Ktl-icon-tai-lieu

bài tập lượng giác

Được đăng lên bởi ngochuyen223026-gmail-com
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 641 lần   |   Lượt tải: 0 lần
2

C¸c c«ng thøc c¬ b¶n :
b) tgx.cotgx = 1

2

a) sin x + cos x = 1
c) tgx =
e)

1
2

sinx
cosx

cos x

cosx
sinx

d) cotgx =

= 1 + tg2x f)

1
sin2 x

= 1 + cotg2x

Baøi taäp:
Baøi taäp 1: Ñoåi ra ñôn vò coøn laïi: 2700; 5400 ; 7500 ;4050 ; 11400;

 9 15  5 45
8

;

4

;

8

;

3

;

7

.

Baøi taäp 2: Cho bk cuûa moät ñtroøn laø R = 5 cm. Haõy tìm ñoä daøi cuûa caùc cung treân ñtroøn coù soá ño laø: 1; 1,5; 900 0;8100
Baøi taäp 3: Cho moät ñtroøn coù baùn kính R = 8cm. Haõy tìm soá ño cuûa caùc cung coù ñoä daøi sau: 4cm, 8cm, 45cm.
Baøi taäp 4: Bieåu dieãn caùc cung sau leân ñöôøng troøn löôïng giaùc. Trong caùc ñieåm ngoïn cuûa caùc cung ñoù nhöõng ñieåm
3
5 11
17
17
; 60 0 ; 3150 ;  ;
x  6750 ; x  390 0 ; x 
;x 
.
naøo truøng nhau? Giaûi thích.
4
4 3
3
2
 2
Baøi taäp 5: Treân ñöôøng troøn löôïng giaùc xaùc ñònh nhöõng ñieåm ngoïn cuûa nhöõng hoï sau: k ; k ; k
2
5

Baøi taäp:

Bài 1: Rót gän hay ®¬n gi¶n c¸c biÓu thøc :
a) cos2x + cos2x.tg2x

b) sin2x.cotg2x + sin2x

2
d) 2 sin a  1

e)

sina  cosa

f)

c)

2 cos2 a  1
sina  cosa

sin2 a(1  cotga)  cos2 a(1  tga)
2
g) 1  sin2 a  2tg2 a

cos2 a(1 tg2a)  sin2 a(1 cotg2a)

1  sin a

Bµi 2: Rót gän biÓu thøc :

1  sina
1  sina
víi 0 < a <

2
1  sina
1  sina
B = 1  cosa  1  cosa víi  < a < 
2
1  cosa
1  cosa
cosa

1
1
C=
víi 0 < a <

2
2
1  cosa 1  cosa

3
2
1
1
D=
víi
<a<

2
2
cosa 1  sina 1  sina

A=

Bµi 3: Chøng minh c¸c ®¼ng thøc sau :
2
a) 1  sin2 a 2tg2 a  1

1  sin a
sina
1  cosa
2
c)


1  cosa
sina
sina

cosa
1
 tga
1  sina
cosa

b)
d)

cotg2 a  1
1
cotga
1  tg2 a

2
e) 1  cos2 a 1  2 cotg2 a

tga

f)

1  cos a

.

sin a
1
 cot ga 
1  cos a
sin a

g)

cotg2 a  1 1  tg2 a

cotga
tga

h) 

i)

1
sina

cotga
sina 1  cosa

j)

k)

sin2 a
sina  cosa

sina  cosa
sina  cosa
1  tg2 a

l) sin4a + cos4a = 1 – 2sin2a.cos2a



tga 
2 
 1  tg a 

n

 cotga 


 cotg2 a  1 



cosa
1  sina
2


1  sina
cosa
cosa

m) sin6a + cos6a = 1 – 3.sin2a.cos2a

Bµi 4: TÝnh gi¸ trÞ cña c¸c hµm sè lîng gi¸c kh¸c biÕt

n

a) sinx =

3

vaâ
<x< 
5
2

c) cotg15O = 2+

d) tgx =

3

2

-1

Bµi 5: Cho tgx = 3 . TÝnh sè trÞ cña c¸c biÓu thøc sau :
A=
B=
E=

3
2

b) tgx = 3 vaâ  < x <

sinx  3 cosx
sinx  2 cosx

B=

sin2 x  6 sinx cosx  2 cos2 x

3  sin2 x

tgx 2 cotg2 x

C=

sin2 x  2 sinx. cosx
sinx. cosx

4  cos2 x

1  cotgx cotg2 x

F = sin4x + cos4x

1  cos2 x

G = sin6x – cos6x

H = sinx.cosx –cos2x
...
C¸c c«ng thøc c¬ b¶n :
a) sin
2
x + cos
2
x = 1 b) tgx.cotgx = 1
c) tgx =
xcos
xsin
d) cotgx =
xsin
xcos
e)
xcos
2
1
= 1 + tg
2
x f)
xsin
2
1
= 1 + cotg
2
x
Baøi taäp:
Baøi taäp 1: Ñoåi ra ñôn vò coøn laïi: 270
0
; 540
0
; 750
0
;405
0
; 1140
0
;
7
45
;
3
5
;
8
15
;
4
9
;
8
.
Baøi taäp 2: Cho bk cuûa moät ñtroøn laø R = 5 cm. Haõy tìm ñoä daøi cuûa caùc cung treân ñtroøn coù soá ño laø: 1; 1,5; 900
0
;810
0
Baøi taäp 3: Cho moät ñtroøn coù baùn kính R = 8cm. Haõy tìm soá ño cuûa caùc cung coù ñoä daøi sau: 4cm, 8cm, 45cm.
Baøi taäp 4: Bieåu dieãn caùc cung sau leân ñöôøng troøn löôïng giaùc. Trong caùc ñieåm ngoïn cuûa caùc cung ñoù nhöõng ñieåm
naøo truøng nhau? Giaûi thích.
0 0
3 5 11
; 60 ; 315 ; ;
4 4 3
0 0
17 17
675 ; 390 ; ; .
3 2
x x x x
 
Baøi taäp 5: Treân ñöôøng troøn löôïng giaùc xaùc ñònh nhöõng ñieåm ngoïn cuûa nhöõng hoï sau:
2
; ;
2 5
k k k
Baøi taäp:
Bài 1: Rót gän hay ®¬n gi¶n c¸c biÓu thøc :
a) cos
2
x + cos
2
x.tg
2
x b) sin
2
x.cotg
2
x + sin
2
x c)
acosasin
acos
12
2
d)
e)
)tga(acos)gacot(asin 11
22
f)
)agcot1(asin)atg1(acos
2222
g)
atg
asin
asin
2
2
2
2
1
1
Bµi 2: Rót gän biÓu thøc :
A =
asin
asin
asin
asin
1
1
1
1
víi 0 < a <
2
B =
acos
acos
acos
acos
1
1
1
1
víi
2
< a <
C =
2
acos
acosacos
1
1
1
1
víi 0 < a <
2
D =
asinasinacos
1
1
1
12
víi
2
< a <
2
3
Bµi 3: Chøng minh c¸c ®¼ng thøc sau :
a)
12
1
1
2
2
2
atg
asin
asin
b)
acos
tga
asin
acos 1
1
c)
asinasin
acos
acos
asin 21
1
d)
1
1
1
2
2
gacot
agcot
.
atg
tga
e)
agcot
acos
acos
2
2
2
21
1
1
f)
asin
1
gacot
acos1
asin
g)
tga
atg
gacot
agcot
22
11
h)
nn
agcot
gacot
atg
tga
11
22
i)
gacot
acos
asin
asin
1
1
j)
acosacos
asin
asin
acos 21
1
k)
acosasin
atg
acosasin
acosasin
asin
2
2
1
l) sin
4
a + cos
4
a = 1 – 2sin
2
a.cos
2
a m) sin
6
a + cos
6
a = 1 – 3.sin
2
a.cos
2
a
Bµi 4: TÝnh gi¸ trÞ cña c¸c hµm sè lîng gi¸c kh¸c biÕt
bài tập lượng giác - Trang 2
bài tập lượng giác - Người đăng: ngochuyen223026-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
bài tập lượng giác 9 10 876