Ktl-icon-tai-lieu

BÀI TẬP LỚN CƠ KẾT CẤU

Được đăng lên bởi pham-vu-hai
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 2471 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Bài tập lớn cơ học kết cấu 1
Mã đ ề 37e2
Hình 1.
44
132

33

A

B
20

2
VA

VB

82,5

27,5

D

E

C
2

5

33

F

G

14

2
VE

2
VF

1.Xác định các các tải tọng để tính ( cho cả 5 dầm ) n = 1,1
x40 = 44KN

M = 1,1x120 =132

P3= 30x1,1 = 33 KN
q1 = 30x1,1 = 33 KN
q2 = 25x1,1 = 27,5 KN

2. xác định phản lực các gối tựa.
Dầm phụ ABD.
= VA.27+ VB.7-7.33.3,5-132-44.29=0 => 2VA +7VB =2216,5
TRÁI

= 22VA+2 VB- 33.2.1-44.24-132=0 => 22VA +2VB =1254

=> VA = 43,45 ; VB = 149,05
Y

= 44 + 33.7 – 43.45-149,05+ VD = 0

=> VD = 82,5
= 12VF – 27,5.6.16+ 82,5.2- 33.14=0 => VF = 244,7

Y

= -82,5+ 244,75 – 27,5.16-33 + VE =0 => VE = 310,75

3. Vẽ MNQ

44
132

A

33

B

82,5

27,5

D

E

C

20
2
2
VB
VA
231
220

5

33

F

K

G

14

2

2
VF

VE
220

121

132

M

173,25

324,5

148,5

88

82,5

33

5,5

44

Q

82,5
137,5

1/6

156,75

d.a.hVe
1

1/10

7/6

d.a.hVb

1
11/10 5/3
1/3
A

B

C

D

E
K 5/3
1/6

F

G

d.a.hMk
1/6

d.a.hQk
1/6

5/6

4. dùng đường ảnh hương để tính lại các giá trị
33

F

K

G

10

2
VF

Thực hiện mặt cắt 1-1 tại k xét phần phải
=>

= MK + 27,5.12.6+ 33.12- 244,75.10  MK = 71,5
= QK + VF – 27,5.12-33=0  QK = 118,25

Dung đường ảnh hưởng để tính VE
VE =

.33 + 27,5(

. 0,5.14-

.0,5.2) + 33.(

.0,5.5)= 310,75
dùng đường ảnh hưởng để tính VB
VB =

-.44 +33(

MK = (

+ 27,5 (

.2 +
. 2,5.12-

.2,5) – 132.
.0,5.2 – 0.5.

= 149,05
.2) – 33.

.0,5.5) = 71,5

QK =

+ 27,5(

.0,5.2 ) + 33.
Hình 2.

.0,5.10 +

.0,5.5 =118,25

..0.5.2 -

0.5.2-

44

33
A

3

VB

1.

13
2
C

B

20

5

7

5

2

Xét hệ DEFG
= 7VF + 19VG – 27,5.16.13 – 33.21 = 0
=> 7VF + 19VG = 6413
=2VF + 14VG -27,5.16.8 -33.16 =0



2VF + 14VG = 4048



VF = 214,5 VG = 258,5
= VF + VG + VD – 27,5.16-33 =0
=>214,5 +258,5 -27,5.16-33 + VD =0 VD =0

Xét hệ BCD
= 132+VC =0 =>VC = -66
Xét hệ AB

G

F

E

D

Phản lực các gối tựa

PHẢI

33

27,5

12

2

= 33.20 +44+ 66 – VA = 0 => VA = 770

= M – 44.15- 66.20- 20.33.10 = 8580
2.VẼ MNQ

44

33

33

27,5
13
2

A

3

C

B

20

5

12

2

5

7

G

F

E

D

2

VB
8580

132

121

55

M

407
770
159,5
275
231

88

33

Q
55

3,5
A

170,5

C

B

D

E

F

G

d.a.hVa

1

d.a.hVc
5
4,5

d.a.hMk
17,5
3,5

d.a.hQk
1

2.

Dùng đường ảnh hưởng để tính các giá trị
VA =44.1+33.(20.1)+ 132.0,5= 770
VC = -0,5.132= - 66
+) MK = 66.5+ 33.5.2,5 +MK => MK =-742,5
Đ.A.H. MK =33.(-0,5.5.5)-132.7,5=-742,5
QK ;

= QK -33 -33.5=0 QK =275

Đ.A.H.= 44.1+33(1.5) + 132.0,5= 275
HÌNH 3

44

33
C

D
20

Q
2

1.phản lực các gối tựa
Xét hệ CDF

33

27,5

F
5

H
2

A
12

2

N

B
...
Bài t p l n c h c k t c u 1 ơ ế
Mã đ 37e2
Hình 1.
2
20
5
14
2
2
2
132
44
33
27,5
33
A B
C
D
E
F
G
V
A
V
B
V
E
V
F
82,5
1.Xác định các các tải tọng để tính ( cho cả 5 dầm ) n = 1,1
x40 = 44KN M = 1,1x120 =132
P
3
= 30x1,1 = 33 KN
q
1
= 30x1,1 = 33 KN
q
2
= 25x1,1 = 27,5 KN
2. xác định phản lực các gối tựa.
Dầm phụ ABD.
= V
A
.27+ V
B
.7-7.33.3,5-132-44.29=0 => 2V
A
+7V
B
=2216,5
TRÁI
= 22V
A
+2 V
B
- 33.2.1-44.24-132=0 => 22V
A
+2V
B
=1254
=> V
A
= 43,45 ; V
B
= 149,05
Y
= 44 + 33.7 – 43.45-149,05+ V
D
= 0
BÀI TẬP LỚN CƠ KẾT CẤU - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÀI TẬP LỚN CƠ KẾT CẤU - Người đăng: pham-vu-hai
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
BÀI TẬP LỚN CƠ KẾT CẤU 9 10 18