Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập lai một cặp tính trạng của Menden

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 1108 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI TẬP LAI MỘT CẶP TÍNH TRẠNG CỦA MENDEN.
A. BÀI TOÁN THUẬN: Cho biết KG, KH của P -> Xác định tỉ lệ KG, KH của F.
I. Phương pháp giải:
- Dựa vào giả thiết đề bài, qui ước gen.
- Từ KH của P -> Xác định KG của P.
- Lập sơ đồ lai -> Xác định KG của F -> KH của F.
II. Bài toán minh họa:
Bài tập 1: ở cà chua, quả đỏ là tính trạng trội hoàn toàn so với quả vàng. Hãy xác
định kết quả về kiểu gen, kiểu hình của con lai F1 trong các trường hợp sau đây:
a. P: quả đỏ x quả đỏ
b. P: quả đỏ x quả vàng
c. P: quả vàng x quả vàng.
Giải:
Theo giả thiết đề bài, ta có qui ước gen: A: quả đỏ; a: quả vàng.
(hoặc: gọi A là gen qui định tính trạng quả đỏ trội hoàn toàn so với gen a qui định
tính trạng quả vàng)
=>
Quả đỏ có kiểu gen: AA hoặc Aa (viết gọn: A-)
Quả vàng có kiểu gen: aa
a. P: quả đỏ x quả đỏ
- Trường hợp 1:
P: (quả đỏ)
AA x AA (quả đỏ)
G:
A
A
F1:
AA
+ KG: 100% AA
+ KH: 100% quả đỏ.
- Trường hợp 2:
P: (quả đỏ)
AA x Aa (quả đỏ)
G:
A
A, a
F1:
AA : Aa
+ KG: 1AA : 1Aa
+ KH: 100% quả đỏ.
- Trường hợp 3:
P: (quả đỏ)
Aa x Aa (quả đỏ)
G:
A,a
A, a
F1:
AA : Aa : Aa : aa
+ KG: 1AA : 2Aa : 1aa
+ KH: 3 quả đỏ : 1 quả vàng.

b. P: quả đỏ x quả vàng
- Trường hợp 1:
P: (quả đỏ)
AA x aa (quả vàng)
G:
A
a
F1:
Aa
+ KG: 100% Aa
+ KH: 100% quả đỏ.
- Trường hợp 2:
P: (quả đỏ)
Aa x aa (quả vàng)
G:
A,a
a
F1:
Aa : aa
+ KG: 1Aa : 1aa
+ KH: 1quả đỏ : 1 quả vàng.
c. P: quả vàng x quả vàng.
- Sơ đồ lai:
P: (quả vàng) aa x aa (quả vàng)
G:
a
a
F1:
aa
+ KG: 100% aa
+ KH: 100% quả vàng.
Bài tập 2: ở lúa, hạt gạo đục là tính trạng trội hoàn toàn so với hạt gạo trong. Cho
cây lúa có hạt gạo đục thuần chủng thụ phấn với cây lúa có hạt gạo trong.
a. Xác định kết quả thu được ở F1 và F2?
b. Nếu cho cây F1 và F2 có hạt gạo đục lai với nhau thì kết quả thu được sẽ
như thế nào?
Giải:
Theo giả thiết đề bài, ta có qui ước gen: A: hạt gạo đục; a: hạt gạo trong.
=>
Hạt gạo đục có kiểu gen: AA hoặc Aa.
Hạt gạo trong có kiểu gen: aa
a.
- Sơ đồ lai:
P: (hạt gạo đục)
AA x aa (quả vàng)
GP :
A
a
F1:
Aa -> 100% hạt gạo đục.
F1 x F1: (Hạt gạo đục) Aa x Aa (Hạt gạo đục)
GF1:
A,a
A,a

F2:
AA : Aa : Aa : aa
+ KG: 1AA : 2Aa : 1aa
+ KH: 3 hạt gạo đục : 1 hạt gạo trong.
b. Hạt gạo đục F1 x Hạt gạo đục F2
- Trường hợp 1:
P: (Hạt gạo đục F1)
Aa x Aa (Hạt gạo đục F2)
G:
A,a
A, a
F1:
AA : Aa : Aa : aa
+ KG: 1AA : 2Aa : 1aa
+ KH: 3 Hạt gạo đục : 1 Hạt gạo trong.
- Trường hợp 2:
P: (Hạt gạo đục F1)
Aa x AA (Hạt gạo đục F2)
G:
A,a
A
F1:
AA : Aa
+ KG: 1AA : 1Aa
+ KH: 100% Hạt gạo đục.
Bài tập 3: Cho biết ở ruồi giấm, gen qu...
BÀI TẬP LAI MỘT CẶP TÍNH TRẠNG CỦA MENDEN.
A. BÀI TOÁN THUẬN: Cho biết KG, KH của P -> Xác định tỉ lệ KG, KH của F.
I. Phương pháp giải:
- Dựa vào giả thiết đề bài, qui ước gen.
- Từ KH của P -> c định KG của P.
- Lập đồ lai -> Xác định KG của F -> KH của F.
II. Bài toán minh họa:
Bài tập 1: chua, qu đỏ tính trạng trội hoàn toàn so với qu vàng. Hãy c
định kết quả về kiểu gen, kiểu hình của con lai F
1
trong các trường hợp sau đây:
a. P: quả đỏ x qu đỏ
b. P: quả đỏ x qu vàng
c. P: quả vàng x qu vàng.
Giải:
Theo giả thiết đề bài, ta có qui ước gen: A: quả đỏ; a: quả vàng.
(hoặc: gọi A gen qui định tính trạng quả đỏ trội hoàn toàn so với gen a qui định
tính trạng quả vàng)
=> Quả đỏ kiểu gen: AA hoặc Aa (viết gọn: A-)
Quả vàng kiểu gen: aa
a. P: qu đỏ x quả đ
- Trường hợp 1: P: (quả đỏ) AA x AA (qu đỏ)
G: A A
F
1
: AA
+ KG: 100% AA
+ KH: 100% quả đỏ.
- Trường hợp 2: P: (quả đỏ) AA x Aa (qu đỏ)
G: A A, a
F
1
: AA : Aa
+ KG: 1AA : 1Aa
+ KH: 100% quả đỏ.
- Trường hợp 3: P: (quả đỏ) Aa x Aa (qu đỏ)
G: A,a A, a
F
1
: AA : Aa : Aa : aa
+ KG: 1AA : 2Aa : 1aa
+ KH: 3 quả đỏ : 1 quả vàng.
Bài tập lai một cặp tính trạng của Menden - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập lai một cặp tính trạng của Menden - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Bài tập lai một cặp tính trạng của Menden 9 10 719