Ktl-icon-tai-lieu

bài tập kinh tế quản lý

Được đăng lên bởi thienkimtieuthu1331
Số trang: 56 trang   |   Lượt xem: 1373 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chương 1: Giới thiệu Kinh tế quản lý
Tóm tắt
1. Kinh tế quản lý dựa chủ yếu vào kinh tế học (đặc biệt là kinh tế học vi mô) và khoa học quản lý.
Khác với kinh tế học vi mô phần lớn mang tính mô tả, kinh tế quản lý đề ra các qui tắc. Môn học kinh
tế quản lý cung cấp những công cụ phân tích cơ bản cũng như đóng vai trò tổng hợp. Kinh tế quản lý
là trọng tâm quản lý của các tổ chức phi kinh doanh như các văn phòng chính phủ cũng như hoạt
động quản lý hãng.
2. Đối với cả các tổ chức phi kinh doanh và cả các hãng, thì quá trình ra quyết định có thể được chia
thành năm bước: (1) Thiết lập hay nhận dạng các mục tiêu của tổ chức. (2) Xác định vấn đề. (3) Nhận
diện các giải pháp có thể. (4) Lựa chọn giải pháp khả thi tốt nhất. (5) Thực thi quyết định.
3. Để áp dụng kinh tế quản lý vào quản lý kinh doanh, chúng ta cần một lý thuyết về hãng. Theo lý
thuyết được các nhà kinh tế quản lý thừa nhận, thì hãng cố gắng cực đại hóa giá trị của nó, được xác
định là giá trị hiện tại của những dòng tiền mặt kỳ vọng trong tương lai của hãng (mà ở đây được coi
là tương đương với lợi nhuận). Tuy nhiên, việc cực đại hóa này xảy ra chịu những ràng buộc, vì hãng
có đầu vào hạn chế, nhất là trong ngắn hạn, và phải hành động phù hợp với rất nhiều đạo luật và hợp
đồng.
4. Nhà kinh tế quản lý xác định lợi nhuận khác với kế toán. Khi nói về lợi nhuận, thì nhà kinh tế đề
cập tới lợi nhuận có được dựa trên những gì mà mà lao động và vốn của chủ sở hữu được thuê trong
kinh doanh mà có thể kiếm được ở bất cứ đâu. Với một mức độ đáng kể, sự khác nhau giữa khái niệm
lợi nhuận được sử dụng bởi kế toán và nhà kinh tế phản ánh sự khác nhau về các chức năng của họ.
5. Ba nguyên nhân quan trọng để tồn tại lợi nhuận là sự đổi mới, rủ ro và sức mạnh độc quyền. Lợi
nhuận và lỗ là những động lực chính của một nền kinh tế kinh doanh tự do. Chúng là những dấu hiệu
chỉ ra ở đâu nguồn lực là cần thiết và ở đâu là quá thừa. Chúng là những động cơ quan trọng để đổi
mới và chấp nhận rủi ro. Chúng là phần thưởng của xã hội cho tính hiệu quả.
6. Mặc dù kinh tế quản lý nói chung giả thiết rằng các hãng muốn cực đại hóa lợi nhuận (và giá trị
của chúng), điều được thừa nhận là vấn đề thân chủ-người đại diện nảy sinh nếu các nhà quản lý theo
đuổi lợi ích riêng của họ, dù cho điều đó làm giảm đi lợi nhuận của chủ sở hữu. Để xử lý vấn đề này,
các chủ sở hữu thường trao cho các nhà quản lý một khoản thưởng tài chính gắn với thành công của
hãng.
7. Mỗi thị trường đều có phía cung và phía cầu. Đường cầu thị trường cho th...
1
Chương 1: Gii thiu Kinh tế qun lý
Tóm tt
1. Kinh tế qun lý da ch yếu vào kinh tế hc (đặc bit là kinh tế hc vi mô) và khoa hc qun lý.
Khác vi kinh tế hc vi phn ln mang nh mô t, kinh tế qun đề ra c qui tc. Môn hc kinh
tế qun lý cung cp nhng công c phân tích cơ bn cũng như đóng vai t tng hp. Kinh tế qun lý
trng tâm qun lý ca c t chc phi kinh doanh như các văn phòng chính ph cũng như hot
động qun lý hãng.
2. Đối vi c các t chc phi kinh doanh và c các hãng, thì quá trình ra quyết định có th được chia
thành năm bước: (1) Thiết lp hay nhn dng các mc tiêu ca t chc. (2) c định vn đề. (3) Nhn
din các gii pháp có th. (4) La chn gii pháp kh thi tt nht. (5) Thc thi quyết định.
3. Để áp dng kinh tế qun lý vào qun lý kinh doanh, chúng ta cn mt lý thuyết v hãng. Theo
thuyết được các nhà kinh tế qun lý tha nhn, t hãng c gng cc đại hóa g tr ca nó, được xác
định là g tr hin ti ca nhng dòng tin mt k vng trong tương lai ca hãng ( đây được coi
tương đương vi li nhun). Tuy nhn, vic cc đại a này xy ra chu nhng ràng buc, vì hãng
có đầu vào hn chế, nht là trong ngn hn, và phi hành động phù hp vi rt nhiu đạo lut và hp
đồng.
4. Nhà kinh tế qun lý xác định li nhun khác vi kế toán. Khi nói v li nhun, t nhà kinh tế đề
cp ti li nhun có được da trên nhng gì lao động và vn ca ch s hu được thuê trong
kinh doanh có th kiếm được bt c đâu. Vi mt mc độ đáng k, s khác nhau gia khái nim
li nhun được s dng bi kế toán và nhà kinh tế phn ánh s khác nhau v các chc năng ca h.
5. Ba nguyên nhân quan trng để tn ti li nhun là s đổi mi, r ro và sc mnh độc quyn. Li
nhun và l nhng động lc chính ca mt nn kinh tế kinh doanh t do. Chúng nhng du hiu
ch ra đâu ngun lc cn thiết và đâu quá tha. Chúng nhng động cơ quan trng để đổi
mi và chp nhn ri ro. Chúng phn thưởng ca xã hi cho tính hiu qu.
6. Mc kinh tế qun lý i chung gi thiết rng các hãng mun cc đại hóa li nhun (và g tr
ca chúng), điu được tha nhn vn đề thân ch-người đại din ny sinh nếu các nhà qun lý theo
đui li ích riêng ca h, cho điu đó làm gim đi li nhun ca ch s hu. Để x lý vn đề này,
c ch s hu thường trao cho các nhà qun lý mt khon thưởng i chính gn vi thành công ca
hãng.
7. Mi th trường đều có phía cung và phía cu. Đường cu th trường cho thy s lượng ca mt sn
phm mà người mua tch mua ti các mc g khác nhau. Đường cung th trường cho thy s lượng
ca mt sn phm người bán mun đưa ra ti các mc g khác nhau. G n bng mc g ti
đó lượng cung bng vi lượng cu.
8. C đường cung và đường cu dch chuyn theo thi gian; điu đó làm thay đổi g ca sn phm.
S dch chuyn sang phi ca đường cu (và sang trái ca đường cung) có xu hướng m tăng g. S
dch chuyn sang trái ca đường cu (và sang phi ca đường cung) có xu hướng làm gim g.
bài tập kinh tế quản lý - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài tập kinh tế quản lý - Người đăng: thienkimtieuthu1331
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
56 Vietnamese
bài tập kinh tế quản lý 9 10 693