Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập Mác Lê Nin

Được đăng lên bởi lehuuthoai-hp
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 1637 lần   |   Lượt tải: 2 lần
GV: Vũ Quốc Phong

201
4

BÀI TẬP MÔN
NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CN. MÁC – LÊNIN
Bài 1: Tháng 03/2012, XN A có cơ cấu giá trị của 1 hàng hóa là: w = 90c +
40v + 60m.
a. Tính tỷ suất giá trị thặng dư của XN A
b. Tính tổng số tư bản và khối lượng giá trị thặng dư của XN A, biết rằng
XN A sử dụng 100 CN và năng suất lao động là 60 SP/CN/tháng.
Bài 2: Trong tháng 1/2012, một XN đầu tư 600.000 USD để sản xuất ra
4.000 sản phẩm.
a. Xác định cơ cấu giá trị của một hàng hóa, biết rằng XN A thuê 200 CN
với mức lương là 1.000 USD/CN/tháng và tổng giá trị mới do CN tạo ra là
440.000 USD.
b. Tính tỷ suất giá trị thặng dư và khối lượng giá trị thặng dư của XN.
Bài 3: Trong quý I/2011, XN đầu tư ra một lượng tư bản là 900.000 USD,
trong đó tư liệu sản xuất chiếm 780.000 USD, số công nhân làm thuê là 400
người.
a. Hãy xác định lượng giá trị sản phẩm mới mà một công nhân có thể tạo ra
nếu biết rằng m' = 200%.
b. Tính cơ cấu giá trị của một sản phẩm, biết rằng số lượng sản phẩm là
10.000 sản phẩm.
Câu 4: Một xí nghiệp tư bản đầu tư 20.000 USD để sản xuất ra 800 sản
phẩm, cấu tạo hữu cơ của tư bản là 3/2 và tỷ suất giá trị thặng dư là 200%.
a. Tính cơ cấu giá trị của quá trình sản xuất thứ nhất và cơ cấu giá trị
của 1 sản phẩm?
b. Nếu tỷ lệ tích lũy và tiêu dùng là 5 : 3, tính cơ cấu giá trị của quá
trình sản xuất thứ hai và số lượng sản phẩm được sản xuất ra?
c. Nếu tỷ lệ tích lũy và tiêu dùng là 5 : 1, tính cơ cấu giá trị của quá
trình sản xuất thứ ba và số lượng sản phẩm được sản xuất ra?
d. Nếu tỷ lệ tích lũy và tiêu dùng là 3 : 1, tính cơ cấu giá trị của quá
trình sản xuất thứ tư và số lượng sản phẩm được sản xuất ra?
e. Tính lợi nhuận và tỷ suất lợi nhuận của xí nghiệp trong bốn quá
trình sản xuất trên, biết rằng giá cả thị trường là 50 USD/SP?

1

GV: Vũ Quốc Phong

201
4

Bài 5: Một xí nghiệp tư bản sử dụng một công nghệ với công suất
10.000 sản phẩm trong một tháng và thời gian chu chuyển của tư bản là 4
tháng.
a. Tính số tư bản lưu động cần thiết để vận hành công nghệ trên, biết
rằng chi phí tư bản lưu động trên mỗi sản phẩm là 50 USD.
b. Nếu thời gian chu chuyển tư bản giảm xuống còn 3 tháng, Tính số tư
bản lưu động cần thiết để vận hành công nghệ trên.
b. Tính khối lượng giá trị thặng dư trong năm của xí nghiệp, biết rằng
giá trị của một hàng hóa là 180 USD, cấu tạo hữu cơ của tư bản là 6/4 và tỷ
suất giá trị thặng dư là 200%.
c. Giả sử giá cả thị trường là 200 USD/sản phẩm, tính lợi nhuận và tỷ
suất lợi nhuận trong năm của xí nghiệp.
Bài 6: Một xí nghiệp tư bả...
GV: Vũ Quốc Phong
201
4
BÀI TẬP MÔN
NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CN. MÁC – LÊNIN
Bài 1: Tháng 03/2012, XN A có cơ cấu giá trị của 1 hàng hóa là: w = 90c +
40v + 60m.
a. Tính tỷ suất giá trị thặng dư của XN A
b. Tính tổng số bản khối lượng giá trị thặng của XN A, biết rằng
XN A sử dụng 100 CN và năng suất lao động là 60 SP/CN/tháng.
Bài 2: Trong tháng 1/2012, một XN đầu 600.000 USD để sản xuất ra
4.000 sản phẩm.
a. Xác định cấu giá trị của một hàng hóa, biết rằng XN A thuê 200 CN
với mức lương 1.000 USD/CN/tháng tổng giá trị mới do CN tạo ra
440.000 USD.
b. Tính tỷ suất giá trị thặng dư và khối lượng giá trị thặng dư của XN.
Bài 3: Trong qI/2011, XN đầu ra một lượng bản 900.000 USD,
trong đó tư liệu sản xuất chiếm 780.000 USD, số công nhân làm thuê 400
người.
a. Hãy c định lượng giá trị sản phẩm mới một công nhân thể tạo ra
nếu biết rằng m' = 200%.
b. Tính cấu giá trị của một sản phẩm, biết rằng số lượng sản phẩm
10.000 sản phẩm.
Câu 4: Mt xí nghip tư bản đu tư 20.000 USD đ sn xut ra 800 sản
phm, cu to hu cơ ca tư bản 3/2 và t sut giá tr thng dư 200%.
a. Tính cu giá tr ca q trình sn xuất th nhất cu giá tr
ca 1 sn phẩm?
b. Nếu tỷ l ch lũy tiêu dùng là 5 : 3, tính cơ cu giá tr ca quá
trình sn xuất th hai và số lượng sn phm đưc sn xut ra?
c. Nếu t l tích lũy và tu ng là 5 : 1, tính cơ cu giá tr ca quá
trình sn xuất th ba và s lưng sn phm đưc sn xut ra?
d. Nếu tỷ l ch lũy tiêu dùng là 3 : 1, tính cơ cu g tr ca quá
trình sn xuất th tư và s lượng sn phm được sn xut ra?
e. Tính li nhun t sut li nhun ca xí nghip trong bn quá
trình sn xuất trên, biết rng g c th trường là 50 USD/SP?
1
Bài tập Mác Lê Nin - Trang 2
Bài tập Mác Lê Nin - Người đăng: lehuuthoai-hp
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Bài tập Mác Lê Nin 9 10 976