền mặt để vận chuyển hàng đi bán 200
5. Thu tiền mặt thừa do nhân viên tạm ứng không chi hết, trả lại quỹ 500
6. Nhận giấy báo Nợ của ngân hàng, trả tiền cho người cung cấp 6.000
7. Chi tiền mặt để ứng trước tiền cho người bán 5.000.
8. Chi tiền mặt tạm ứng cho nhân viên A 10.000.
9. Chi tiền mặt gởi qua bưu điện 2.000 để trả lương cho nhân viên làm việc ở chi nhánh, nhưng
nhân viên chưa nhận được tiền.
10. Nhận được giấy hồi báo của bưu điện đã chuyển tiền ở nghiệp vụ 9.
11. DN chuyển TGNH 50.000 ký quỹ mở đại lý dài hạn cho Công ty ABC.
12. Chi tiền mặt trả tiền thuê văn phòng quản lý trong thời hạn 2 năm là 24.000, kế toán đã phân bổ
cho tháng đầu tiên.
13. Nhân viên A thanh toán tạm ứng:

2- Hàng hóa nhập kho giá trên hóa đơn 7.000, thuế VAT 10%
- Chi phí vận chuyển hàng mua 200, chi phí ăn, ở, đi lại 300
- Số tiền còn lại nhập quỹ.
14. Rút TGNH trả người nhận thầu sửa chữa lớn TSCĐ 16.000, Công ty phân bổ vào chi phí sản
xuất chung 16 tháng kể từ tháng này.
15. Nhận lại bằng TGNH số tiền ...
http://www.ebook.edu.vn
1
BÀI TP K TOÁN TÀI CHÍNH
Bài 1: Doanh nghip A thuc đối tượng np thuế GTGT theo phương pháp khu tr, có các tài liu
như sau: (đvt: 1000 đ)
S dư đầu tháng ca mt s tài khon kế toán:
- TK 111: 26.000
- TK 112: 4.000.000
- TK 131: 144.000
- TK 331: 200.000
- TK 133: 21.000
Các nghip v kinh tế phát sinh trong tháng
1. Rút tin gi ngân hàng v nhp qu: 500.000.
2. Khách hàng tr n cho Doanh nghip: 144.000, trong đó tin mt là 114.000 và chuyn khon
30.000 (Doanh nghip đã nhn gi
y báo Có).
3. Mua hàng v nhp kho, thanh toán trc tiếp bng tin mt là 44.000, bao gm thuế VAT 10%.
4. Chi lương cho cán b bng tin mt là 50.000.
5. Doanh thu bán hàng hóa trong tháng là 880.000, bao gm thuế GTGT là 10%. Trong đó thu bng
tin mt là 280.000 và thu bng tin gi ngân hàng là 600.000.
6. Chi tm ng CB-CNV đi mua hàng bng tin mt là 30.000.
7. Rút tin gi ngân hàng np thuế GTGT sau khi khu tr thuế GTGT.
8. Nhp kho hàng hóa 20.000 bng tin tm ng.
9. Thanh toán n người bán bng chuyn kho
n 200.000
Yêu cu: Định khon và phn ánh các nghip v kinh tế phát sinh vào tài khon. Tính s dư cui
k ca tài khon 111, 112, 131, 331.
Bài 2: DN A tính thuế giá tr gia tăng theo phương pháp khu tr, trong tháng có tình hình sau. Đvt:
1000 đ
1. Thu tin mt t vic bán hàng, giá bán 20.000, thuế VAT 10%.
2. Thu TGNH do đòi được n ca khách hàng 10.000.
3. Chi tin mt tr n người bán 3.000
4. Chi tin mt để vn chuyn hàng đi bán 200
5. Thu tin mt th
a do nhân viên tm ng không chi hết, tr li qu 500
6. Nhn giy báo N ca ngân hàng, tr tin cho người cung cp 6.000
7. Chi tin mt để ng trước tin cho người bán 5.000.
8. Chi tin mt tm ng cho nhân viên A 10.000.
9. Chi tin mt gi qua bưu đin 2.000 để tr lương cho nhân viên làm vic chi nhánh, nhưng
nhân viên chưa nhn được tin.
10. Nhn được giy hi báo ca bưu
đin đã chuyn tin nghip v 9.
11. DN chuyn TGNH 50.000 ký qu m đại lý dài hn cho Công ty ABC.
12. Chi tin mt tr tin thuê văn phòng qun lý trong thi hn 2 năm là 24.000, kế toán đã phân b
cho tháng đầu tiên.
13. Nhân viên A thanh toán tm ng:
BÀI TẬP KẾ TOÁN TÀI CHÍNH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÀI TẬP KẾ TOÁN TÀI CHÍNH - Người đăng: Jared Huynh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
BÀI TẬP KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 9 10 879