Ktl-icon-tai-lieu

bài tập logic

Được đăng lên bởi thanhchauhy
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 947 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Môn: Trí tuệ nhân tạo

Giảng viên: Tô Hoài Việt

Bài tập Logic
Câu 1
Cho tập cơ sở tri thức:
KB = { A => B ∧ C, C => E ∨ F, B => ¬E ,A}
Biến đổi tập cơ sở tri thức trên về dạng hội chuẩn và chứng minh F được suy dẫn từ tập
cơ sở tri thức trên bằng phương pháp Robinson (DP).

Câu 2
Thực hiện tương tự cho bài tập sau
KB = {A => B; A => C ∨ E; B ∧ C => D; E => F; F ∨ D => G; A}
Có thể suy diễn các sự kiện sau từ cơ sở tri thức trên hay không:
a) E?
b) G?

Câu 3
Cho cơ sở tri thức sau:
KB = {A ⇒ B ∨ D, D ⇒ E ∧ F, E ∧ A ⇒ ¬B}
Biến đổi tập cơ sở tri thức trên về dạng hội chuẩn và kiểm tra các câu sau có rút ra được
từ tập cơ sở trên hay không, dùng phương pháp Robinson (DP):
a) A ⇒ ¬D?
b) A ∧ B ⇒ ¬D?

Câu 4
Đặt C(x): “x có một con mèo”, D(x): “x có một con chó”, F(x): “x có một con chồn”.
Biểu diễn các phát biểu sau theo C(x), D(x), F(x), các lượng từ và các phép nối logic. Xét
không gian biến là các sinh viên trong lớp
a) Một sinh viên trong lớp có một con mèo, một con chó hay một con chồn.
b) Tất cả sinh viên trong lớp có một con mèo, một con chó hay một con chồn.
c) Một sinh viên nào đó có một con mèo và một con chồn nhưng không có chó.
d) Không có sinh viên nào trong lớp có một con mèo, một con chó và một con
chồn.
e) Với mỗi loại con vật trên, có một sinh viên trong lớp có một con.

Câu 5
Đặt: L(x): “x là một nhà logic”; C(x): “x uống café”; W(x); “x làm việc chăm chỉ”, T(x):
“x phát biểu định lý”; f(x): hàm trả ra giá trị là bạn của x (giả sử mỗi người có đúng 1
bạn).
1. Phát biểu các câu sau dưới dạng logic bậc nhất (có sử dụng dấu =):
a. Không nhà logic nào uống café
b. Bất kỳ ai là một nhà logic cũng đều là bạn của ai đó
c. Không người nào phát biểu được định lý lại có một người bạn uống café.

10/15/2008

Môn: Trí tuệ nhân tạo

Giảng viên: Tô Hoài Việt

d. Ai có một người bạn làm việc chăm chỉ thì hoặc là một nhà logic hoặc cũng là
một người làm việc chăm chỉ
e. Mọi người bạn là một nhà logic.
2. Từ các tiền đề sau:
a. Tất cả nhà logic đều uống café.
b. Bất kỳ ai không phát biểu được định lý đều không uống café.
c. Có một số người mà bạn của họ là nhà logic.
Chứng minh rằng: Có một nhà logic uống café và phát biểu được định lý.

Thuật giải Vương Hạo
Thuật giải Vương Hạo là một thuật giải khác đề chứng minh việc suy dẫn mệnh đề (có
cùng mục đích với Robinson):
Bước 1: Đưa bài toán cần chứng minh về dạng chuẩn:
GT1 ,GT2 ,...,GTn ⇒ KL1 , KL2 ,..., KLm
Trong đó các GTi và j KL là các câu chỉ gồm các phép ∧ , ∨ , ¬, không chứa phép ⇒
hay ⇔ . Lưu ý: dấu phẩ...
Môn: Trí tu nhân to Ging viên: Tô Hoài Vit
10/15/2008
Bài tp Logic
Câu 1
Cho tp cơ s tri thc:
KB = { A => B C, C => E F, B => ¬E ,A}
Biến đổi tp cơ s tri thc trên v dng hi chun và chng minh F được suy dn t tp
cơ s tri thc trên bng phương pháp Robinson (DP).
Câu 2
Thc hin tương t cho bài tp sau
KB = {A => B; A => C E; B C => D; E => F; F D => G; A}
Có th suy din các s kin sau t cơ s tri thc trên hay không:
a) E?
b) G?
Câu 3
Cho cơ s tri thc sau:
KB = {A B D, D E F, E A ¬B}
Biến đổi tp cơ s tri thc trên v dng hi chun và kim tra các câu sau có rút ra được
t tp cơ s trên hay không, dùng phương pháp Robinson (DP):
a) A ¬D?
b) A B ¬D?
Câu 4
Đặt C(x): “x có mt con mèo”, D(x): “x có mt con chó”, F(x): “x có mt con chn”.
Biu din các phát biu sau theo C(x), D(x), F(x), các lượng t và các phép ni logic. Xét
không gian biến là các sinh viên trong lp
a) Mt sinh viên trong lp có mt con mèo, mt con chó hay mt con chn.
b) Tt c sinh viên trong lp có mt con mèo, mt con chó hay mt con chn.
c) Mt sinh viên nào đó có mt con mèo và mt con chn nhưng không có chó.
d) Không có sinh viên nào trong lp có mt con mèo, mt con chó và mt con
chn.
e) Vi mi loi con vt trên, có mt sinh viên trong lp có mt con.
Câu 5
Đặt: L(x): “x là mt nhà logic”; C(x): “x ung café”; W(x); “x làm vic chăm ch”, T(x):
“x phát biu định lý”; f(x): hàm tr ra giá tr là bn ca x (gi s mi người có đúng 1
bn).
1. Phát biu các câu sau dưới dng logic bc nht (có s dng du =):
a. Không nhà logic nào ung café
b. Bt k ai là mt nhà logic cũng đều là bn ca ai đó
c. Không người nào phát biu được định lý li có mt người bn ung café.
bài tập logic - Trang 2
bài tập logic - Người đăng: thanhchauhy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
bài tập logic 9 10 934