Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập Lôgarit

Được đăng lên bởi quanvu2812
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 802 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chuyeân ñeà : HAØM SOÁ MUÕ - HAØM SOÁ LOÂGARÍT
PHÖÔNG TRÌNH VAØ BAÁT PHÖÔNG TRÌNH
COÙ CHÖÙA MUÕ VAØ LOGARÍT
TRNG TÂM KIN THC
I. KIEÁN THÖÙC CÔ BAÛN VEÀ HAØM SOÁ MUÕ
1. Caùc ñònh nghóa:
n
n thöøa soá
a a.a...a=
(n Z ,n 1,a R)
+
∈≥
1
aa= a
0
a1=
a0∀≠
n
n
1
a
a
=
{
}
(n Z ,n 1,a R/ 0 )
+
∈≥
m
n
m
n
aa=
(
a0;m,nN>∈
)
m
n
m
n
m
n
11
a
a
a
==
2. Caùc tính chaát :
mn mn
a.a a
+
=
m
mn
n
a
a
a
=
mn nm m.n
(a ) (a ) a==
nnn
(a.b) a .b=
n
n
n
aa
()
b
b
=
3. Haøm soá muõ
: Daïng :
x
ya=
( a > 0 , a
1 )
Taäp xaùc ñònh :
DR=
Taäp giaù trò :
TR
+
=
(
x
a0 xR>∀ )
Tính ñôn ñieäu:
* a > 1 :
x
ya=
ñoàng bieán treân
R
* 0 < a < 1 :
x
ya= nghòch bieán treân
R
Ñoà thò haøm soá muõ :
Bài tập Lôgarit - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập Lôgarit - Người đăng: quanvu2812
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Bài tập Lôgarit 9 10 982