Ktl-icon-tai-lieu

bài tập kinh tế lượng

Được đăng lên bởi luyenlatoi
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 1946 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chương 2
1. Cho kết quả hồi qui giữa tiêu dùng (TD) và thu nhập (TN) hàng năm (nghìn tỷ đồng) của
Việt Nam qua bảng sau, với mức ý nghĩa  = 5%:
Báo cáo 1
Dependent Variable: TD
Method: Least Squares
Sample: 1991 2002
Included observations: 12
Variable
TN
C
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
Durbin-Watson stat

Coefficient
0.692761

Std. Error

t-Statistic
33.54159
6.770598
3.703371
Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.990309
1071.466
-43.97852
0.506040

Prob.
0.0000
0.0041
228.8571
105.1473
7.663087
7.743904
0.000000

a. Viết hàm hồi qui mẫu và cho biết ý nghĩa kinh tế của các hệ số hồi qui.
b. Phương sai mẫu của sai số ngẫu nhiên là bao nhiêu?
c. Thu nhập tăng có tăng tiêu dùng không?
d. Nếu thu nhập tăng 1 nghìn tỷ đồng thì tiêu dùng thay đổi như thế nào?
đ. Có ý kiến cho rằng khi thu nhập tăng lên 1 nghìn tỷ đồng thì tiêu dùng tăng ít nhất 0.6
nghìn tỷ đồng, bạn có đồng ý với ý kiến đó không?
e. Thu nhập giải thích được bao nhiêu phần sự thay đổi của tiêu dùng?
2. Báo cáo kết quả từ chương trình Eviews khi hồi qui lợi nhuận (LN) theo doanh thu bán
hàng (DT) của 32 công ty bản lẻ thời trang và công ty bán quần áo giảm giá (đơn vị tính:
triệu đồng), với mức ý nghĩa 5%.
Báo cáo 2
Dependent Variable: LN
Method: Least Squares
Sample: 1 32
Included observations: 32
Variable
C
DT
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
Durbin-Watson stat

Coefficient
-0.741641

Std. Error
t-Statistic
0.310191
0.001807
16.43305
Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.896682
328.5158
-82.66762
2.209413

Prob.

5.875938
10.29509
5.291726
5.383335

Hãy trả lời các câu hỏi dưới đây.
a. Viết hàm hồi qui mẫu và cho biết kết quả hồi qui có phù hợp với lý thuyết kinh tế không?

1

c. Có ý kiến cho rằng nếu không có doanh thu thì thua lỗ trung bình của doanh nghiệp tối đa
là 1 triệu đồng. Điều này đúng hay sai?
d. Khi doanh thu giảm 10 triệu đồng thì lợi nhuận có giảm 0,3 triệu không?
e. Nếu doanh thu tăng 1 triệu đồng thì lợi nhuận trung bình của các doanh nghiệp sẽ thay đổi
ít nhất bao nhiêu?
f. Phương sai sai số ngẫu nhiên tối thiểu là bao nhiêu ?
i.Khi mức doanh thu bán hàng là 300 triệu đồng thì lợi nhuận sẽ là bao nhiêu?
k. Nếu doanh thu bán hàng giảm 1 triệu đồng thì lợi nhuận trung bình của doanh nghiệp thay
đổi tối đa bao nhiêu?
l. Nếu không có doa...
Chương 2
1. Cho kết quả hồi qui giữa tiêu dùng (TD) và thu nhập (TN) hàng năm (nghìn tỷ đồng) của
Việt Nam qua bảng sau, với mức ý nghĩa = 5%:
Báo cáo 1
Dependent Variable: TD
Method: Least Squares
Sample: 1991 2002
Included observations: 12
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
TN 0.692761 33.54159 0.0000
C 6.770598 3.703371 0.0041
R-squared Mean dependent var 228.8571
Adjusted R-squared 0.990309 S.D. dependent var 105.1473
S.E. of regression Akaike info criterion 7.663087
Sum squared resid 1071.466 Schwarz criterion 7.743904
Log likelihood -43.97852 F-statistic
Durbin-Watson stat 0.506040 Prob(F-statistic) 0.000000
a. Viết hàm hồi qui mẫu và cho biết ý nghĩa kinh tế của các hệ số hồi qui.
b. Phương sai mẫu của sai số ngẫu nhiên là bao nhiêu?
c. Thu nhập tăng có tăng tiêu dùng không?
d. Nếu thu nhập tăng 1 nghìn tỷ đồng thì tiêu dùng thay đổi như thế nào?
đ. ý kiến cho rằng khi thu nhập tăng lên 1 nghìn tỷ đồng thì tiêu dùng tăng ít nhất 0.6
nghìn tỷ đồng, bạn có đồng ý với ý kiến đó không?
e. Thu nhập giải thích được bao nhiêu phần sự thay đổi của tiêu dùng?
2. Báo cáo kết quả từ chương trình Eviews khi hồi qui lợi nhuận (LN) theo doanh thu bán
hàng (DT) của 32 công ty bản lẻ thời trang công ty bán quần áo giảm giá (đơn vị tính:
triệu đồng), với mức ý nghĩa 5%.
Báo cáo 2
Dependent Variable: LN
Method: Least Squares
Sample: 1 32
Included observations: 32
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C -0.741641 0.310191
DT 0.001807 16.43305
R-squared Mean dependent var 5.875938
Adjusted R-squared 0.896682 S.D. dependent var 10.29509
S.E. of regression Akaike info criterion 5.291726
Sum squared resid 328.5158 Schwarz criterion 5.383335
Log likelihood -82.66762 F-statistic
Durbin-Watson stat 2.209413 Prob(F-statistic)
Hãy trả lời các câu hỏi dưới đây.
a. Viết hàm hồi qui mẫu và cho biết kết quả hồi qui có phù hợp với lý thuyết kinh tế không?
1
bài tập kinh tế lượng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài tập kinh tế lượng - Người đăng: luyenlatoi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
bài tập kinh tế lượng 9 10 327