Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập kinh tế vi mô

Được đăng lên bởi tuyennng14502
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 1160 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài tập trắc nghiệm kinh tế vi mô tuyển chọn
Câu 1. Thị trường chỉ ổn định khi:
A. Lượng cung bằng lượng cầu.
B. Lượng bán bằng lượng mua.
C. Cung bằng cầu.
D. Cả 3 câu trên đều đúng.
Câu 2. Nếu cung của nho giảm và cầu của nho tăng thì giá nho trên thị trường sẽ:
A. Tăng
B. Giảm
C. Không đổi
D. Một trong 3 trường hợp trên đều có thể xãy ra.
Câu 3. Giá nho tăng là do:
A. Lượng cung của nho tăng.
B. Lượng cầu của nho giảm.
C. Cung của nho giảm.
D. Cầu của nho giảm.
Câu 4. Giá gạo tăng đã làm cho:
A. Lượng cung của gạo giảm.
B.Cung của gạo tăng.
C. Cầu của gạo giảm.
D. Lượng cầu của gạo giảm.
Câu 5. Người tiêu dùng chỉ sẳn lòng mua hàng khi:
A. Giá trên thị trường lớn hơn lợi ích biên.
B. Giá trên thị trường nhỏ hơn lợi ích biên.
C. Giá trên thị trường bằng với lợi ích biên.
D. Câu b và c đều đúng.
Câu 6. Nếu doanh nghiệp đang bán sản phẩm của mình trong khu vực giá có cầu ở
trạng thái co giãn, để tăng doanh thu , doanh nghiệp phải:
A. Tăng giá
B. Giảm giá
C. Giảm sản lượng bán.


Bài tập trắc nghiệm kinh tế vi mô tuyển chọn
D. Tất cả đều sai.
Câu 7. Nếu cung và cầu của sản phẩm A đều tăng thì sản lượng cân bằng trên thị
trường sẽ:
A. Tăng
B. Giảm
C. Không đổi
D. Một trong 3 trường hợp trên đều có thể xãy ra.
Câu 8. Nguyên nhân nào sau đây làm cho cung của cam tăng?
A. Giá cam tăng.
B. Giá phân bón giảm.
C. Thu nhập của người tiêu dùng tăng.
D. Có thông tin cho biết ăn cam có lợi cho sức khỏe. .
Cho biết hàm số cầu và hàm số cung của thị truòng là:
P = 20 - Q và P = 2Q + 2
Câu 9. Mức giá và sản lượng cân bằng của thị trường là:
Q=………; P=……….
Câu 10. Nếu giá trên thị trường là 12, thị trường sẽ xuất hiện tình trạng:
A. Thiếu 3
B. Thừa 3
C. Thừa 18
D. Tất cả đều sai.
Câu 11. Nếu người tiêu dùng tiêu dùng tối đa 8 đơn vị sản lượng thì tổng lợi ích họ
nhận được là: TU=………
Câu 12. Nếu giá trên thị trường là 15, người tiêu dùng muốn mua và có khả năng
mua tối đa bao nhiêu đơn vị sản lượng?
A. 5
B. 8


Bài tập trắc nghiệm kinh tế vi mô tuyển chọn
C. 12
D. Tất cả đều sai.
Câu 13. Nếu giá trên thị trường là 18, người bán sẽ cung ứng tối đa bao nhiêu đơn
vị sản lượng?
A. 2
B. 8
C.16
D. Tất cả đều sai.
Câu 14. Hãy tính thặng dư tối đa người tiêu dùng nhận được nếu giá trên thị
trường là 14?
A. 102
B. 36
C. 18
D. Tất cả đều sai.
Câu 15. Nếu giá trên thị trường là 18, người bán sẽ bán được tối đa bao nhiêu đơn
vị sản lượng?
A. 4
B. 7
C. 8
D. Tất cả đều sai.
Câu 16. Nếu giá trên thị trường là 10, người tiêu dùng mua được tối đa...
wWw.VipLam.Net
Bài tập trắc nghiệm kinh tế vi mô tuyển chọn
Câu 1. Thị trường chỉ ổn định khi:
A. Lượng cung bằng lượng cầu.
B. Lượng bán bằng lượng mua.
C. Cung bằng cầu.
D. Cả 3 câu trên đều đúng.
Câu 2. Nếu cung của nho giảm và cầu của nho tăng thì giá nho trên thị trường sẽ:
A. Tăng
B. Giảm
C. Không đổi
D. Một trong 3 trường hợp trên đều có thể xãy ra.
Câu 3. Giá nho tăng là do:
A. Lượng cung của nho tăng.
B. Lượng cầu của nho giảm.
C. Cung của nho giảm.
D. Cầu của nho giảm.
Câu 4. Giá gạo tăng đã làm cho:
A. Lượng cung của gạo giảm.
B.Cung của gạo tăng.
C. Cầu của gạo giảm.
D. Lượng cầu của gạo giảm.
Câu 5. Người tiêu dùng chỉ sẳn lòng mua hàng khi:
A. Giá trên thị trường lớn hơn lợi ích biên.
B. Giá trên thị trường nhỏ hơn lợi ích biên.
C. Giá trên thị trường bằng với lợi ích biên.
D. Câu b và c đều đúng.
Câu 6. Nếu doanh nghiệp đang bán sản phẩm của mình trong khu vực giá có cầu ở
trạng thái co giãn, để tăng doanh thu , doanh nghiệp phải:
A. Tăng giá
B. Giảm giá
C. Giảm sản lượng bán.
Bài tập kinh tế vi mô - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập kinh tế vi mô - Người đăng: tuyennng14502
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Bài tập kinh tế vi mô 9 10 430