Ktl-icon-tai-lieu

BÀI TẬP KINH TẾ XD

Được đăng lên bởi anhcu-do
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 303 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI TẬP MÔN KINH TẾ XÂY DỰNG
Bài 1
Vo= 350 triệu VNĐ
n = 10 năm
i = 12 %/năm
Hỏi cuối năm thứ 10 nhận được bao nhiêu tiền cả gốc lẫn lãi?
Bài giải
Áp dụng công thức :Vc=Vo. (1+i)n
Số tiền cả gốc lẫn lãi nhận được cuối năm thứ 10 là :
Vc=Vo. (1+i)n = 350.(1+0,12)10= 1087,05 triệu VNĐ

Bài 2
Vc= 250 triệu VNĐ
n = 15 năm
i = 12 %/năm
Hỏi người đó cần 1 khoản vốn bao nhiêu ?
Bài giải
Áp dụng công thức :Vc=Vo. (1+i)n
Khoản vốn người đó cần phải đầu tư là :
Vo= triệu VNĐ

Bài 3
Số tiền gửi tiết kiệm hàng năm là A=50 triệu VNĐ
n = 10 năm
i = 8 %/năm
Hỏi cuối năm thứ 10 nhận được bao nhiêu tiền cả gốc lẫn lãi?
Bài giải
Áp dụng công thức :F=A.
Số tiền cả gốc lẫn lãi nhận được cuối năm thứ 10 là :
F=A. triệu VNĐ

Bài 4
Số tiền cho vay ở tháng đầu là :2000USD
Số tiền cho vay ở cuối tháng thứ 3 là :1000USD
Số tiền cho vay ở cuối tháng thứ 6 là :500USD
n = 12 tháng
i = 12 %/tháng
Hỏi số lãi và gốc sau 12 tháng cho vay ?
Bài giải
Áp dụng công thức :Vc=Vo. (1+i)n
Số lãi và gốc sau 12 tháng cho vay là :
Vc=2000.(1+0,12)12+1000.(1+0,12)9+500.(1+0,12)6=11551,94 USD

Bài 5
So sánh các phương án mua máy theo phương pháp dung chỉ tiêu tổng hợp
không đơn vị đo để xếp hạng các phương án .Cho các chỉ tiêu của phương
án như sau:

TT Tên chỉ tiêu Đơn vị PA1 PA2 PA3
1 Suất đầu tư mua máy (V) 106VNĐ 250 350 500
2 Chi phí sử dụng máy cho 1 sản phẩm (G) 106VNĐ 22 18 12
3 Chi phí lao động sống cho 1 sản phẩm (L) Giờ-công 30 20 10
4 Chi phí xăng dầu cho 1 sản phẩm (X) Lít 12 9 6
5 Mức tự động hoá (M) 0,4 0.6 0.8

Bài giải
Bước 1 : Chọn các chỉ tiêu : 5 chỉ tiêu.Chọn hàm mục tiêu :Min.
Bước 2 :Làm đồng hướng các chỉ tiêu :Chỉ tiêu 5 nghich hướng ,để làm đồng
hướng ta lấy nghịch đảo các giá trị của phương án :
5 Mức tự động hoá (M) 1/0,4 1/0.6 1/0.8

Bước 3
Tính lại các giá trị không đơn vị đo của các chỉ tiêu Pij

P11= =0,278
P12= =0,389
P13= =0,556
P21= =0,423
P22= =0,346
P23= =0,231
P31= =0,50
P32= =0,33
P33= =0,167
P41= =0,444
P42= =0,333
P43= =0,222
P51= =0,461
P52= =0,308
P53= =0,231

Bước 4: Xác định trọng số các chỉ tiêu : Cho Wi = 1 với mọi chỉ tiêu.

Bước 5 :Xác định chỉ tiêu tổng hợp không đơn vị đo của các phương án :
Vj= Pij.Wi , với i = 1 5 .
V1= (0,278+0,423+0,5+0,444+0,461)=2,106
V2=(0,389+0,346+0,33+0,333+0,308)=1,706
V3=(0,556+0,231+0,167+0,222+0,231)=1,407
Kết luận : Phương án 3 có giá trị nhỏ nhất (đồng hướng với hàm mục tiêu )

nên được chọn làm phương án thiết kế.

Bài 6 :
Các chỉ tiêu của 3 phương án mua máy xây dựng :

Tên các chỉ tiêu Đơn vị PA1 PA2 PA3 Trọng số...
BÀI TẬP MÔN KINH TẾ XÂY DỰNG
Bài 1
Vo= 350 triệu VNĐ
n = 10 năm
i = 12 %/năm
Hỏi cuối năm thứ 10 nhận được bao nhiêu tiền cả gốc lẫn lãi?
Bài giải
Áp dụng công thức :Vc=Vo. (1+i)n
Số tiền cả gốc lẫn lãi nhận được cuối năm thứ 10 là :
Vc=Vo. (1+i)n = 350.(1+0,12)10= 1087,05 triệu VNĐ
Bài 2
Vc= 250 triệu VNĐ
n = 15 năm
i = 12 %/năm
Hỏi người đó cần 1 khoản vốn bao nhiêu ?
Bài giải
Áp dụng công thức :Vc=Vo. (1+i)n
Khoản vốn người đó cần phải đầu tư là :
Vo= triệu VNĐ
Bài 3
Số tiền gửi tiết kiệm hàng năm là A=50 triệu VNĐ
n = 10 năm
i = 8 %/năm
Hỏi cuối năm thứ 10 nhận được bao nhiêu tiền cả gốc lẫn lãi?
Bài giải
Áp dụng công thức :F=A.
Số tiền cả gốc lẫn lãi nhận được cuối năm thứ 10 là :
F=A. triệu VNĐ
BÀI TẬP KINH TẾ XD - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÀI TẬP KINH TẾ XD - Người đăng: anhcu-do
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
BÀI TẬP KINH TẾ XD 9 10 516