Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập lớn Cơ học đất

Được đăng lên bởi Bảo Trinh
Số trang: 45 trang   |   Lượt xem: 1781 lần   |   Lượt tải: 4 lần
BÀI TẬP LỚN CƠ HỌC ĐÂT

GVHD: ĐÀO NGUYÊN VŨ

TRƢỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC TP.HCM
KHOA XÂY DỰNG – BỘ MÔN: NỀN MÓNG
---------------------------------

BÀI TẬP LỚN
Môn học: CƠ HỌC ĐẤT
Họ và tên SV: Giang Thanh

Mã số SV:11510301252

Lớp: XD11A1

STT: 65

A.DỮ LIỆU
Cho móng đơn dưới cột và trụ hố khoan gồm 3 lớp như hình vẽ:

Mặt đất tự nhiên: code ±0.00. Mực nước ngầm ở code -1.00(m)
GIANG THANH : 11510301252

Page 1

BÀI TẬP LỚN CƠ HỌC ĐÂT

GVHD: ĐÀO NGUYÊN VŨ

B.YÊU CẦU
1. Phân loại đất (xác định tên và trạng thái của đất theo tiêu chuẩn Việt Nam
và các bộ tiêu chuẩn khác (nếu thấy cần thiết)). Chọn chiều sâu chôn
móng Df.
2. Vẽ đường cong nén e – p, e – logp, xác định: a, ao, Cc, Cs cho các lớp đát
3. Xác định sơ bộ kích thước đáy móng (a×b) theo các điều kiện:
tc
3.1. Điều kiện về cường độ tiêu chuẩn:
BÀI TP LỚN CƠ HỌC ĐÂT GVHD: ĐÀO NGUYÊN
GIANG THANH : 11510301252 Page 1
TRƢỜNG ĐẠI HC KIN TRÚC TP.HCM
KHOA XÂY DNG B MÔN: NN MÓNG
---------------------------------
BÀI TP LN
Môn học: CƠ HỌC ĐT
H và tên SV: Giang Thanh Mã s SV:11510301252
Lp: XD11A1 STT: 65
A.D LIU
Cho móng đơn dưới ct và tr h khoan gm 3 lớp như hình vẽ:
Mặt đất t nhiên: code ±0.00. Mực nước ngm code -1.00(m)
Bài tập lớn Cơ học đất - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập lớn Cơ học đất - Người đăng: Bảo Trinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
45 Vietnamese
Bài tập lớn Cơ học đất 9 10 799