Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập lớn Hệ Chuyên Gia

Được đăng lên bởi Lê Anh Đức
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 764 lần   |   Lượt tải: 3 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN
MÔN HỌC: HỆ CHUYÊN GIA
ĐỀ TÀI: XÂY DỰNG WEBSITE GIỚI THIỆU SẢN PHẨM SỬ DỤNG QUẢNG
CÁO THÔNG MINH SỬ DỤNG K-MEANS

Giáo viên hướng dẫn: Th.s Trần Thanh Hùng
Lớp : KHMT1-K5-Nhóm 13
Nhóm sinh viên thực hiện:
1- Trịnh Xuân Đồng
2- Trần Văn Huân
3- Lê Văn Nam

Hà Nội, ngày 01 tháng 08 năm 2013

Báo cáo BTL Hệ Chuyên Gia2

MỤC LỤC
Phân công công việc.........................................................................................................3
Lời Nói Đầu......................................................................................................................4
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ BÀI TOÁN PHÂN CỤM DỮ LIỆU..........................5
1. Giới thiệu về kỹ thuật phân cụm trong Khai phá dữ liệu (Clustering Techniques
in Data Mining).............................................................................................................5
2. Lĩnh vực áp dụng phân cụm dữ liệu.....................................................................5
CHƯƠNG II : THUẬT TOÁN KMEANS......................................................................7
1. Mô tả thuật toán....................................................................................................7
2. Các bước thực hiện...............................................................................................7
3. Nhận xét thuật toán...............................................................................................8
CHƯƠNG III : XÂY DỰNG WEBSITE BÁN HÀNG THÔNG MINH SỬ DỤNG
THUẬT TOÁN KMEANS...............................................................................................9
1. Mục đích bài toán.................................................................................................9
2. Cấu trúc dữ liệu của bài toán................................................................................9
a. Dữ liệu vào...................................................................................................9
b. Dữ liệu ra......................................................................................................9
c. Thiết kế CSDL..............................................................................................9
d. Các thuật toán sử dụng...............................................................................11
3. Các bước thực hiện bài toán...............................................................................14
CHƯƠNG IV: MỘT SỐ ...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN
MÔN HỌC: HỆ CHUYÊN GIA
ĐỀ TÀI: XÂY DỰNG WEBSITE GIỚI THIỆU SẢN PHẨM SỬ DỤNG QUẢNG
CÁO THÔNG MINH SỬ DỤNG K-MEANS
Giáo viên hướng dẫn: Th.s Trần Thanh Hùng
Lớp : KHMT1-K5-Nhóm 13
Nhóm sinh viên thực hiện:
1- Trịnh Xuân Đồng
2- Trần Văn Huân
3- Lê Văn Nam
Hà Nội, ngày 01 tháng 08 năm 2013
Bài tập lớn Hệ Chuyên Gia - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập lớn Hệ Chuyên Gia - Người đăng: Lê Anh Đức
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Bài tập lớn Hệ Chuyên Gia 9 10 61