Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập khai triển Taylor

Được đăng lên bởi Hải Yến Trần
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 574 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài tập: Giải tích 1 – Ngành: Sư phạm Vật lý và Vật lý học

Bài tập Khai triển Taylor – Maclaurin
Bài 1:
1. Khai triển đa thức x 4  5 x3  5 x 2  x  2 thành lũy thừa của (x – 2)
2. Khai triển đa thức x5  2 x 4  x 2  x  1 thành lũy thừa của (x +1)
Bài 2: Tìm khai triển Maclaurin đến bậc 5 của các hàm số sau:
1. y  tan x

2. y  arcsin x

4. y  arctan x

5. y 

7. y  (1  2 x)e 2 x  (1  2 x)e 2 x
10. y  sin x  cos x

3. y  arccos x

2x  3
x 1

1
( x  1)( x  2)

6. y 

1 x 
8. y  ln 

1 x 

9. y  arcsin x  sin x

11. y  cos(3x).sin x

12. y  e x sin x

Bài 3: Viết công thức Maclaurin của các hàm số :
1. esin x đến x5





4. ln x  1  x 2 đến x5

2. e tan x đến x5

3. ln(cos x) đến x6

 sin x 
6
5. ln 
 đến x
 x 

6.

1
đến bậc 5
1  sin x

2

7. cos(sin x) đến x6 . Tìm f(6)(0) ; 8. e 2 x  x đến bậc 5. 9. tan(sin x) đến x5
10. sin(tan x) đến x5

11. 1  2 x  x 3  3 1  3x  x 2 đến x3

Bài 4 : Với các giá trị nào của A, B, C, D thì khi x  0 ta có công thức tiệm cận :

ex 

1  Ax  Bx 2
 0( x5 )?
2
2  Cx  Dx

Bài 5: Áp dụng công thức khai triển Taylor – Maclaurin, tính giới hạn của :

ln(1  x)  x
x 0
x2

11

1. lim   cot x 
x 0 x x



2. lim

tan x  sin x
x 0
x3

arctan x  arcsin x
x 0
x3

4. lim

ln (1  x)  sin x
2

7. lim
x 0

5. lim

ex 1  x 

2

1  e x

2

8. lim
x 0

x  sin x

x2
2

x2
cos x  1 
2
3. lim
4
x 0
x

x3
tan x  x 
3
6. lim
x 0
x3
sin x  x 
6

2(tan x  sin x)  x 3
9. lim
x 0
x5

GV bộ môn: Nguyễn Vũ Thụ Nhân – Tổ bộ môn Toán – lý – Khoa Vật lý – ĐH Sư phạm TpHCM

Bài tập: Giải tích 1 – Ngành: Sư phạm Vật lý và Vật lý học


 1 
1

10. lim  x  x 2 ln  1    11. lim  2  cot 2 x 
x 
x

0
 x 
x



12. lim 6 x 6  x 5  6 x 6  x5
x 

Đáp số
1.1 -7(x-2) - (x-2)2 + 3(x-2)3 + (x-2)4

1.2 (x+1)2 + 2(x+1)3 - 3(x+1)4 + (x+1)5

x3 2 x 5 17 x 7
2.1 x  

 0( x 7 )
3 15 315

x3 3x 5 5 x 7
2.2 x  

 0( x 7 )
6 40 112

2.3


x3 3 x5
x 
 0( x5 )
2
6 40

2.4 x 

1 x 3 x 2 5 x 3 11x 4 21x5
2.5   



 0( x5 )
2 4 8
16
32
64
2.7

x3 x 5 x 7
   0( x 7 )
3 5 7

2.6 3  5 x  5 x 2  5 x3  5 x 4  5 x 5  0( x 5 )

16 x3 32 x 5
2 x3 2 x5
x5

 0( x5 ) 2.8 2 x 

 0( x 5 ) 2.9 2 x   0( x5 )
3
15
3
5
12

2.10 1  x 

x 2 x3 x 4 x5
 

 0( x5 )
2 6 24 120

2.11 x 

x3 x 5
2.12 x  x    0( x5 )
3 30

x 2 x 4 x5
3.1 1  x     0( x5 )
2 8 15

2

3.2 1  x 

14 x3 62 x5

 0( x5 )
3
15

x 2 x3 3x 4 37 x5
 

 0( x5...
Bài tập: Giải tích 1 Ngành: Sư phạm Vật lý và Vật lý học
GV bộ môn: Nguyễn Vũ Thụ Nhân – Tổ bộ môn Toán – lý – Khoa Vật lý ĐH Sư phạm TpHCM
Bài tập Khai triển Taylor – Maclaurin
Bài 1:
1. Khai triển đa thức
4 3 2
5 5 2
x x x x
thành lũy thừa của (x – 2)
2. Khai tri
ển đa thức
5 4 2
2 1
x x x x
thành lũy thừa của (x +1)
Bài 2: Tìm khai triển Maclaurin đến bậc 5 của các hàm số sau:
1.
tan
y x
2.
y x
3.
arccos
y x
4.
y x
5.
1
( 1)( 2)
y
x x
6.
2 3
1
x
y
x
7.
2 2
(1 2 ) (1 2 )
x x
y x e x e
8.
1
ln
1
x
y
x
9.
arcsin sin
y x x
10.
sin cos
y x x
11.
cos(3 ).sin
y x x
12.
sin
x
y e x
Bài 3: Viết công thức Maclaurin của các hàm số :
1.
sin
x
e
đến x
5
2.
tan
x
e
đến x
5
3.
ln(cos )
x
đến x
6
4.
2
ln 1
x x
đến x
5
5.
sin
ln
x
x
đến x
6
6.
1
1 sin
x
đến bậc 5
7.
cos(sin )
x
đến x
6
. Tìm f
(6)
(0) ; 8.
2
2
x x
e
đến bậc 5. 9.
tan(sin )
x
đến x
5
10.
sin(tan )
x
đến x
5
11.
3 2
3
1 2 1 3
x x x x
đến x
3
Bài 4 : Với các giá trị nào của A, B, C, D thì khi x 0 ta có công thức tiệm cận :
2
5
2
1
0( )?
2
x
Ax Bx
e x
Cx Dx
Bài 5: Áp dụng công thức khai triển Taylor – Maclaurin, tính giới hạn của :
1.
0
1 1
lim cot
x
x
x x
2.
2
0
ln(1 )
lim
x
x x
x
3.
2
4
0
cos 1
2
lim
x
x
x
x
4.
3
0
tan sin
lim
x
x x
x
5.
3
0
arctan arcsin
lim
x
x x
x
6.
3
3
0
tan
3
lim
sin
6
x
x
x x
x
x x
7.
2
2 2
0
ln (1 ) sin
lim
1
x
x
x x
e
8.
2
0
1
2
lim
sin
x
x
x
e x
x x
9.
3
5
0
2(tan sin )
lim
x
x x x
x
Bài tập khai triển Taylor - Trang 2
Bài tập khai triển Taylor - Người đăng: Hải Yến Trần
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Bài tập khai triển Taylor 9 10 315