Ktl-icon-tai-lieu

bài tập lập trình C

Được đăng lên bởi Can Luu
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 2284 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Học phần nhập môn lập trình
Bài 1: NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH & PHƯƠNG PHÁP LẬP
TRÌNH
Bài tập Xác định Input, Process, Output của các chương trình sau:
1. Đổi từ tiền VND sang tiền USD.
Input: a = VND
Process: a = ? b hoặc ? a = b
Output: b = USD
2. Tính điểm trung bình của học sinh gồm các môn Toán, Lý, Hóa.
Input: điểm Toán, điểm Lý, điểm Hoá
Process: (điểm Toán + điểm Lý + điểm Hoá) / 3
Output: điểm trung bình
3. Giải phương trình bậc 2: ax2 + bx + c = 0
Input: a,b,c
Process: delta= b2 - 4ac
Output: nghiệm x
4. Đổi từ độ sang radian và đổi từ radian sang độ
(công thức α/π = a/180, với α: radian, a: độ)
Input: α = radian hoặc a = độ
Process: α/π = a/180 hoặc a/180 = α/π
Output: α = radian, a = độ
5. Kiểm tra 2 số a, b giống nhau hay khác nhau.
Input: a,b
Process: nếu a = b Output: giống nhau ngược lại a # b
Output: khác nhau
Bài tập Vẽ lưu đồ cho các chương trình sau:
1. Đổi từ tiền VND sang tiền USD.
2. Tính điểm trung bình của học sinh gồm các môn Toán, Lý, Hóa.
3. Giải phương trình bậc 2: ax2 + bx + c = 0
4. Đổi từ độ sang radian và đổi từ radian sang độ
(công thức α/π = a/180, với α: radian, a: độ)

Trang 1

5. Kiểm tra 2 số a, b giống nhau hay khác nhau.

Bài 2 : LÀM QUEN LẬP TRÌNH C QUA CÁC VÍ DỤ ĐƠN GIẢN
2.2 Nội dung
2.2.1 Khởi động và thoát BorlandC
2.2.1.1 Khởi động
Nhập lệnh tại dấu nhắc DOS: gõ BC ↵ (Enter) (nếu đường dẫn đã được cài đặt bằng
lệnh path trong đó có chứa đường dẫn đến thư mục chứa tập tin BC.EXE). Nếu đường dẫn
chưa được cài đặt ta tìm xem thư mục BORLANDC nằm ở ổ đĩa nào. Sau đó ta gõ lệnh sau:
<ổ đĩa>:\BORLANDC\BIN\BC ↵ (Enter)
Nếu bạn muốn vừa khởi động BC vừa soạn thảo chương trình với một tập tin có tên do
chúng ta đặt, thì gõ lệnh: BC [đường dẫn]<tên file cần soạn thảo>, nếu tên file cần soạn
thảo đã có thì được nạp lên, nếu chưa có sẽ được tạo mới. Khởi động tại Windows: Bạn vào
menu Start, chọn Run, bạn gõ vào hộp Open 1 trong các dòng lệnh như nhập tại DOS. Hoặc
bạn vào Window Explorer, chọn ổ đĩa chứa thư mục BORLANDC, vào thư mục
BORLANDC, vào thư mục BIN, khởi động tập tin BC.EXE.
Ví dụ: Bạn gõ D:\BORLANDC\BIN\BC E:\BAITAP_BC\VIDU1.CPP
Câu lệnh trên có nghĩa khởi động BC và nạp tập tin VIDU1.CPP chứa trong thư mục
BAITAP_BC trong ổ đĩa E. Nếu tập tin này không có sẽ được tạo mới.
2.2.1.2 Thoát
Ấn phím F10 (kích hoạt Menu), chọn menu File, chọn Quit; Hoặc ấn tổ hợp phím Alt – X.
2.2.2 Các ví dụ đơn giản
Dòng
1
2
3
4
5
6
7

2.2.2.1 Ví dụ 1
File Edit Search Run Compile Debug Project Option Window Help
/* Chuong trinh in ra cau...
Trang 1
Học phần nhập môn lập trình
Bài 1: NGÔN NGỮ LP TRÌNH & PHƯƠNG PHÁP LẬP
TRÌNH
Bài tập Xác định Input, Process, Output của các chương trình sau:
1. Đổi từ tiền VND sang tiền USD.
Input: a = VND
Process: a = ? b hoặc ? a = b
Output: b = USD
2. Tính điểm trung bình của học sinh gồm các môn Toán, Lý, Hóa.
Input: điểm Toán, điểm Lý, điểm Hoá
Process: (điểm Toán + điểm Lý + điểm Hoá) / 3
Output: điểm trung bình
3. Giải phương trình bậc 2: ax2 + bx + c = 0
Input: a,b,c
Process: delta= b
2
- 4ac
Output: nghiệm x
4. Đổi từ độ sang radian và đổi từ radian sang độ
(công thức α/π = a/180, với α: radian, a: độ)
Input: α = radian hoặc a = độ
Process: α/π = a/180 hoặc a/180 = α/π
Output: α = radian, a = độ
5. Kiểm tra 2 số a, b giống nhau hay khác nhau.
Input: a,b
Process: nếu a = b Output: giống nhau ngược lại a # b
Output: khác nhau
Bài tập Vẽ lưu đồ cho các chương trình sau:
1. Đổi từ tiền VND sang tiền USD.
2. Tính điểm trung bình của học sinh gồm các môn Toán, Lý, Hóa.
3. Giải phương trình bậc 2: ax2 + bx + c = 0
4. Đổi từ độ sang radian và đổi từ radian sang độ
(công thức α/π = a/180, với α: radian, a: độ)
bài tập lập trình C - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài tập lập trình C - Người đăng: Can Luu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
bài tập lập trình C 9 10 422