Ktl-icon-tai-lieu

BÀI TẬP MÔN DU LỊCH SINH THÁI

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 272 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI TẬP MÔN DU LỊCH SINH THÁI

PHẦN I: LIỆT KÊ CÁC VƯỜN QUỐC GIAKHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN CỦA VIỆT
NAM
Trước những ảnh hưởng nghiêm trọng của công
nghiệp hóa đến môi trường làm ô nhiễm nước,
không khí, đe dọa tới sinh thái và đời sống con
người, phát triển bền vững – sự phát triển nhằm
thỏa mãn các yêu cầu hiện tại nhưng không tổn hại
cho khả năng của các thế hệ tương lai để đáp ứng
yêu cầu của chính họ (Commission mondiale sur
l’Environnement et le développement- 1987) đã trở
thành mục tiêu không thể bỏ qua của tất cả các
quốc gia trên thế giới. Du lịch là một ngành kinh tế
tổng hợp có ảnh hướng rất lớn tới môi trường –
kinh tế - văn hóa xã hội ở cộng đồng dân cư tại
điểm đến du lịch. Vì vậy cũng như các ngành kinh
tế khác, quan điểm phát triển du lịch bền vững cũng
ngày càng được coi trọng. Trong các loại hình du
lịch hiện nay đang được khai thác, du lịch sinh thái là
loại hình nổi lên với mục đích và phương th ức quản
lý giống với du lịch bền vững và là loại hình h ướng
đến mục tiêu phát triển bền vững, cân bằng lợi ích
về kinh tế - môi trường – cộng đồng.

Chính vì vậy, Du lịch sinh thái là loại hình rất c ần
được quan tâm phát triển. Phần trình bày sau đây
của nhóm sinh viên sẽ đề cập tới một trong những
điều cận cần thiết nhất để phát triển du lịch sinh
thái, đó là sự tồn tại của các hệ sinh thái tự nhiên
điển hình với tính đa dạng sinh học cao. Điều kiện
này được thể hiện một cách rõ nét qua bảng tổng
hợp các Vườn Quốc gia, Khu bảo tồn ở Việt Nam
và đặc điểm nổi bật của chúng.
Trước hệt, cần hiểu được “ Khu bảo tồn thiên
nhiên (KBTTN) là một khu vực trên đất liền hoặc
trên biển được khoanh vùng để bảo vệ đa dạng
sinh học, các tài nguyên thiên nhiên và văn hoá đi
kèm, được quản lý bằng các công cụ pháp luật hoặc
các hình thức quản lý có hiệu quả khác ” (IUCN
1994).
Các khu BTTN được xây dựng, phục hồi với
các mục đích sau:
- Nghiên cứu khoa học
- Bảo vệ các vùng hoang dã
- Bảo vệ sự đa dạng loài và gen.

- Duy trì các lợi ích về môi trường từ thiên nhiên.
- Bảo vệ các cảnh quan đặc biệt về thiên nhiên
và văn hoá.
- Sử dụng cho du lịch và giải trí.
- Giáo dục.
- Sử dụng hợp lí các tài nguyên từ các hệ sinh
thái tự nhiên.
- Duy trì các biểu trưng văn hoá và truyền thống.
Các tiêu chí để được công nhận là một Khu
BTTN được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông
thôn đưa ra nhằm triển khai hiệu quả chiến lược
quản lý hệ thống các khu bảo tồn thiên nhiên Việt
Nam giai đoạn 2005-2010 như sau:
- Có các loài động thực vật hoặc các loài sống ở
rạn san hô, có cảnh q...
BÀI T P MÔN DU L CH SINH THÁI
PH N I: LI T KÊ CÁC V N QU C GIA- ƯỜ
KHU B O T N THIÊN NHIÊN C A VI T
NAM
Tr c nh ng nh h ng nghiêm tr ng c a côngướ ưở
nghi p hóa đ n môi tr ng làm ô nhi m n c, ế ườ ướ
không khí, đe d a t i sinh thái đ i s ng con
ng i, phát tri n b n v ng ườ s phát tri n nh m
th a mãn các yêu c u hi n t i nh ng không t n h i ư
cho kh năng c a các th h t ng lai đ đáp ng ế ươ
yêu c u c a chính h (Commission mondiale sur
l’Environnement et le développement- 1987) đã tr
thành m c tiêu không th b qua c a t t c các
qu c gia trên th gi i. Du l ch m t ngành kinh t ế ế
t ng h p nh h ng r t l n t i môi tr ng ướ ườ
kinh t - văn hóa h i c ng đ ng dân c t iế ư
đi m đ n du l ch. v y cũng nh các ngành kinh ế ư
t khác, quan đi m phát tri n du l ch b n v ng cũngế
ngày càng đ c coi tr ng. Trong các lo i hình duượ
l ch hi n nay đang đ c khai thác, du l ch sinh thái là ượ
lo i hình n i lên v i m c đích và ph ng th c qu n ươ
gi ng v i du l ch b n v ng lo i hình h ng ướ
đ n m c tiêu phát tri n b n v ng, cân b ng l i íchế
v kinh t - môi tr ng – c ng đ ng. ế ườ
Chính vì v y, Du l ch sinh thái là lo i hình r t c n
đ c quan tâm phát tri n. Ph n trình bày sau đâyư
c a nhóm sinh viên s đ c p t i m t trong nh ng
đi u c n c n thi t nh t đ phát tri n du l ch sinh ế
thái, đó s t n t i c a các h sinh thái t nhiên
đi n hình v i tính đa d ng sinh h c cao. Đi u ki n
này đ c th hi n m t cách nét qua b ng t ngượ
h p các V n Qu c gia, Khu b o t n Vi t Nam ườ
và đ c đi m n i b t c a chúng.
Tr c h t, c n hi u đ c ướ ượ Khu b o t n thiên
nhiên (KBTTN) m t khu v c trên đ t li n ho c
trên bi n đ c khoanh vùng ượ đ b o v đa d ng
sinh h c, các tài nguyên thiên nhiên văn hoá đi
kèm, đ c qu n lý b ng các công c pháp lu t ho cượ
các hình th c qu n hi u qu khác (IUCN
1994).
Các khu BTTN đ c xây d ng, ph c h i v iượ
các m c đích sau :
- Nghiên c u khoa h c
- B o v các vùng hoang dã
- B o v s đa d ng loài và gen. ệ ự
BÀI TẬP MÔN DU LỊCH SINH THÁI - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÀI TẬP MÔN DU LỊCH SINH THÁI - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
BÀI TẬP MÔN DU LỊCH SINH THÁI 9 10 895