Ktl-icon-tai-lieu

bài tập logic học đại cương

Được đăng lên bởi Mrchum Chum
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 305 lần   |   Lượt tải: 2 lần
1. Vai trò của hoạt động đối với sự hình thành và phát triển tâm lý, nhân cách cá nhân.
Khái niệm.
Theo tâm lý học: Hoạt động là phương thức tồn tại của con người trong thế giới. Hoạt động tạo nên
mối quan hệ tác động qua lại giữa con người với thế giới khách quan và với chính bản thân mình,
qua đó tạo ra sản phẩm cả về phía thế giới (khách thể), cả về phía con người (chủ thể).
Vai trò của hoạt động.
Hoạt động đóng vai trò quyết định đến sự hình thành và phát triển tâm lý và nhân cách cá nhân
thông qua hai quá trình:
Quá trình đối tượng hóa: chủ thể chuyển năng lực và phẩm chất tâm lý của mình tạo thành sản
phẩm. Từ đó, tâm lý người được bộc lộ, khách quan hóa trong quá trình tạo ra sản phẩm, hay còn
đươc gọi là quá trình xuất tâm.
Ví dụ: Khi thuyết trình một môn học nào đó thì người thuyết trình phải sử dụng kiến thức, kỹ năng,
thái độ, tình cảm của mình về môn học đó để thuyết trình. Trong khi thuyết trình thì mỗi người lại
có tâm lý khác nhau: người thì rất tự tin, nói to, mạch lạc, rõ ràng, logic; người thì run, lo sợ, nói
nhỏ, không mạch lạc. Cho nên phụ thuộc vào tâm lý của mỗi người mà bài thuyết trình đó sẽ đạt
yêu cầu hay không đạt yêu cầu.
Quá trình chủ thể hóa: Thông qua các hoạt động đó, con người, tiếp thu lấy tri thức, đúc rút được
kinh nghiệm nhờ quá trình tác động vào đối tượng, hay còn được gọi là quá trình nhập tâm.
Ví dụ: Sau lần thuyết trình lần đầu tiên thì cá nhân đó đã rút ra được rất nhiều kinh nghiệm cho bản
thân, và đã biết làm thế nào để có một bài thuyết trình đạt hiệu quả tốt. Nếu lần sau có cơ hội được
thuyết trình thì sẽ phải chuẩn bị một tâm lý tốt, đó là: phải tư tin, nói to, rõ ràng, mạch l ạc, logic,
phải làm chủ được mình trước mọi người,…
Kết luận
- Hoạt động quyết định đến sự hình thành và phát triển tâm lý, nhân cách cá nhân.
- Sự hình thành và phát triển tâm lý, nhân cách cá nhân phụ thuộc vào hoạt động chủ đạo của từng
thời kỳ.
Ví dụ:
• Giai đoạn tuổi nhà trẻ (1-2 tuổi) hoạt động chủ đạo là hoạt động với đồ vật: trẻ bắt trước các
hành động sử dụng đồ vật, nhờ đó khám phá, tìm hiểu sự vật xung quanh.
• Giai đoạn trưởng thành (18-25 tuổi) hoạt động chủ đạo là lao động và học tập.
- Cần tổ chức nhiều hoạt động đa dạng và phong phú trong cuộc sống và công tác.
- Cần tạo môi trường thuận lợi để con người hoạt động.
2. Vai trò của giao tiếp đối với sự hình thành và phát triển tâm lý, nhân cách cá nhân.
Khái niệm.
Theo tâm lý học: Giao tiếp là hoạt động xác lập, vận hành các mối quan hệ giữa người với người
nhằm thỏa mãn n...
1. Vai trò c a ho t ng i v i s hình thành và phát tri n tâm lý, nhân cách cá nhân. độ đố
Khái ni m.
Theo tâm lý h c: Ho t ng là ph ng th c t n t i c a con ng i trong th gi i. Ho t ng t o nên đ ươ ườ ế độ
m i quan h tác ng qua l i gi a con ng i v i th gi i khách quan và v i chính b n thân mình, độ ườ ế
qua ó t o ra s n ph m c v phía th gi i (khách th ), c v phía con ng i (ch th ).đ ế ườ
Vai trò c a ho t ng. độ
Ho t ng óng vai trò quy t nh n s hình thành và phát tri n tâm lý và nhân cách cá nhân độ đ ế đị đế
thông qua hai quá trình:
Quá trình i t ng hóa:đố ượ ch th chuy n n ng l c và ph m ch t tâm lý c a mình t o thành s n ă
ph m. T ó, tâm lý ng i c b c l , khách quan hóa trong quá trình t o ra s n ph m, hay còn đ ườ đượ
c g i là quá trình xu t tâm.đươ
Ví d : Khi thuy t trình m t môn h c nào ó thì ng i thuy t trình ph i s d ng ki n th c, k n ng, ế đ ườ ế ế ă
thái , tình c m c a mình v môn h c ó thuy t trình. Trong khi thuy t trình thì m i ng i l i đ đ để ế ế ườ
có tâm lý khác nhau: ng i thì r t t tin, nói to, m ch l c, rõ ràng, logic; ng i thì run, lo s , nói ườ ườ
nh , không m ch l c. Cho nên ph thu c vào tâm lý c a m i ng i mà bài thuy t trình ó s t ườ ế đ đạ
yêu c u hay không t yêu c u. đạ
Quá trình ch th hóa: Thông qua các ho t ng ó, con ng i, ti p thu l y tri th c, úc rút c độ đ ườ ế đ đượ
kinh nghi m nh quá trình tác ng vào i t ng, hay còn c g i là quá trình nh p tâm. độ đố ư đượ
Ví d : Sau l n thuy t trình l n u tiên thì cá nhân ó ã rút ra c r t nhi u kinh nghi m cho b n ế đầ đ đ đượ
thân, và ã bi t làm th nào có m t bài thuy t trình t hi u qu t t. N u l n sau có c h i cđ ế ế để ế đạ ế ơ đượ
thuy t trình thì s ph i chu n b m t tâm lý t t, ó là: ph i t tin, nói to, rõ ràng, m ch l c, logic, ế đ ư
ph i làm ch c mình tr c m i ng i,… đượ ướ ườ
K t lu nế
- Ho t ng quy t nh n s hình thành và phát tri n tâm lý, nhân cách cá nhân. độ ế đị đế
- S hình thành và phát tri n tâm lý, nhân cách cá nhân ph thu c vào ho t ng ch o c a t ng độ đạ
th i k .
Ví d :
• Giai o n tu i nhà tr (1-2 tu i) ho t ng ch o là ho t ng v i v t: tr b t tr c các đ ạ độ đ độ ớ đồ ướ
hành ng s d ng v t, nh ó khám phá, tìm hi u s v t xung quanh.độ đ đ
• Giai o n tr ng thành (18-25 tu i) ho t ng ch o là lao ng và h c t p.đ ạ ưở độ đạ đ
- C n t ch c nhi u ho t ng a d ng và phong phú trong cu c s ng và công tác. độ đ
- C n t o môi tr ng thu n l i con ng i ho t ng. ườ ợ để ườ đ
2. Vai trò c a giao ti p i v i s hình thành và phát tri n tâm lý, nhân cách cá nhân. ế đố
Khái ni m.
Theo tâm lý h c: Giao ti p là ho t ng xác l p, v n hành các m i quan h gi a ng i v i ng i ế đ ườ ư
nh m th a mãn nh ng nhu c u nh t nh. đ
Vai trò c a giao ti p ế
Giao ti p i u ki n t n t i c a cá nhân và xã h i.ế đ
- Giao ti p là i u ki n t n t i c a con ng i. N u không có giao ti p v i ng i khác thì con ng i ế đ ườ ế ế ư ườ
không th phát tri n, c m th y cô n và có khi tr thành b nh ho n. đơ
- N u không có giao ti p thì không có s t n t i xã h i, vì xã h i luôn là m t c ng ng ng i có s ế ế đồ ườ
ràng bu c, liên k t v i nhau. ế
- Qua giao ti p chúng ta có th xác nh c các m c nhu c u, t t ng, tình c m, v n s ng, ế đị đượ độ ư ưở
kinh nghi m…c a i t ng giao ti p, nh ó mà ch th giao ti p áp ng k p th i, phù h p v i đố ượ ế đ ế đ
m c ích và nhi m v giao ti p. đ ế
- T ó t o thành các hình th c giao ti p gi a cá nhân v i cá nhân, gi a cá nhân v i nhóm, gi a đ ế
nhóm v i nhóm ho c gi a nhóm v i c ng ng. đồ
Ví d : Khi m t con ng i sinh ra c chó sói nuôi, thì ng i ó s có nhi u lông, không i th ng mà ườ đượ ườ đ đ
i b ng 4 chân, n th t s ng, s s ng i, s ng trong hang và có nh ng hành ng, cách c x đ ă ườ độ ư
gi ng nh t p tính c a chó sói. ư
Giao ti p là nhu c u s m nh t c a con ng i t khi t n t i n khi m t i.ế ườ đế đ
- T khi con ng i m i sinh ra ã có nhu c u giao ti p, nh m th a mãn nh ng nhu c u c a b n ườ đ ế
bài tập logic học đại cương - Trang 2
bài tập logic học đại cương - Người đăng: Mrchum Chum
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
bài tập logic học đại cương 9 10 939