Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập kim loại kiềm, kiềm thổ, nhôm sắt

Được đăng lên bởi Anh Nguyen
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 767 lần   |   Lượt tải: 4 lần
BÀI TẬP ÔN CHƯƠNG ĐẠI CƯƠNG KIM LOẠI, KIM LOẠI KIỀM, KIM LOẠI KIỀM THỔ, NHÔM,SẮT.
1. Kim loại nào sau đây có tính dẫn điện tố nhất rong tất cả các kim loại?
A. Vàng.
B. Đồng
C. Bạc.
D Nhôm.
2. Kim loại nào dẻo nhất trong tất cả các kim loại?
A. Bạc. B. Vàng
C. Nhôm
D. Đồng .
3. Kim loại nào sau đây có độ cứng nhất trong tất cả các kim loại?
A. Vonfam.
B. Crom
C. Sắt.
D. Đồng.
4. Kim loại nào sau đây mềm nhất trong tất cả các kim loại?
A. Liti.
B. Xesi.C. Natri.
D. kali.
5. Kim loại nào sau đây có nhiệt độ nóng chảy cao nhất trong tất cả các kim loại?
A. Vonfam.
B. Crom
C. Sắt.
D. Đồng.
6. Kim loại nào sau đây nhẹ nhất trong tất cả các kim loại?
A. Liti.
B. rubidi.
C. Natri.
D. kali.
7. Dãy các kim loại nào đều tác dụng được với nước?
A. Fe, Zn, Li, Sn.
B. Cu, Pb, Rb, Ag.
C. K, Na, Ca, Ba.
D. Al, Hg, Cs, Sr.
8. Ngâm một đinh sắt trong 100ml dung dịch CuCl 2 1M, giả thiết Cu tạo ra bám hết vào đinh sắt. Sau khi phản ứng xong lấy
đinh sắt ra sấy khô, khối lượng tăng thêm bao nhiêu gam?
A. 15,5g.
B. 0,8g. C. 2,7g. D. 2,4g.
9. Cho 4,8g kim loại R có hóa trị II tan hoàn toàn trong dung dịch HNO 3 loãng thu được 1,12 lít khí NO duy nhất(đktc).
Kim loại R là:
A. Zn.
B. Fe.
C. Cu.
D Mg.
10. Cho 3,2g Cu tác dụng với dung dicjh HNO3 đặc dư thì thể tích khí NO2 (đktc) thu đước là bao nhiêu?
A. 1,12 lít.
B. 2,24 lít.
C. 3,36 lít.
D. 4,48 lít.
11. Nung nóng 16,8 g bột sắt và 6,4g bột lưu huỳnh( không có không khí) thu được sản phẩm X. Cho X tác dụng với dung
dịch HCl dư thì có V lít khí thoát ra (đktc). Giá trị V là:
A. 6,72 lít.
B. 2,24 lít.
C. 3,36 lít.
D. 4,48 lít.
12. Đẻ khử hoàn toàn hỗn hợp gồm FeO và ZnO thành kim loại cần 2,24 lít H2 (đktc). Nếu đem hỗn hợp kim loại thu được cho
tác dụng hết với dung dịch HCl thì thể tích khí thu được là:
A. 1,12 lít.
B. 2,24 lít.
C. 3,36 lít.
D. 4,48 lít.
13. Hòa tan hoàn toàn 1,5g hỗn hợp bột Al và Mg vào dung dịch HCl thì thu được 1,68 lít khí (đktc). Phần trăm khối lượng
của từng kim loại trong hỗn hợp lần lượt là:
A. 60%, 40%.
B. 54%, 45%.
C. 48%, 52%.
D. 64%, 36%.
14. Khi hòa tan 7,7g hỗn hợp gồm natri và kali vào nước thấy thoát ra 3,36 lít khí H 2(đktc). Phần trăm khối lượng mỗi kim
loại trong hỗn hợp là:
A. 25,33%, 74,67%.
B. 26,33%, 73,67%.
C. 27,33%, 72,67%.
D. 28,33%, 71,67%
15. Đốt cháy hết 1,08g kim loại hóa trị III trong khí clo thu được 5,34g muối clorua của kim loại đó. Tên kim loại là:
A. Cr.
B. Fe.
C. Al.
D Mg.
16. Cho 1,12g bột sắt và 0,24g bột Mg vào bình chứa 250ml dung dịch CuSO 4 rồi khuấy kĩ cho đến khi ...
BÀI TẬP ÔN CHƯƠNG ĐẠI CƯƠNG KIM LOẠI, KIM LOẠI KIỀM, KIM LOẠI KIỀM THỔ, NHÔM,SẮT.
1. Kim loại nào sau đây có tính dẫn điện tố nhất rong tất cả các kim loại?
A. Vàng. B. Đồng C. Bạc. D Nhôm.
2. Kim loại nào dẻo nhất trong tất cả các kim loại?
A. Bạc. B. Vàng C. Nhôm D. Đồng .
3. Kim loại nào sau đây có độ cứng nhất trong tất cả các kim loại?
A. Vonfam. B. Crom C. Sắt. D. Đồng.
4. Kim loại nào sau đây mềm nhất trong tất cả các kim loại?
A. Liti. B. Xesi.C. Natri. D. kali.
5. Kim loại nào sau đây có nhiệt độ nóng chảy cao nhất trong tất cả các kim loại?
A. Vonfam. B. Crom C. Sắt. D. Đồng.
6. Kim loại nào sau đây nhẹ nhất trong tất cả các kim loại?
A. Liti. B. rubidi. C. Natri. D. kali.
7. Dãy các kim loại nào đều tác dụng được với nước?
A. Fe, Zn, Li, Sn. B. Cu, Pb, Rb, Ag. C. K, Na, Ca, Ba. D. Al, Hg, Cs, Sr.
8. Ngâm một đinh sắt trong 100ml dung dịch CuCl
2
1M, giả thiết Cu tạo ra bám hết vào đinh sắt. Sau khi phản ứng xong lấy
đinh sắt ra sấy khô, khối lượng tăng thêm bao nhiêu gam?
A. 15,5g. B. 0,8g.C. 2,7g.D. 2,4g.
9. Cho 4,8g kim loại R hóa trị II tan hoàn toàn trong dung dịch HNO
3
loãng thu được 1,12 lít khí NO duy nhất(đktc).
Kim loại R là:
A. Zn. B. Fe. C. Cu. D Mg.
10. Cho 3,2g Cu tác dụng với dung dicjh HNO
3
đặc dư thì thể tích khí NO
2
(đktc) thu đước là bao nhiêu?
A. 1,12 lít. B. 2,24 lít. C. 3,36 lít. D. 4,48 lít.
11. Nung nóng 16,8 g bột sắt 6,4g bột lưu huỳnh( không không khí) thu được sản phẩm X. Cho X tác dụng với dung
dịch HCl dư thì có V lít khí thoát ra (đktc). Giá trị V là:
A. 6,72 lít. B. 2,24 lít. C. 3,36 lít. D. 4,48 lít.
12. Đẻ khử hoàn toàn hỗn hợp gồm FeO và ZnO thành kim loại cần 2,24 lít H
2 (đktc)
. Nếu đem hỗn hợp kim loại thu được cho
tác dụng hết với dung dịch HCl thì thể tích khí thu được là:
A. 1,12 lít. B. 2,24 lít. C. 3,36 lít. D. 4,48 lít.
13. Hòa tan hoàn toàn 1,5g hỗn hợp bột Al Mg vào dung dịch HCl thì thu được 1,68 lít khí (đktc). Phần trăm khối lượng
của từng kim loại trong hỗn hợp lần lượt là:
A. 60%, 40%. B. 54%, 45%. C. 48%, 52%. D. 64%, 36%.
14. Khi hòa tan 7,7g hỗn hợp gồm natri kali vào nước thấy thoát ra 3,36 lít khí H
2
(đktc). Phần trăm khối lượng mỗi kim
loại trong hỗn hợp là:
A. 25,33%, 74,67%. B. 26,33%, 73,67%. C. 27,33%, 72,67%. D. 28,33%, 71,67%
15. Đốt cháy hết 1,08g kim loại hóa trị III trong khí clo thu được 5,34g muối clorua của kim loại đó. Tên kim loại là:
A. Cr. B. Fe. C. Al. D Mg.
16. Cho 1,12g bột sắt 0,24g bột Mg vào bình chứa 250ml dung dịch CuSO
4
rồi khuấy cho đến khi kết thúc phản ứng.
Sau phản ứng khối lượng kim loại có trong bình là 1,88g. Nồng độ mol của dung dịch CuSO
4
trước phản ứng là:
A. 0,1M. B. 0,2M. C. 0,3M. D. 0,4M.
17. Cho 8,85g hỗn hợp Mg, Cu, Zn vào lượng dung dịch HCl 3,36 lít khí H
2
(đktc. Phần chất rắn không tan trong axit
được rửa sạch rồi đốt trong oxi dư tạo ra 4g chất bột màu đen. Phần trăm khối lượng của từng kim loại trong hỗn hợp là:
A. 27,12%, 36,16%, 36,72%. B. 26,16%, 28,64%, 45,2%.
C. 22,17%, 16,36%, 61,47%. D. 42,5%, 32,5% 15%.
18. Sự ăn mòn kim loại không phải là:
A. Sự khử kim loại.
B. Sự oxi hóa kim loại.
C. Sự phá hủy kim loại hoặc hợp kim do tác dụng của các chất trong môi trường.
D. Sự biến đơn chất kim loại thành hợp chất.
19. Đinh sắt bị ăn mòn nhanh nhất trong tường hợp nào sau đây?
A. Ngâm trong dung dịch HCl.
B. Ngâm trong dung dịch HgSO
4
.
C. Ngâm trong dung dịch H
2
SO
4
loãng.
D. Ngâm trong dung dịch H
2
SO
4
loãng có thêm vài giọt dung dịch CuSO
4
.
20. Sắt tây là sắt tráng thiếc. Nếu lớp thiếc bị xước sâu tói lớp sắt thì kim loại bị ăn mòn trươc là:
1
Bài tập kim loại kiềm, kiềm thổ, nhôm sắt - Trang 2
Bài tập kim loại kiềm, kiềm thổ, nhôm sắt - Người đăng: Anh Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Bài tập kim loại kiềm, kiềm thổ, nhôm sắt 9 10 747