Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập lớn thủy văn

Được đăng lên bởi Sơn Dương
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 706 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tr−êng ®¹i häc thuû lîi
Bé m«n vËt liÖu x©y dùng
  

B

i tËp lín

M«n häc: vËt liÖu x©y dùng

Gi¸o viªn h−íng dÉn : _____________________
Sinh viªn thùc hiÖn : _______________________
Líp:
_______________________
Nhãm:
_______________________
Tæ :
_______________________
Sè ®Ò:
_______________________

n¨m häc 20

- 20

®Ò bµi: ThiÕt kÕ thµnh phÇn bª t«ng
I. Tµi liÖu cho tr−íc
1- M«i tr−êng n−íc x©y dùng c«ng tr×nh: C¸c th nh phÇn hãa häc c¬ b¶n cña m«i tr−êng
n−íc xung quanh khu vùc x©y dùng c«ng tr×nh cho ë b¶ng sau:
Tæ

pH

1,5
2,6
3,7
4,8

3,4
5,5
8,0
4,6

HCO3(mg/l)
1,8
2,1
2,5
3,2

SO4-2
(mg/l)
230
200
315
340

Ca+2
(mg/l)
550
460
720
650

CO2
(mg/l)
185
140
120
180

Mg+2
(mg/l)
1100
1250
1640
1950

Cl(mg/l)
110
100
105
115

2- KÕt cÊu c«ng tr×nh:
- C«ng tr×nh th−êng xuyªn chÞu ¸p lùc n−íc: Cã hai lo¹i
+ Tæ 1, 2, 3, 4 chän: C«ng tr×nh BTCT trong m«i tr−êng n−íc biÓn
+ Tæ 5, 6, 7, 8 chän: C«ng tr×nh BTCT trong m«i tr−êng n−íc ngät
- ChiÒu d y nhá nhÊt cña c«ng tr×nh l 0,45m.
- Kho¶ng c¸ch nhá nhÊt gi÷a hai cèt thÐp l 0,25m.
- C−êng ®é bª t«ng ë tuæi 28 ng y yªu cÇu ®¹t ®−îc:
+ Tæ 3, 4 chän: RbTK = 25MPa
+ Tæ 1, 2 chän: RbTK = 20MPa
+ Tæ 5, 6 chän: RbTK = 30MPa
+ Tæ 7, 8 chän: RbTK = 35MPa
3- §iÒu kiÖn thi c«ng:
- Bª t«ng ®−îc trén v ®Çm b»ng m¸y, m¸y trén cã dung tÝch c«ng t¸c Vo lÝt (LÊy theo
sè ®Ò).
- §é l−u ®éng yªu cÇu cña hçn hîp bª t«ng SNyc = 4cm.
4- §iÒu kiÖn vËt liÖu:
a) Cèt liÖu nhá (c¸t):
- C¸t cã hai lo¹i kh¸c nhau A v B: C¸t A cã t¹i ®Þa ®iÓm x©y dùng c«ng tr×nh, c¸t B ph¶i
vËn chuyÓn tõ xa.
- Th nh phÇn h¹t v c¸c chØ tiªu cña c¸t nh− sau:
+ Th nh phÇn h¹t: Theo sè liÖu riªng (theo sè ®Ò)
+ C¸c chØ tiªu:
W
§é bÈn
SÐt
SO3
Mica
H÷u c¬
Tæ C¸c chØ
γa
γ ok
tiªu
1,5
2,6
3,7
4,8

C¸t A
C¸t B
C¸t A
C¸t B
C¸t A
C¸t B
C¸t A
C¸t B

(g/cm3)

(g/cm3)

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

(So m u)

2,68
2,55
2,60
2,57
2,59
2,63
2,62
2,65

1,58
1,62
1,54
1,64
1,65
1,52
1,63
1,65

3,5
4,6
4,8
5,4
4,2
3,8
5,0
4,5

5,2
3,4
2,5
3,8
3,2
3,6
6,5
5,7

2,15
1,87
1,65
1,48
1,78
1,25
2,53
2,45

0,68
0,45
0,64
0,82
0,75
0,64
0,48
0,36

0,65
0,45
0,58
0,75
0,68
0,85
0,81
0,73

Cho phÐp
Cho phÐp
Cho phÐp
Cho phÐp
Cho phÐp
Cho phÐp
Cho phÐp
Cho phÐp

1

b) Cèt liÖu lín (®¸):
- Dïng ®¸ khai th¸c t¹i vÞ trÝ x©y dùng c«ng tr×nh.
- Th nh phÇn h¹t v c¸c chØ tiªu nh− sau
+ Th nh phÇn h¹t: Theo sè liÖu riªng (theo sè ®Ò)
+ C¸c chØ tiªu:
Tæ
C¸c chØ
§é bÈn
W
γa
γ ok
tiªu
1,5
2,6
3,7
4,8

Sái
D¨m
Sái
D¨m

3

(g/cm )
2,63
2,60
2,65
2,70

3

(g/cm )
1,48
1,45
1,43
1,40

(%)

(%)

SÐ...
Trêng ®¹i häc thuû lîi
Bé m«n vËt liÖu x©y dùng
Bé m«n vËt liÖu x©y dùngBé m«n vËt liÖu x©y dùng
Bé m«n vËt liÖu x©y dùng




Bµi tËp lín
M«n häc: vËt liÖu x©y dùng
Gi¸o viªn h−íng dÉn : _____________________
Sinh viªn thùc hiÖn : _______________________
Líp: _______________________
Nhãm: _______________________
Tæ : _______________________
Sè ®Ò: _______________________
n¨m häc 20 - 20
Bài tập lớn thủy văn - Trang 2
Bài tập lớn thủy văn - Người đăng: Sơn Dương
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Bài tập lớn thủy văn 9 10 441