Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập lớp 10 NC

Được đăng lên bởi nguyenvankiem18
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 564 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trường THPT Long Mỹ

Bài tập lớp 10 NC

1) Lập phương trình đường thẳng (d) trong mỗi trường hợp sau.
a. Đường thẳng (d) đi qua hai điểm M   1; 2  ; N   2;1
b. Đường thẳng (d) đi qua điểm A   4;3 và có hệ số gốc k 

1
2

2) Lập phương trình đường thẳng (d) đi qua điểm A   2;1 và cắt hai trục toạ độ lần lượt tại M,
N sao cho OM = ON
3) Cho đường thẳng (d): y  2 x  2m . Tìm m để (d) tạo với hai trục toạ độ một tam giác có diện
tích bằng 16 (đvdt)
4) Lập phương trình đường thẳng (d) đi qua điểm M   1;3 và hợp với trục ox một góc 450
5) Lập phương trình đường thẳng (d) biết rằng (d) có hệ số góc bằng 3 và tạo với hai trục toạ độ
một tam giác có diện tích bằng 6 (đvdt)
6) Cho 2 điểm A   1; 2  , B   2; 4  . Đường thẳng (d) xác định bởi hai điểm A, B. Tìm m để
điểm M   m; m  nằm trên đường thẳng (d)

7) Cho A   3; 2  , B   3;1 và 2 đường thẳng  d  : x  1,  d ' : y  0 (trục ox)
a. Lập phương trình đường thẳng chứa cạnh BC của tam giác ABC biết rằng (d) là
đường phân giác trong góc C của tam giác ABC
b. Lập phương trình đường thẳng chứa cạnh AC của tam giác ABC biết rằng (d’) là
đường phân giác trong góc C của tam giác ABC.
3
2

x
2

8) Cho 3 đường thẳng  d1  : y   x  6,  d 2  : y   2,  d 3  : y  mx  m 2  2m  2 . Tìm m để 3
đường thẳng  d1  ,  d 2  ,  d3  đồng qui tại 1 điểm.
9)

Lập phương trình đường thẳng (d) đi qua điểm P   4; 2  đồng thời tạo với 2 trục toạ độ một
tam giác vuông cân.

10) Cho 2 đường thẳng  d1  : y  

3x m
  6,
2 2

1
3

 d 2  : y   2 x  m  13

a. Tìm giao điểm I của 2 đường thẳng  d1  ,  d 2 
b. CMR khi m thay đổi thì điểm I chạy trên đường thẳng cố định
11) Cho 2 đường thẳng  d1  : y  2 x  4m  1,  d 2  : y  3  2 x

a. Tìm giao điểm I của 2 đường thẳng  d1  ,  d 2  b. Tìm quỹ tích giao điểm I khi m đổi
12) Cho hàm số y  x 2  2 x  2 có đồ thị là (P)
a. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (P) b. Tìm m để  d m  : y  mx - 2 tiếp xúc (P)
13) Cho hàm số y  ax 2  bx  c có đồ thị là (P)
a. Tìm a, b, c biết rằng (P) nhận đường thẳng x  1 làm trục đối xứng và hàm số đạt giá
trị lớn nhất bằng – 1, đồng thời đồ thị (P) đi qua điểm A   0; 2 
b. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (P) khi a  1; b  2; c  2
c. Biện luận theo m số nghiệm của phương trình x 2  2 x  2m  3  0 bằng đồ thị (P)
d. Viết phương trình đường thẳng (d) đi qua điểm M   3; 4  và tiếp xúc với đồ thị (P)
2
14) Tìm đồ thị (P) của hàm số y  ax  bx  c  1 biết

a....
Trường THPT Long Mỹ Bài tập lớp 10 NC
1) Lập phương trình đường thẳng (d) trong mỗi trường hợp sau.
a. Đường thẳng (d) đi qua hai điểm
1; 2 ; 2;1M N
b. Đường thẳng (d) đi qua điểm
4;3A
và có hệ số gốc
1
2
k
2) Lập phương trình đường thẳng (d) đi qua điểm
2;1A
và cắt hai trục toạ độ lần lượt tại M,
N sao cho OM = ON
3) Cho đường thẳng (d):
2 2y x m
. Tìm m để (d) tạo với hai trục toạ độ một tam giác có diện
tích bằng 16 (đvdt)
4) Lập phương trình đường thẳng (d) đi qua điểm
1;3M
và hợp với trục ox một góc
0
45
5) Lập phương trình đường thẳng (d) biết rằng (d) có hệ số góc bằng 3 và tạo với hai trục toạ độ
một tam giác có diện tích bằng 6 (đvdt)
6) Cho 2 điểm
1; 2 , 2;4A B
. Đường thẳng (d) xác định bởi hai điểm A, B. Tìm m để
điểm
nằm trên đường thẳng (d)
7) Cho
3; 2 , 3;1A B
và 2 đường thẳng
: 1, ' : 0d x d y 
(trục ox)
a. Lập phương trình đường thẳng chứa cạnh BC của tam giác ABC biết rằng (d) là
đường phân giác trong góc C của tam giác ABC
b. Lập phương trình đường thẳng chứa cạnh AC của tam giác ABC biết rằng (d’) là
đường phân giác trong góc C của tam giác ABC.
8) Cho 3 đường thẳng
2
1 2 3
3
: 6, : 2, : 2 2
2 2
x
d y x d y d y mx m m 
. Tìm m để 3
đường thẳng
1 2 3
, ,d d d
đồng qui tại 1 điểm.
9) Lập phương trình đường thẳng (d) đi qua điểm
4;2P
đồng thời tạo với 2 trục toạ độ một
tam giác vuông cân.
10) Cho 2 đường thẳng
1 2
3 1
: 6, : 2 13
2 2 3
x m
d y d y x m 
a. Tìm giao điểm I của 2 đường thẳng
1 2
,d d
b. CMR khi m thay đổi thì điểm I chạy trên đường thẳng cố định
11) Cho 2 đường thẳng
1 2
: 2 4 1, : 3 2d y x m d y x 
a. Tìm giao điểm I của 2 đường thẳng
1 2
,d d
b. Tìm quỹ tích giao điểm I khi m đổi
12) Cho hàm số
2
2 2y x x
có đồ thị là (P)
a. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (P) b. Tìm m để
: - 2
m
d y mx
tiếp xúc (P)
13) Cho hàm số
2
y ax bx c
có đồ thị là (P)
a. Tìm a, b, c biết rằng (P) nhận đường thẳng
1x
làm trục đối xứng và hàm số đạt giá
trị lớn nhất bằng – 1, đồng thời đồ thị (P) đi qua điểm
0;2A
b. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (P) khi
1; 2; 2a b c  
c. Biện luận theo m số nghiệm của phương trình
2
2 2 3 0x x m
bằng đồ thị (P)
d. Viết phương trình đường thẳng (d) đi qua điểm
3;4M
và tiếp xúc với đồ thị (P)
14)m đồ thị (P) của hàm số
2
1y ax bx c
biết
a. (P) đi qua 3 điểm
2;0 , 1; 3 , 4; 8A B C
b. (P) có đỉnh là điểm
2;1S
và đi qua điểm
1; 1A
c. (P) đạt giá trị lớn nhất bằng 1 tại x = 2 và đi qua điểm
d. (P) đạt giá trị nhỏ nhất bằng 6 tại x = – 2 và đi qua điểm
1;11K
Giáo viên Bùi Văn Nhạn Năm học 2010-2011
1
Bài tập lớp 10 NC - Trang 2
Bài tập lớp 10 NC - Người đăng: nguyenvankiem18
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Bài tập lớp 10 NC 9 10 423