Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập lớn Công Nghệ Phần Mềm

Được đăng lên bởi Tiêu Dao Lão Tử
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 405 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 3

Kỹ thuật kiểm thử hộp trắng
3.1 Tổng quát về kiểm thử hộp trắng
Đối tượng ₫ược kiểm thử là 1 thành phần phần mềm (TPPM).
TPPM có thể là 1 hàm chức năng, 1 module chức năng, 1 phân hệ
chức năng…
Kiểm thử hộp trắng dựa vào thuật giải cụ thể, vào cấu trúc dữ
liệu bên trong của ₫ơn vị phần mềm cần kiểm thử ₫ể xác ₫ịnh ₫ơn
vị phần mềm ₫ó có thực hiện ₫úng không.
Do ₫ó người kiểm thử hộp trắng phải có kỹ năng, kiến thức
nhất ₫ịnh về ngôn ngữ lập trình ₫ược dùng, về thuật giải ₫ược
dùng trong TPPM ₫ể có thể thông hiểu chi tiết về ₫oạn code cần
kiểm thử.
Thường tốn rất nhiều thời gian và công sức nếu TPPM quá lớn
(thí dụ trong kiểm thử tích hợp hay kiểm thử chức năng).
Do ₫ó kỹ thuật này chủ yếu ₫ược dùng ₫ể kiểm thử ₫ơn vị.
Trong lập trình hướng ₫ối tượng, kiểm thử ₫ơn vị là kiểm thử từng
tác vụ của 1 class chức năng nào ₫ó.
Có 2 hoạt ₫ộng kiểm thử hộp trắng :
à

Kiểm thử luồng ₫iều khiển : tập trung kiểm thử thuật
giải chức năng.

à

Kiểm thử dòng dữ liệu : tập trung kiểm thử ₫ời sống
của từng biến dữ liệu ₫ược dùng trong thuật giải.

Trong chương 3 này, chúng ta tập trung giới thiệu kiến thức vể
hoạt ₫ộng kiểm thử luồng ₫iều khiển của TPPM và trong chương 4,
chúng ta tập trung giới thiệu các kiến thức về hoạt ₫ộng kiểm thử
dòng dữ liệu.

3.2 Một số thuật ngữ về kiểm thử luồng ₫iều khiển
Đường thi hành (Execution path) : là 1 kịch bản thi hành ₫ơn vị
phần mềm tương ứng, cụ thể nó là danh sách có thứ tự các lệnh
₫ược thi hành ứng với 1 lần chạy cụ thể của ₫ơn vị phần mềm, bắt
₫ầu từ ₫iểm nhập của ₫ơn vị phần mềm ₫ến ₫iểm kết thúc của ₫ơn
vị phần mềm.
Mỗi TPPM có từ 1 ₫ến n (có thể rất lớn) ₫ường thi hành khác
nhau. Mục tiêu của phương pháp kiểm thử luồng ₫iều khiển là ₫ảm
bảo mọi ₫ường thi hành của ₫ơn vị phần mềm cần kiểm thử ₫ều
chạy ₫úng. Rất tiếc trong thực tế, công sức và thời gian ₫ể ₫ạt mục
tiêu trên ₫ây là rất lớn, ngay cả trên những ₫ơn vị phần mềm nhỏ.
Thí dụ ₫oạn code sau :
for (i=1; i<=1000; i++)
for (j=1; j<=1000; j++)
for (k=1; k<=1000; k++)
doSomethingWith(i,j,k);
chỉ có 1 ₫ường thi hành, nhưng rất dài : dài
1000*1000*1000 = 1 tỉ lệnh gọi hàm doSomething(i,j,k)
khác nhau.
Còn ₫oạn code gồm 32 lệnh if else ₫ộc lập sau :
if (c1) s11 else s12;
if (c2) s21 else s22;
if (c3) s31 else s32;
...
if (c32) s321 else s322;
có 2^32 = 4 tỉ ₫ường thi hành khác nhau.
Mà cho dù có kiểm thử hết ₫ược toàn bộ các ₫ường thi hành
thì vẫn không thể phát hiện những ₫ường thi hành cần có nhưng
không (chưa) ₫ược hiện thực :
if (a>0) doIsGreater();
if (a==0) dols...
Chương 3
K thut kim th hp trng
3.1 Tng quát v kim th hp trng
Đối tượng ₫ược kim th là 1 thành phn phn mm (TPPM).
TPPM có th là 1 hàm chc năng, 1 module chc năng, 1 phân h
chc năng…
Kim th hp trng da vào thut gii c th, vào cu trúc d
liu bên trong ca ₫ơn v phn mm cn kim th ₫ể xác ₫ịnh ₫ơn
v phn m
m ó có thc hin úng không.
Do ó người kim th hp trng phi có k năng, kiến thc
nht ₫ịnh v ngôn ng lp trình ₫ược dùng, v thut gii ₫ược
dùng trong TPPM ₫ể có th thông hiu chi tiết v on code cn
kim th.
Thường tn rt nhiu thi gian và công sc nếu TPPM quá ln
(thí d trong kim th tích hp hay ki
m th chc năng).
Do ó k thut này ch yếu ₫ược dùng ₫ể kim th ₫ơn v.
Trong lp trình hướng ₫ối tượng, kim th ₫ơn v là kim th tng
tác v ca 1 class chc năng nào ó.
Có 2 hot ₫ộng kim th hp trng :
à Kim th lung iu khin : tp trung kim th thut
gi
i chc năng.
à Kim th dòng d liu : tp trung kim th ₫ời sng
ca tng biến d liu ₫ược dùng trong thut gii.
Trong chương 3 này, chúng ta tp trung gii thiu kiến thc v
hot ₫ộng kim th lung iu khin ca TPPM và trong chương 4,
chúng ta tp trung gii thiu các kiến thc v hot ₫ộng kim th
dòng d
liu.
Bài tập lớn Công Nghệ Phần Mềm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập lớn Công Nghệ Phần Mềm - Người đăng: Tiêu Dao Lão Tử
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Bài tập lớn Công Nghệ Phần Mềm 9 10 664