Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập lớn KSTN

Được đăng lên bởi octagon9x
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 608 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÁC ĐỀ BTL: TÌM HIỂU, PHÂN TÍCH, ỨNG DỤNG,
THẢO LUẬN VÀ BÁO CÁO
(21 đề BTL)
Môn học: Truyền thông đa phương tiện (IT4680)
Đề số 1: Định dạng file video và lập trình đa phương tiện, triển khai thử
nghiệm ứng dụng đa phương tiện
Yêu cầu:
- Tìm hiểu kiến trúc môi trường lập trình đa phương tiện (multimedia
programming) trong môi trường Windows hoặc Linux.
- Tìm hiểu cấu trúc và so sánh 2 kiểu file video: file *.AVI và file video theo chuẩn
MPEG
- Lập trình thử nghiệm sử dụng công cụ đa phương tiện triển khai xử lý file video
với một số chức năng biên tập: tách audio -video, ghi, chèn, xóa, sửa, đồng bộ
audio-video.
- Xây dựng thử nghiệm và giải thích ứng dụng hoạt động “streaming video” và
tương tác đa phương tiện
___________________________________________________________________
Đề số 2 : Phương pháp nén ảnh dựa trên phép biến đổi và các chuẩn công nghệ
nén ảnh.
Yêu cầu

- Phân tích các vai trò và nhiệm vụ các khối xử lý trong sơ đồ chung của phương
pháp nén ảnh dựa trên phép biến đổi.
- Áp dụng và phân tích hoạt động các khối trong sơ đồ nén ảnh theo các chuẩn:
JPEG, JPEG-2000
- Đánh giá thực nghiệm chất lượng nén ảnh theo chuẩn JPEG cơ bản và nhận xét.
__________________________________________________________________
Đề số 3 : Tìm hiểu kỹ sơ đồ nén các loại ảnh JPEG, khảo sát và đánh giá thực
nghiệm chất lượng ảnh JPEG trong các trường hợp ứng dụng.
Yêu cầu

-

Tìm hiểu chung về chuẩn JPEG
Tìm hiểu kỹ thuật chủ yếu trong công nghệ nén JPEG.
Tìm hiêu sơ đồ nén các loại JPEG và phạm vi ứng dụng của từng loại
Xây dựng ứng dụng nén ảnh JPEG cơ bản (dùng Matlab hoặc tùy chọn công
cụ phần mềm nguồn mở) cho phép điều chỉnh tham số chất lượng nén.
- Xây dựng kịch bản và đánh giá thực nghiệm ảnh hưởng của tham số đến chất
lượng nén, giải thích kết quả.
_____________________________________________________________
Đề số 4: Tìm hiểu phương pháp nén ảnh theo chuẩn JPEG-2000. So sánh và
đánh giá thử nghiệm chất lượng nén ảnh JPEG-2000 so với ảnh JPEG cơ bản
Yêu cầu:
- Tìm hiểu phương pháp nén ảnh theo chuẩn JPEG-2000.
- Tìm hiểu hoạt động một sơ đồ nén ảnh JPEG-2000 và giải thích các đặc điểm
đạt được của sơ đồ này.
- Xây dựng thử nghiệm chương trình nén ảnh JPEG-2000 (dùng Matlab hoặc
9/8/2014

tùy chọn công cụ) cho phép điều chỉnh tham số chất lượng nén.
-So sánh thực nghiệm chất lượng ảnh JPEG-2000 với ảnh JPEG và giải thích
_________________________________________________________________
Đề số 5: Phân tích và đánh giá thực nghiệm ảnh hưởng của các kỹ thuật mã
h...
9/8/2014
CÁC ĐỀ BTL: TÌM HIU, PHÂN TÍCH, NG DNG,
THO LUN VÀ BÁO CÁO
(21 đề BTL)
Môn hc: Truyn thông đa phương tin (IT4680)
Đề s 1: Định dng file video và lp trình đa phương tin, trin khai th
nghim ng dng đa phương tin
Yêu cu:
- Tìm hiu kiến trúc môi trường lp trình đa phương tin (multimedia
programming) trong môi trường Windows hoc Linux.
- Tìm hiu cu trúc và so sánh 2 kiu file video: file *.AVI và file video theo chun
MPEG
- Lp trình th nghim s dng công c đa phương tin trin khai x lý file video
vi mt s chc năng biên tp: tách audio -video, ghi, chèn, xóa, sa,
đồng b
audio-video.
- Xây dng th nghim và gii thích ng dng hot động “streaming video” và
tương tác đa phương tin
___________________________________________________________________
Đề s 2
: Phương pháp nén nh da trên phép biến đổi và các chun công ngh
nén nh.
Yêu cu
- Phân tích các vai trò và nhim v các khi x lý trong sơ đồ chung ca phương
pháp nén nh da trên phép biến đổi.
- Áp dng và phân tích hot động các khi trong sơ đồ nén nh theo các chun:
JPEG, JPEG-2000
- Đánh giá thc nghim cht lượng nén nh theo chun JPEG cơ bn và nhn xét.
__________________________________________________________________
Đề s 3
: Tìm hiu k sơ đồ nén các loi nh JPEG, kho sát và đánh giá thc
nghim cht lượng nh JPEG trong các trường hp ng dng.
Yêu cu
- Tìm hiu chung v chun JPEG
- Tìm hiu k thut ch yếu trong công ngh nén JPEG.
- Tìm hiêu sơ đồ nén các loi JPEG và phm vi ng dng ca tng loi
- Xây dng ng dng nén nh JPEG cơ bn (dùng Matlab hoc tùy chn công
c phn mm ngun m) cho phép điu chnh tham s cht lượng nén.
- Xây dng kch bn và đánh giá thc nghi
m nh hưởng ca tham s đến cht
lượng nén, gii thích kết qu.
_____________________________________________________________
Đề s 4:
Tìm hiu phương pháp nén nh theo chun JPEG-2000. So sánh và
đánh giá th nghim cht lượng nén nh JPEG-2000 so vi nh JPEG cơ bn
Yêu cu:
- Tìm hiu phương pháp nén nh theo chun JPEG-2000.
- Tìm hiu hot động mt sơ đồ nén nh JPEG-2000 và gii thích các đặc đim
đạt được ca sơ đồ này.
- Xây dng th nghim chương trình nén nh JPEG-2000 (dùng Matlab hoc
Bài tập lớn KSTN - Trang 2
Bài tập lớn KSTN - Người đăng: octagon9x
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Bài tập lớn KSTN 9 10 351