Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập ma trận

Được đăng lên bởi Sakura Umi
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 819 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LỜI GIẢI MỘT SỐ BÀI TẬP
TOÁN CAO CẤP 2

Lời giải một số bài tập trong tài liệu này dùng để tham khảo. Có một số bài tập do
một số sinh viên giải. Khi học, sinh viên cần lựa chọn những phương pháp phù
hợp và đơn giản hơn. Chúc anh chị em sinh viên học tập tốt

BÀI TẬP VỀ ĐỊNH THỨC
Bài 1
Tính các định thức cấp 2:
1) D =

5 2
= 5.3 – 7.2 = 15 – 14 = 1
7 3

2) D =

3 2
= 3.5 – 8.2 = 15 – 16 = -1
8 5

3) D =

n 1
n
= (n+1)(n-1) – n2 = n2 - 1 - n2 = -1
n
n 1

4) D =

cos   sin 
= cos2  +sin2  = 1
sin  cos 

Bài 2:
Tính các định thức cấp 3:
2 1 3

1) D = 5 3 2 = 18+2+60-9-16-15 = 40
1 4 3

1

3 2 1

2) D = 2 5 3 = 30+18+8-15-36-8 = -3
3 4 2

4 3

5

3) D = 3  2

8 = 40-24-105+10+224-45=100
1 7 5

3 2 4

4) D = 4 1  2 =-9-20-32+20+12+24= -5
5 2 3

1 1 1

5) D = 1 2 3 = 12 + 3 + 3 – 2 – 9 – 6 = 1
1 3 6

a b

c a b

6) D  b c a b c
c a b c a

 acb  bac  cba  c3  a 3  b3  3abc  c3  a 3  b3

0 a 0

7) D = b c d = 0
0 e 0

2

a

x

x a x

8) D  x b x x b
x

x c x x

 abc  x 3  x 3  bx 2  ax 2  cx 2  abc  2 x 3  x 2  a  b  c 

9) D 

ax

x

x

ax

x

x

bx

x

x

b x

x

x

c x

x

x

  a  x  b  x  c  x   x 3  x 3  x 2  b  x   x 2  a  x   x 2  c  x 
  ab  ax  bx  x 2   c  x   x 3  x 3  bx 2  x 3  x 2 a  x3  x 2c  x 3
 abc  abx  acx  ax 2  bcx  bx 2  cx 2  x 3  x 3  x 3  bx 2  x 3  x 2 a  x3  x 2 c  x 3
 abc  abx  acx  bcx

a
b
10) D  c
bc
2
1
1
 a  b  c 1

b
c
a
ca
2
b

c
a
ca
1
2

c
a
b
ab
2
c

1
1
1

c 3 c 2 c1

1

a bc
bca
c a b
a bc

1

a
1
b
1 0
ab
1
2

3

b
c
a
ca
2

c
a
b
ab
2

1
1
1
1

Bài 3
Tính các định thức:

1)

2 3
4 2
D
a b
3 1

4 1
3 2
c d
4 3

h3

(1)31  a M 31  b M 32  c M 33  d M 34 

3 4 1

* M 31 =  2 3 2 = -27 -8 -8 + 3 +24 + 24 = 8
1 4 3
2 4 1

* M 32 = 4 3 2 = 18 + 24 + 16 – 9 – 16 – 48 = -15
3 4 3
2 3 1

* M 33 = 4  2 2 = -12 – 18 – 4 + 6 +4 +36 = 12
3

1 3

2 3 4

* M 34 = 4  2 3 = -16 -27 – 16 + 24 + 6 +48 = 19
3

1 4

Vậy: D = 8a+15b+12c-19d

5 a
4 b
2) D 
2 c
4 d

2
4
3
5

1
3
2
4

c2

 1

2 1

 a M 21  b M 22  c M 23  d M 24 

4 4 3

* M12 = 2 3  2 = -48 – 32 – 30 + 36 + 40 + 32 = -2
4 5 4

4

5 2

1

* M 22 = 2 3  2 = -60 -16 – 10 + 12 + 50 +16 = -8
4 5 4
5 2

1

* M 32 = 4 4  3 = -80 – 24 – 20 + 16 + 75 + 32 = -1
4 5 4
5 2

1

* M 42 = 4 4  3 = -40 -12 – 12 + 8 + 45 + 16 = 5
2 3 2

Vậy: D = - (-2a + 8b – c - 5d) = 2a - 8b + c + 5d

3)

a
0
D
1
0

3
b
2
0

...
1
LỜI GIẢI MỘT SỐ BÀI TẬP
TOÁN CAO CẤP 2
Lời giải một số bài tập trong tài liệu này dùng để tham khảo. Có một số bài tập do
một số sinh viên giải. Khi học, sinh viên cần lựa chọn những phương pháp phù
hợp và đơn giản hơn. Chúc anh chị em sinh viên học tập tốt
BÀI TẬP VỀ ĐỊNH THỨC
Bài 1
Tính các định thức cấp 2:
1) D =
37
25
= 5.3 – 7.2 = 15 – 14 = 1
2) D =
58
23
= 3.5 – 8.2 = 15 – 16 = -1
3) D =
1nn
n1n
= (n+1)(n-1) – n
2
= n
2
- 1 - n
2
= -1
4) D =
cossin
sincos
= cos
2
+sin
2
= 1
Bài 2:
Tính các định thức cấp 3:
1) D =
341
235
312
= 18+2+60-9-16-15 = 40
Bài tập ma trận - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập ma trận - Người đăng: Sakura Umi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Bài tập ma trận 9 10 976