Ktl-icon-tai-lieu

BÀI TẬP LỚN DUNG SAI

Được đăng lên bởi g1200391-hcmut-edu-vn
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 1376 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Trường Đại Học Bách Khoa TPHCM
Khoa Cơ Khí
Bộ môn chế tạo máy
************

BÀI TẬP LỚN DUNG SAI

 Giáo viên hướng dẫn :
 Nhóm sinh viên thực hiện và mã số sinh viên :
1: ……………………………………………………………………..
2: ……………………………………………………………………..
3: ……………………………………………………………………..
4: ……………………………………………………………………..
 Lớp :
 Đề số :

Các nhóm sinh viên được thành lập gồm 4 sinh viên theo thứ tự danh sách môn học lần
lượt từ trên xuống dưới.
Các số liệu lấy theo bảng phân công của giáo viên.
Thứ tự làm bài theo hướng dẫn ở dưới.
Làm báo cáo theo nhóm (Báo cáo viết tay) và nộp trước khi kết thúc môn học 02 tuần.
1. LẮP GHÉP BỀ MẶT TRỤ TRƠN
1.1 Cho các lắp ghép trụ trơn có kích thước danh nghĩa là 50mm có độ dôi hoặc độ
hở yêu cầu như trong bảng 1
Bảng 1
STT

Nmax

Nmin

Smax

Smin

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

54
42
50
58
8
12
18
33

27
1
9
18
-

128
64
78
204
33
28
23
8

50
0
0
80
-

a/ Chọn kiểu lắp tiêu chuẩn cho lắp ghép.
b/ Xác định sai lệch kích thước lỗ và trục.
1.2 Cho các lắp ghép như trong bảng 2 với kích thước danh nghĩa là 65mm

Bảng 2
Đề

Lắp ghép

Đề

Lắp ghép

1
2
3
4
5
6

H7/e8
H7/f7
F8/h6
H7/g6
H7/h6
H8/d9

7
8
9
10
11
12

P7/h6
P6/h5
K7/h6
N7/h6
H6/m5
H8/k7

a/ Lập sơ đồ phân bố miền dung sai
b/ Lắp ghép đă cho thuộc nhóm lắp ghép nào.
c/Xác định độ hở, độ dôi giới hạn của lằp ghép
1.3 Cho các mối ghép như bảng 3
Bảng 3
Đề

Mối ghép

Đề

Mối ghép

1

H7
k6
H7
126
n6
JS 7
126
h6
K7
126
h6
N7
126
h6

7

H8
k7
H8
80
m7
K8
80
h7
N8
80
h7
N6
80
h5
M6
80
h5

2
3
4
5
6

126

126

8
9
10
11
12

H7
js 6

80

Tính xác suất xuất hiện độ dôi hoặc độ hở hoặc độ hở và độ dôi của lắp ghép
1.4 Chọn kiểu lắp tiêu chuẩn cho mối ghép trụ trơn với dữ liệu cho trong bảng 4

Bảng 4

Đề
1
2
3
4
5
6

Kiểu lắp lỏng
P (N/m2)
1,2.106
1,2.106
1,2.106
1,4.106
1,6.106
1,8.106

ω (v/p)
1100
1200
1300
1000
1000
1000
Kiểu lắp chặt

7
8
9
10
11
12

d1 (mm)
10
20
30
10
20
30

MX (Nm)
600
600
400
700
700
500

 Đối với kiểu lắp lỏng các thông số là như sau:
dN = 75mm, l = 75 mm, dầu tuyếc bin 22 với độ nhớt động học ở 500C
là  = 19.103 Ns/m2, nhám bề mặt là RaD = 0,8m và Rad = 0,8m.
k=2 và b=2
 Đối với kiểu lắp chặt các thông số như sau:
dN=60 mm , l = 70 mm , d2=100mm. Dùng để truyền mômen xoắn Mx
Vật liệu chi tiết bằng thép 45 có giới hạn chảy:
σ1= σ2= σc=35.107 N/m2
Nhám bề mặt trục là Rzd = 6,3 m, bề mặt lỗ là RzD = 10m.
2. LẮP GHÉP REN
Cho lắp ghép ren như bảng 5
a/ Giải thích ký hiệu lắp ghép
b/ Xác định sai lệch giới hạn và dung sai các kích thước
c/ Vẽ sơ đồ phân bố...
Trường Đại Học Bách Khoa TPHCM
Khoa Cơ Khí
Bộ môn chế tạo máy
************
BÀI TẬP LỚN DUNG SAI
Giáo viên hướng dẫn :
Nhóm sinh viên thực hiện và mã số sinh viên :
1: ……………………………………………………………………..
2: ……………………………………………………………………..
3: ……………………………………………………………………..
4: ……………………………………………………………………..
Lớp :
Đề số :
BÀI TẬP LỚN DUNG SAI - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÀI TẬP LỚN DUNG SAI - Người đăng: g1200391-hcmut-edu-vn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
BÀI TẬP LỚN DUNG SAI 9 10 558