Ktl-icon-tai-lieu

bài tập marketing

Được đăng lên bởi Nu Bi
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 789 lần   |   Lượt tải: 3 lần
1. Dịch vụ là:
1. Hàng hóa vô hình
2. Những hành vi
3. Những hoạt động
4. Câu b và c đúng
Đáp án: câu d
2. Bản chất của dịch vụ là:
1. Một sản phẩm
2. Một quá trình bao gồm nhiều giai đoạn
3. Khó giữ vững các tiêu chuẩn về kiểm soát chất lượng
4. Tất cả các câu trên đều đúng
Đáp án: câu d
3. Bốn đặc điểm cơ bản của dịch vụ là:
1. Tính vô hình, tính không đồng nhất, tính bất khả phân & tính dễ phân
hủy.
2. Tính hữu hình, tính không tồn kho, tính bất khả phân & tính không đồng
nhất.
3. Tính vô hình, tính không tồn kho, tính không sở hữu & tính bất khả
phân
4. Tính vô hình, tính không đồng nhất, tính không sở hữu & tính dễ phân
hủy.
Đáp án: câu a
4. Marketing tương tác là:
1. Marketing quan hệ
2. Marketing giao dịch
3. Marketing nội bộ
4. Tất cả đều sai
Đáp án: câu b
5. Marketing mix dịch vụ là tập hợp những công cụ marketing theo 4 yếu
tố gọi là 4 P ( Product, Price, Place và Promotion) mà công ty sử dụng để
theo đuổi những mục tiêu marketing của mình trên thị trường mục tiêu.
1. Đúng
2. Sai

3. Theo 6 yếu tố (6P)
4. Theo 7 yếu tô (7P)
Đáp án: câu d
6. Marketing hỗn hợp dịch vụ bao gồm:
1. 4 yếu tố (4P)
2. 6 yếu tố (6P)
3. 7 yếu tố (7P)
4. 9 yếu tố (9P)
Đáp án: câu c
7. Yếu tố con người (People) trong marketing dịch vụ là:
1. Nhân viên
2. Khách hàng
3. Thông đạt văn hóa và giá trị
4. Tất cả các câu trên
Đáp án: câu d
8. Làm thế nào để trở nên tốt hơn so với đối thủ cạnh tranh:
1. Bán rẻ hơn
2. Thông tin nhanh hơn
3. Bán sản phẩm chất lượng cao hơn
4. Làm đúng điều khách hàng cần
Đáp án: câu d
9. Mục tiêu chủ yếu của khuyến mãi là gì?
1. Tăng danh tiếng nhãn hiệu
2. Tạo thiện cảm
3. Thay đổi nhận thức của khách hàng
4. Đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa
Đáp án: câu d
10. Tam giác marketing dịch vụ bao gồm:
1. Internal marketing, External marketing & Service marketing
2. Internal marketing, External marketing & Interactive marketing
3. Internal marketing, Relationship marketing & Interactive marketing

4. Internal marketing, Service marketing & Relationship marketing
Đáp án: câu b
11. Thị trường hoạt động của marketing dịch vụ:
1. Thị trường khách hàng & thị trường nội bộ
2. Thị trường cung ứng & thị trường trung gian
3. Thị trường tuyển dụng & thị trường quyền lực
4. Tất cả các câu trên
Đáp án: câu d
12. Khách hàng mua hàng hóa hay dịch vụ chính là mua những tiện ích,
giá trị và:
1. Giá trị tuyệt đối
2. Giá trị gia tăng
3. Giá trị cộng thêm
4. Giá trị mới
Đáp án: câu b
13. Marketing hỗn hợp dịch vụ bao gồm:
1. Product, Price, Place, Promotion
2. Product, Price, Pla...
1. Dịch vụ là:
1. Hàng hóa vô hình
2. Những hành vi
3. Những hoạt động
4. Câu b và c đúng
Đáp án: câu d
2. Bản chất của dịch vụ là:
1. Một sản phẩm
2. Một quá trình bao gồm nhiều giai đoạn
3. Khó giữ vững các tiêu chuẩn về kiểm soát chất lượng
4. Tất cả các câu trên đều đúng
Đáp án: câu d
3. Bốn đặc điểm cơ bản của dịch vụ là:
1. Tính vô hình, tính không đồng nhất, tính bất khả phân & tính dễ phân
hủy.
2. Tính hữu hình, tính không tồn kho, tính bất khả phân & tính không đồng
nhất.
3. Tính vô hình, tính không tồn kho, tính không sở hữu & tính bất khả
phân
4. Tính vô hình, tính không đồng nhất, tính không sở hữu & tính dễ phân
hủy.
Đáp án: câu a
4. Marketing tương tác là:
1. Marketing quan hệ
2. Marketing giao dịch
3. Marketing nội bộ
4. Tất cả đều sai
Đáp án: câu b
5. Marketing mix dịch vụ là tập hợp những công cụ marketing theo 4 yếu
tố gọi là 4 P ( Product, Price, Place và Promotion) mà công ty sử dụng để
theo đuổi những mục tiêu marketing của mình trên thị trường mục tiêu.
1. Đúng
2. Sai
bài tập marketing - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài tập marketing - Người đăng: Nu Bi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
bài tập marketing 9 10 887