Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập lớn Matlab – Giải tích 2

Được đăng lên bởi Bui Minh Hai
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 2685 lần   |   Lượt tải: 2 lần
A. Quy định về bài tập lớn Matlab – Giải tích 2
Các câu hỏi sau đây do các Thầy cô trong bộ môn soạn.
1. Các nhóm nộp báo cáo chính thức bằng file word qua email dangvanvinh2001@yahoo.com.
Lưu ý: các nhóm không nộp file pdf ( vì khi cần các Thầy, Cô không copy để chạy kiểm tra trước
được ), và không cần nộp thêm file ở dạng m_file.
2. Thời hạn nộp bài qua email:
+ Chủ nhật 19/05/2013, đối với các nhóm sẽ báo cáo vào tuần lễ từ 20/5 đến 24/5.
+ Thứ 7 , 25/5/2013, đối với các nhóm sẽ báo cáo vào tuần lễ từ 27/5 đến 31/5.
+ Nhóm nào không nộp bài trước ngày báo cáo sẽ không được báo cáo và coi như nhóm nhận
điểm 0.
3. Nộp bản in ( mỗi nhóm 1 bản) vào buổi báo cáo. Bản in chỉ cần hình thức đơn giản, hình ảnh
và chữ rõ ràng. Đề nghị bản báo cáo không cần in màu hay đóng bìa nhựa, bìa cứng ( các hình
vẽ có màu sắc đã thể hiện trong file word rồi).
4. Hình thức và nội dung ( đối với cả file word và bản in):
- Trang bìa: Tên trường , lớp, tên đề tài, tên GV hướng dẫn, danh sách SV trong nhóm có sắp
theo thứ tự abc và MSSV. Tên của nhóm trưởng phải được in đậm hơn hoặc có ghi chú.
(tham khảo trang bìa mẫu của HKI)
- Phần nội dung chính, trình bày lần lượt từng câu, mỗi câu theo trình tự:
 Yêu cầu bài toán (đề bài).
 Tóm tắt cơ sở lý thuyết hoặc tóm tắt giải thuật ( trình bày thật gọn).
 Nội dung code chương trình.
 Kết quả chạy thử chương trình ( nhóm tự lấy ít nhất 2 ví dụ trong trường hợp đề yêu
cầu nhập các dữ liệu).
 Hạn chế của chương trình (không bắt buộc).
5. Thành viên nào không tham dự buổi báo cáo sẽ nhận 0 điểm. Những trường hợp có lý do
chính đáng (VD: có giấy khám bệnh và đề nghị cho nghỉ của bác sĩ…) thì cá nhân SV phải liên hệ
sớm với GV để được báo cáo bổ sung vào 1 buổi khác ).
6. SV đeo thẻ SV khi tham dự báo cáo.
7. Thang điểm:
- Điểm nộp các bài đúng thời hạn và hình thức theo yêu cầu: 1 điểm.
- Điểm nội dung chương trình; trả lời câu hỏi liên quan đến đoạn code chương trình và câu
hỏi mở rộng (nếu có): 6 điểm.
- Điểm thực hành các lệnh matlab trực tiếp trong buổi báo cáo với thời gian hạn chế: 3
điểm.
- Điểm của các thành viên tham dự báo cáo trong cùng nhóm là như nhau, ngoại trừ 1 số
trường hợp cộng điểm hay trừ điểm cho từng cá nhân đã thông báo trước lớp nếu có (VD:
đăng ký nhóm trễ…..).

B. Các đề bài:

Phần chung: SV thực hành thành thạo các câu lệnh cần thiết để hoàn thành các công việc sau:
1. Tính các đạo hàm riêng cấp cao của hàm f cho trước tại một điểm M tùy ý,
n f
n f
VD: k p ( x0 , y0 ), k p q ( M ) .
x y
x y z

2.
3....
A. Quy định về bài tập lớn Matlab – Giải ch 2
Các câu hỏi sau đây do các Thầy cô trong bộ môn soạn.
  !"
#$%&'()*+',-,".('("/01"'0$2
/$34.5'(,6718
 -915&
:;<19/05/2013./=2>?5,@A BC/DEBC
:-F.25/5/2013./=2>?5,@AFBC/DGBC
:H5'(5$25">?'(/$35$<
/0 
G HI*JI45KLIM,+/NI.+I
5OP5QRSI'(,5"/+T.+*+
?5>U/V0WX4
E Y+5*/=2I5I4&
Z -+&-6$9.2.6/R5.6[\$2].>^\>U
T5_^^\-6;$7I/$3/<N`a
*'I+];Ybc4
Z d,.+5",$3Ae.Je+T&
f6,5*/R54
-UN>7%"D`UI<*+5"<g4
H$N+
bDI1"h$N+*Ti"ij$93/R"6
,<OW4
Y1D;$N+*'(U4
C -565'(TK>?< /0HO$93%
/*\k&i"'W5/RSM;>lm4+e^\I6W
>22[\/0/$3K>5K'4
n ^\/o^\'T
F -/0&
Z Q05/a915+"6,&/0
Z Q0$N+pI9eq6/D/1$N+5e
q7*D4&n/0
Z Q0T5WTrDK291D&G
/0
Z Q0;56Ts5$.1A>=
$93/0"A/0Ae/V($22D*\k&
/t'%@m4
B. Các đề bài:
Bài tập lớn Matlab – Giải tích 2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập lớn Matlab – Giải tích 2 - Người đăng: Bui Minh Hai
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Bài tập lớn Matlab – Giải tích 2 9 10 137