Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập lý thuyết thống kê

Được đăng lên bởi mrquan994
Số trang: 60 trang   |   Lượt xem: 1713 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bookbooming

e i u

H O I T R A c N G H lfe M

L lT H U Y fT
CHO CAC CAU SAU
1

fj$ n KTtS^figke gifip clip viec nghien ci'ru cSi chung vac6i ritog m6i c ^ h i ^ j ^ p .

(D)

v £ ruytt <tdi ■thdtf'idi£ni phan anii su rich luy ve lurong cua hifcn tuqmg tioivg sdSi thdi nghien ctiu .
3. So tuyet d6'i thfrl id p/a traRg

(S)
cua hifcn luong nghien ctfii trong mfit ihcri difcin-

nha'l d in h .

(S)

4. Piurcmg an binh plnrong cac chenh lfich gi&a cac gia tri If thuyet va cac gia trj tlurc le
cua bien pint thuoc .

(£>)

5. Doi voi day so rhdi diem co khoang each thdi gian bang nhau ,mirc do binh qufin
tlieo tlioi gian chfnh la muc d6 binh quan cua tirng nh6m tai mttc d£>

(D)

6. Phirong phSp chi s6 la pp phan tfch moi liftn he chG phep nghien ctfu cai chung ya h6
phan m6t cach hop li

(Dj

7. Luang tang giam tuyet doi binh qu4n cuvet d&'i chi'nh la luong binh qu&n tang giam
tuyet rtfs'i lien hc§n .

(D)‘

S. PE chi s6 la pp mang t/c t6ng hop khdng mang t/c ^han tich

(S)

9. i!)ian to thO'ng ke chi nghien ciifu mflii quan he gLCfa mot tieu thirc nghuyen nh&n va
.•ii6t ileu thiic ke't qua ,

($>)<

10. He so tirohg quan chi cho phdp tliay duoc cirimg dp cua moi lien he tuong quan
tuyeh rfiih:

. $ȣ

! 1. Toe do tang giam binh quan cua cac luong tang giam tuyet doi lien hoan .

(S;

11. Nghien ci'ru gia tri tuyet doi cua luong tang (giam) cinnh la sir van dung ke't hap so
tuong do'i va tuyet do'i.

(ft)

13. Chi so gia c;i cua indt nhom mat hang la chi tieu ura mang u'nh rOng hop vira mang
i/nh phan tich .

(D)

Nghien ci'ru chi s6' chung cho phep thiiy diroc bien dong cua tirng phan nr don vi ca
bier ciiahien tuong phCrc tap .

(S).

15. Cung nhu so binh qu&n tniu duoc dung de iroc luong so binh quan chung ry 15 iheo
mot tieu iluic nao do cua mSu duoc dung de u6c luong cho phirong sai chung

(Sj

lb. Phan to co khoang cach to chi duoc ap dung trong trirong hop bie'n tieu there bien
thicn lien luc .

(S)

17. TChi nghien ci'ru so' tuong do'i va sf> tuyet dfi'i chi cSn xet de'n d d cua doi tuong
nshien ciru de rui ra ke't luftn .

(S)

i S. S6 binh quto h\mot trong cac pp duoc dung de nghien ciru cac qua trinh bieii di>ng
qua thoi gian .

't»

19. Chi so klidi lu'png san phim la chi tieu vira mang tinh tdua hop vtra mang tfnlv
nhau ti'ch .

■'{-•!

Dai hoc Ngoai th ifa n g

Bookbooming

20, Trong cflng thurc chi so lieu luong ve gid ca Khoi ltrcmg hang

-ieu’fii
^ 35'

tro nhan to' thdng udc chung
21, Sai sd binh quan chon m iu theo pp chon nhieu lan bao gia...
Bookbooming
e i u H O I T R A c N G H lf e M
L l T H U Y f T
CHO CAC CAU SAU
1 fj$n KTtS^figke gifip clip viec nghien ci'ru cSi chung vac6i ritog m6i c ^ h i^ j^ p . (D)
v £ ruytt <tdi thdtf'idi£ni phan anii su rich luy ve lurong cua hifcn tuqmg tioivg sdSi thdi -
nghien ctiu . (S)
3. So tuyet d6'i thfrl id p/a traRg cua hifcn luong nghien ctfii trong mfit ihcri difcin-
nha'l dinh. (S)
4. Piurcmg an binh plnrong cac chenh lfich gi&a cac gia tri If thuyet va cac gia trj tlurc le
cua bien pint thuoc . (£>)
5. Doi voi day so rhdi diem co khoang each thdi gian bang nhau ,mirc do binh qufin
tlieo tlioi gian chfnh la muc d6 binh quan cua tirng nh6m tai mttc d£> (D)
6. Phirong phSp chi s6 la pp phan tfch moi liftn he chG phep nghien ctfu cai chung ya h6
phan m6t cach hop li (Dj
7. Luang tang giam tuyet doi binh qu4n cuvet d&'i chi'nh la luong binh qu&n tang giam
tuyet rtfs'i lien hc§n . (D)‘
S. PE chi s6 la pp mang t/c t6ng hop khdng mang t/c ^han tich (S)
9. i!)ian to thO'ng ke chi nghien ciifu mflii quan he gLCfa mot tieu thirc nghuyen nh&n va
.ii6t ileu thiic ke't qua , ($>)<
10. He so tirohg quan chi cho phdp tliay duoc cirimg dp cua moi lien he tuong quan
tuyeh rfiih: . $ȣ
! 1. Toe do tang giam binh quan cua cac luong tang giam tuyet doi lien hoan . (S;
11. Nghien ci'ru gia tri tuyet doi c ua luong tang (giam) cinnh la sir van dung ke't hap so
tuong do'i va tuyet do'i. (ft)
13. Chi so gia c;i cua indt nhom mat hang la chi tieu ura mang u'nh rOng hop vira mang
i/nh phan tich . (D)
Nghien ci'ru chi s6' chung cho phep thiiy diroc bien dong cua tirng phan nr don vi ca
bier ciiahien tuong phCrc tap . (S).
15. Cung nhu so binh qu&n tniu duoc dung de iroc luong so binh quan chung ry 15 iheo
mot tieu iluic nao do cua mSu duoc dung de u6c luong cho phirong sai chung (Sj
lb. Phan to co khoang cach to chi duoc ap dung trong trirong hop bie'n tieu there bien
thicn lien luc . (S)
17. TChi nghien ci'ru so' tuong do'i va sf> tuyet dfi'i chi cSn xet de'n d d cua doi tuong
nshien ciru de rui ra ke't luftn . (S)
i S. S6 binh quto h\ mot trong cac pp duoc dung de nghien ciru cac qua trinh bieii di>ng
qua thoi gian . 't»
19. Chi so klidi lu'png san phim la chi tieu vira mang tinh tdua hop vtra mang tfnlv
nhau ti'ch . '{-!
Dai hoc Ngoai thifang
Bài tập lý thuyết thống kê - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập lý thuyết thống kê - Người đăng: mrquan994
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
60 Vietnamese
Bài tập lý thuyết thống kê 9 10 476