Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập mệnh đề lớp 10 phần 1

Được đăng lên bởi Thanh Hải Nguyễn
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 243 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Kiến thức – Kỹ năng – Kinh nghiệm

Thầy Hải - Sđt: 0988360070

BÀI TẬP MỆNH ĐỀ
Trong các câu dưới đây, câu nào là mệnh đề, câu nào là mệnh đề chứa biến:
a) Số 11 là số chẵn.
b) Bạn có chăm học không ?
c) Huế là một thành phố của Việt Nam.
d) 2x + 3 là một số nguyên dương.
e) 2  5  0 .
f) 4 + x = 3.
g) Hãy trả lời câu hỏi này!.
h) Paris là thủ đô nước Ý.
2
i) Phương trình x  x  1  0 có nghiệm. k) 13 là một số nguyên tố.

Bài 1.

Bài 2.

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào là đúng ? Giải thích ?

a) Nếu a chia hết cho 9 thì a chia hết cho 3.
b) Nếu a  b thì a2  b2 .
c) Nếu a chia hết cho 3 thì a chia hết cho 6.
d) Số  lớn hơn 2 và nhỏ hơn 4.
e) 2 và 3 là hai số nguyên tố cùng nhau.
f) 81 là một số chính phương.
g) 5 > 3 hoặc 5 < 3.
h) Số 15 chia hết cho 4 hoặc cho 5.
Bài 3.

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào là đúng ? Giải thích ?

a) Hai tam giác bằng nhau khi và chỉ khi chúng có diện tích bằng nhau.
b) Hai tam giác bằng nhau khi và chỉ khi chúng đồng dạng và có một cạnh bằng nhau.
c) Một tam giác là tam giác đều khi và chỉ khi chúng có hai đường trung tuyến bằng nhau
và có một góc bằng 600 .
d) Một tam giác là tam giác vuông khi và chỉ khi nó có một góc bằng tổng của hai góc
còn lại.
e) Đường tròn có một tâm đối xứng và một trục đối xứng.
f) Hình chữ nhật có hai trục đối xứng.
g) Một tứ giác là hình thoi khi và chỉ khi nó có hai đường chéo vuông góc với nhau.
h) Một tứ giác nội tiếp được đường tròn khi và chỉ khi nó có hai góc vuông.
Bài 4.

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào là đúng ? Giải thích ? Phát biểu các mệnh
đề đó thành lời:

a) x  R, x 2  0 .

b) x  R, x  x 2

c) x  Q,4x2  1  0 .
2

d) n  N , n2  n .
e) x  R, x 2  x  1  0
f) x  R, x  9  x  3
g) x  R, x  3  x 2  9 .
h) x  R, x 2  5  x  5 i) x  R,5 x  3 x 2  1
k) x  N , x 2  2 x  5 là hợp số.
l) n  N , n2  1 không chia hết cho 3.
m) n  N * , n(n  1) là số lẻ.
n) n  N * , n(n  1)(n  2) chia hết cho 6.
Bài 5.

Điền vào chỗ trống từ nối "và" hay "hoặc" để được mệnh đề đúng:

a)   4....  5 .
b) ab  0 khi a  0.... b  0 .
c) ab  0 khi a  0.... b  0
d) ab  0 khi a  0.... b  0.... a  0.... b  0 .
e) Một số chia hết cho 6 khi và chỉ khi nó chia hết cho 2 …. cho 3.
f) Một số chia hết cho 5 khi và chỉ khi chữ số tận cùng của nó bằng 0 …. bằng 5.
Bài 6.

Cho mệnh đề chứa biến P(x), với x  R. Tìm x để P(x) là mệnh đề đúng:

a) P( x ) :" x 2  5x  4  0"
d) P( x ) : " x  x "

b) P( x ) : " x 2  5x  6  0"
e) P( x ) : "2 x  3  7"
Bài...
Kiến thức – Kỹ năng – Kinh nghiệm Thầy Hải - Sđt: 0988360070
BÀI TẬP MỆNH ĐỀ
Bài 1. Trong các câu dưới đây, câu nào là mệnh đề, câu nào là mệnh đề chứa biến:
a) Số 11 là số chẵn. b) Bạn có chăm học không ?
c) Huế là một thành phố của Việt Nam. d) 2x + 3 là một số nguyên dương.
e)
2 5 0
. f) 4 + x = 3.
g) Hãy trả lời câu hỏi này!. h) Paris là thủ đô nước Ý.
i) Phương trình
x x
2
1 0
có nghiệm. k) 13 là một số nguyên tố.
Bài 2. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào là đúng ? Giải thích ?
a) Nếu a chia hết cho 9 thì a chia hết cho 3. b) Nếu
a b
thì
a b
2 2
.
c) Nếu a chia hết cho 3 thì a chia hết cho 6. d) Số
lớn hơn 2 và nhỏ hơn 4.
e) 2 và 3 là hai số nguyên tố cùng nhau. f) 81 là một số chính phương.
g) 5 > 3 hoặc 5 < 3. h) Số 15 chia hết cho 4 hoặc cho 5.
Bài 3. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào là đúng ? Giải thích ?
a) Hai tam giác bằng nhau khi và chỉ khi chúng có diện tích bằng nhau.
b) Hai tam giác bằng nhau khi và chỉ khi chúng đồng dạng và có một cạnh bằng nhau.
c) Một tam giác là tam giác đều khi và chỉ khi chúng có hai đường trung tuyến bằng nhau
và có một góc bằng
0
60
.
d) Một tam giác tam giác vuông khi chỉ khi một góc bằng tổng của hai góc
còn lại.
e) Đường tròn có một tâm đối xứng và một trục đối xứng.
f) Hình chữ nhật có hai trục đối xứng.
g) Một tứ giác là hình thoi khi và chỉ khi nó có hai đường chéo vuông góc với nhau.
h) Một tứ giác nội tiếp được đường tròn khi và chỉ khi nó có hai góc vuông.
Bài 4. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng ? Giải thích ? Phát biểu các mệnh
đề đó thành lời:
a)
x R x
2
, 0
. b)
x R x x
2
,
c)
.
d)
n N n n
2
,
. e)
x R x x
2
, 1 0
f)
x R x x
2
, 9 3
g)
x R x x
2
, 3 9
. h)
x R x x
2
, 5 5
i)
x R x x
2
,5 3 1
k)
x N x x
2
, 2 5
là hợp số. l)
n N n
2
, 1
không chia hết cho 3.
m)
n N n n
*
, ( 1)
là số lẻ. n)
n N n n n
*
, ( 1)( 2)
chia hết cho 6.
Bài 5. Điền vào chỗ trống từ nối "" hay "hoặc" để được mệnh đề đúng:
a)
4.... 5
. b)
ab khi a b0 0.... 0
.
c)
ab khi a b0 0.... 0
d)
ab khi a b a b0 0.... 0.... 0.... 0
.
e) Một số chia hết cho 6 khi và chỉ khi nó chia hết cho 2 …. cho 3.
f) Một số chia hết cho 5 khi và chỉ khi chữ số tận cùng của nó bằng 0 …. bằng 5.
Bài 6. Cho mệnh đề chứa biến P(x), với x R. Tìm x để P(x) là mệnh đề đúng:
a)
P x x
2
( ):" 5x 4 0"
b)
P x x
2
( ):" 5x 6 0"
c)
P x x x
2
( ):" 3 0"
d)
P x x x( ):" "
e)
P x x( ):"2 3 7"
f)
P x x x
2
( ):" 1 0"
Bài tập mệnh đề - 1 -
Bài tập mệnh đề lớp 10 phần 1 - Người đăng: Thanh Hải Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Bài tập mệnh đề lớp 10 phần 1 9 10 850