Ktl-icon-tai-lieu

BÀI TẬP LUYỆN THI OLYMPIC TOÁN HỌC TOÀN MIỀN NAM LẦN THỨ XVIII bài tập tổ hợp

Được đăng lên bởi anhtuan030791
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 608 lần   |   Lượt tải: 1 lần
MATHVN.COM - Toán Học Việt Nam
Bài tập luyện thi Olympic Toán học toàn miền Nam lần thứ XVIII - Dành cho HS lớp 10 chuyên Toán
BÀI TẬP LUYỆN THI OLYMPIC TOÁN HỌC TOÀN MIỀN NAM LẦN THỨ XVIII
Chủ đề: TỔ HỢP
( VĂN PHÚ QUỐC- GV. TRƯỜNG ĐH QUẢNG NAM)

I. BÀI TẬP VỀ NGUYÊN LÝ DIRICHLE
1. Bên trong một tam giác đều cạnh bằng 1 ta đặt 17 điểm. Chứng minh rằng tồn tại hai điểm mà
khoảng cách giữa chúng nhỏ hơn

1
.
4

HD:
Chi một tam giác đã cho thành 16 tam giác đều nhỏ, cạnh có độ dài bằng

1
.
4

Theo nguyên tắc Dirichlet thì tồn tại ít nhất hai điểm cùng nằm trong một tam giác nhỏ. Hai điểm này
có khoảng cách nhỏ hơn

1
.
4

2. Trong một cuộc giao lưu, mỗi người đều bắt tay với ít nhất một người khác. Chứng minh rằng có ít
nhất hai người có cùng số lần bắt tay.
HD:
Giả sử cuộc giao lưu đó có n người. Vì số lần bắt tay của mỗi người nằm trong khoảng từ 1 đến n  1
nên ít nhất có hai người có số lần bắt tay bằng nhau.
3. Chứng minh rằng tồn tại một số tự nhiên gồm toàn chữ số 6 và chia hết cho 2003.
HD:
Xét 2004 số có dạng: 6, 66, 666,..., 666...6 . Theo nguyên lý Dirichlet thì tồn tại hai số có cùng số dư khi
chia cho 2003. Giả sử hai số đó là: A  66...6
 , B  66...6

n

k  n .

k

k
Khi đó: A  B  66...6.10
chia hết cho 2003 .

n k

Vì  2003,10k   1 nên C  66...6
 chia hết cho 2003.
n k

4. Chứng minh rằng trong 27 số nguyên khác nhau nhỏ hơn 100 có thể chọn được hai số có ước chung
lớn nhất khác 1.
HD:
Từ 1 đến 100 có tất cả 26 số nguyên tố. Khi phân tích 27 số đã cho ra thừa số nguyên tố có ít nhất hai
số cùng chứa một thừa số nguyên tố nào đó. Hai số này có ước chung lớn nhất khác 1.

Văn Phú Quốc, GV. Trường ĐH Quảng Nam - DĐ: 0934 825 925 -Mail: vpquocdhqn@gmail.com1

MATHVN.COM - Toán Học Việt Nam
Bài tập luyện thi Olympic Toán học toàn miền Nam lần thứ XVIII - Dành cho HS lớp 10 chuyên Toán
5. Trong một hình vuông cạnh bằng 1 ( đơn vị dài) có 101 điểm phân bố tùy ý. Chứng minh rằng có ít
nhất hai điểm nằm trong hình tròn bán kính

1
.
7

HD:
Chia hình vuông thành 25 hình vuông cạnh

1
. Khi đó tồn tại một hình vuông nhỏ chứa ít nhất 5 điểm.
5

Các điểm này nằm trong một hình tròn bán kính bằng

1
7

1  a1  a2  ...  a19  200
6. Cho 40 số nguyên dương: a1 , a2 ,..., a19 và b1 , b2 ,..., b21 thỏa mãn: 
1  b1  b2  ...  b21  200

ai  a j

Chứng minh rằng tồn tại bố số ai , a j , bk , bp 1  i, j  19,1  k , p  21 sao cho: bk  bp
.

a j  ai  bp  bk

HD:
Xét các tổng dạng: ai  b j . Có tất cả 19.21 ...
Bài tập luyện thi Olympic Toán học toàn miền Nam lần thứ XVIII - Dành cho HS lớp 10 chuyên Toán
Văn Phú Quốc, GV. Trường ĐH Quảng Nam - DĐ: 0934 825 925 -Mail: vpquocdhqn@gmail.com
1
BÀI TẬP LUYỆN THI OLYMPIC TOÁN HỌC TOÀN MIN NAM LẦN THỨ XVIII
Chủ đề: TỔ HỢP
( VĂN PHÚ QUỐC- GV. TRƯỜNG ĐH QUẢNG NAM)
I. BÀI TẬP VỀ NGUYÊN LÝ DIRICHLE
1. Bên trong một tam giác đều cạnh bằng 1 ta đặt
17
điểm. Chứng minh rằng tồn tại hai điểm mà
khoảng cách giữa chúng nhỏ hơn
1
4
.
HD:
Chi một tam gc đã cho thành 16 tam giác đều nhỏ, cạnhđộ dài bằng
1
4
.
Theo nguyên tắc Dirichlet thì tn tại ít nht hai điểm cùng nằm trong mt tam gc nhỏ. Hai điểm này
khoảng cách nhỏ hơn
1
4
.
2. Trong một cuộc giao lưu, mi người đều bắt tay với ít nhất mt người khác. Chứng minh rằng ít
nht hai ngườicùng s lần bắt tay.
HD:
Gi sử cuộc giao lưu đó
n
người. Vì slần bắt tay của mỗi người nằm trong khoảng t
1
đến
1
n
nên ít nhất có hai người có số lần bắt tay bằng nhau.
3. Chứng minh rằng tồn tại một s tự nhiên gm toàn chữ số 6 và chia hết cho 2003.
HD:
Xét 2004 số có dạng:
6,66,666,...,666...6
. Theo nguyên Dirichlet thì tồn tại hai số có cùng số dư khi
chia cho 2003. Giả sử hai số đó là:
n k
A B
k n
.
Khi đó:
66...6.10
k
n k
A B
chia hết cho
2003
.
2003,10 1
k
nên
66...6
n k
C
chia hết cho 2003.
4. Chứng minh rằng trong
27
s nguyên khác nhau nhhơn 100 có thể chọn được hai số có ước chung
lớn nhất khác 1.
HD:
T1 đến 100 tất cả 26 số nguyên tố. Khi phân tích 27 số đã cho ra thừa số nguyên t ít nhất hai
scùng chứa mt thừa số nguyên t nào đó. Hai số này ước chung lớn nhất khác 1.
MATHVN.COM - Toán Học Việt Nam
www.MATHVN.com
BÀI TẬP LUYỆN THI OLYMPIC TOÁN HỌC TOÀN MIỀN NAM LẦN THỨ XVIII bài tập tổ hợp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÀI TẬP LUYỆN THI OLYMPIC TOÁN HỌC TOÀN MIỀN NAM LẦN THỨ XVIII bài tập tổ hợp - Người đăng: anhtuan030791
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
BÀI TẬP LUYỆN THI OLYMPIC TOÁN HỌC TOÀN MIỀN NAM LẦN THỨ XVIII bài tập tổ hợp 9 10 460