Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập môn logic học đại cương

Được đăng lên bởi lê hiếu
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 485 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Bài tập Chương I
Hãy biểu thị các tư tưởng sau dưới dạng kí hiệu
1. Trăm sông đều đổ ra biển
2. Nước chảy đá mòn
3. Ăn kĩ no lâu, cày sâu tốt lúa
4. Nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm
5. Chân ướt chân ráo
6. Cái răng cái tóc là góc con người
7. Một đời làm hại, bại hoại 3 đời
8. Yêu trẻ, trẻ đến nhà
Yêu già, già để phúc
9. Qua đình ngả nón trông đình
Đình bao nhiêu ngói thương mình bấy nhiêu
10. Những người thắt đáy lưng ong
Vừa khéo chiều chồng, lại khéo nuôi con
Nhưng người béo trục béo tròn
Ăn vụng như chớp, đánh con cả ngày.
11. Ngôn ngũ là phương tện hình thành, gìn giữu, chuyển giao thông tn từ thế hệ này sang thế hệ khác,
phương tện giao tếp giữa mọi người.
12. Có công mài sắt có ngày nên kim
13. Có chí thì nên
14. Nước VN làm sao có thể lớn nếu như chúng ta không chấp nhận và ủng hộ những giấc mơ lớn, những khát
vọng lớn
15. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây
16. Uống nước nhớ nguồn
17. Chungst a không thể nâng cao chất lượng giáo dục nếu không xây dựng được đội ngũ giáo viên đủ têu
chuẩn
18. Chúng ta chỉ có thể xóa đói giảm nghèo một khi công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
19. Dù ai nói ngả nói nghiêng
Lòng ta vẫn vững như kiềng 3 chân.
Bài tập Chương 3: Phán Đoán
1. Cho các cặp khái niệm:
a. “khái niệm” và “khái niệm đơn nhất”
b. “động từ” và “từ chỉ hành động của sự vật”
c. “Thanh niệm” và “người lao động trí óc”
d. “triết học duy vật” và “triết học duy tâm”
- Xây dựng các phán đoán chân thực từ những cặp khái niệm đó
- Xđ quan hệ và mô hình hóa quan hệ giwuax 2 thuật ngữ trong từng phán đoán vừa xây dựng được.
- Xđ tính chu diên của 2 thuật ngữ trong từng phán đoán vừa xây dụng được.
- Tìm nội hàm và ngoại diên “động từ”
2. Xây dựng các phán đoán theo “hình vuông logic” từ phán đoán sau:
a. “phán đoán chung là phán đoán trong đó ngoại diên của chủ ngữ bao gồm toàn bộ lớp đối tượng”
b. Xđ giá trị lgic của các phán đoán vừa xây dụng được trên cơ sở giá trị logic của phán đoán cho trước.
3. Viết các phán đoán đẳng trị với các phán đoán sau:
a. “Cử nhân phải là những người có tri thức chuyên môn cao, vừa có đạo đức tốt”
b. Chúng ta không thể nâng cao trình độ tư duy logic nếu không nắm thật vững tri thức logic học”
c. “chúng ta phải phát triển KT hoặc không bao giờ tến kịp các nước tên tến”
4. Cho các phán đoán được biểu thị như sau:
- m1 = a^b -> c
- m2 = (a^b -> c) -> (a^b -> c) -> (b^a -> c)

- m3 = (a^b -> c) ^ (a^b -> c) ^ (b^a -> c)
Hỏi:
a. Với c – chân thực (c) và với mọi giá trị của a, b trong tất cả các phán đoán thì m1 có quan hệ như thế
nào v...
Bài tp Chương I
ưưởướ
 
 ướ
  !"#$%#"&
' %($!ơ
) *#ướ#!
+ *,"%,!ườ
- ."%$!
/ 01$ế%
01%$%2&
3 4(,(
5(!1,ươ(1
6 ườ"ư!
78!$"8!!
ưườ8!8!
9ư2$!%
 :"%2ươ;(%$($!;ế%ế$
2ươ;!;ế2ườ
 *,%,%1
 *,(1
' ướ7"%!,"ếư&29%ơ"$
9"
) <#
+ =ướ
- *#!"ượ!ế>#ượ:!91;1

/ *&,>,,?!2,$,ướ
3 @A,,1
B99ư#
Bài tp Chương 3CD5!
1. *!2C
 EF9%EơF
 EF9%E%9F
 EF9%Eườ"!,F
 Eế9F9%Eế#F
- G#2!#2,
- G<9%(,<H>!2!9>#ượ
- GI1!2!9>#ượ
- (%9%!1EF
2. G#2!J!E(9"!F2!C
 E2!"%2!!,!1!!%"2ượF
 G"2!9>#ượ1ơ"!2!!ướ
3. 7ế2!92!C
 E*#2"%ư,1!$9,!F
 *&#!(ư"!ế9"!F
 E&22K!!;ế2ướ;1;ếF
4. *!2!ượưC
- LMNO
NLPMNOQNOPMNOQNOPMNOQ
Bài tập môn logic học đại cương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập môn logic học đại cương - Người đăng: lê hiếu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Bài tập môn logic học đại cương 9 10 478