Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập môn tiếng Anh lớp 3

Được đăng lên bởi Anh Thu
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 64 lần   |   Lượt tải: 0 lần
English Exercise Test Online – Grade 3 in Secondary school
LỚP 3 – Bài 3 – NĂM HỌC 2013 - 2014

Name:………………………………….. Class: ……………
School:………………………Secondary School.
_________________________________________________________________________
_
Bài 1. Hãy quan sát kỹ bức tranh rồi điền chữ cái chỉ bức tranh đó (5 điểm).
A. rubber

B. ship

C. house

D. parrot

E. dog

F. plane

2. …….

3. …

Ví dụ: 1. A. rubber

4. …….

5. ……
6. ……..

Bài 2. Đọc và hoàn thành các câu với những từ trong khung (2 điểm)
like

trucks

How

ten

cats

I have many toys. I have five (1) trucks, three planes, and (2) ………. yo-yos.
My friend Hoa has some pets. She has two dogs and three (3) …………… .

1

What about you? What toys do you (4) ……… ? (5) ...…… many pets do you have?
Bài 3. Đọc và nối (2 điểm)
1. What are you doing?

A. It’s in north Viet Nam.

2. What’s the weather like?

B. I have five.

3. Where’s Sa Pa?

C. I’m watching TV.

4. How many trucks do you have?

D. It’s sunny.

Bài 4. Hãy sắp xếp các từ theo đúng thứ tự để tạo thành câu có nghĩa (1 điểm).
1. have / Do / pets / you / any /?
à -----------------------------------------------------------------2. playing / piano / am / I / the /.
à ----------------------------------------------------------------3. far / Ha Long Bay / from / is / Ha Noi /.
à ----------------------------------------------------------------4. you / toys / Do / like / ?
à ----------------------------------------------------------------The end

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM
Tổng điểm: 10 điểm
Bài 1: 5 điểm.
Chọn đúng mỗi đáp án cho 1 điểm / câu.
2. C
3. D
4. B

5. F

6. E

Bài 2: 2 điểm.
Điền đúng mỗi từ cho 0,5 điểm.
1. trucks
2. ten
3. cats

4. like

5. How

Bài 3: 2 điểm.

2

Chọn đúng mỗi đáp án cho 0,5 điểm / câu.
1. C
2. D
3. A
4. B
Bài 4: 1 điểm.
- Viết đúng thứ tự và chỉnh tả mỗi câu cho 0,25 điểm / câu.
- Viết sai chính tả 1, 2 lỗi trừ 50% số điểm mỗi câu.
- Viết sai chính tả từ 3 trở lên không cho điểm.
1. Do you have any pets?.
2. I am playing the piano.
3. Ha Long Bay is far from Ha Noi.
4. Do you like toys?

3

...
English Exercise Test Online – Grade 3 in Secondary school
LỚP 3 – Bài 3 – NĂM HỌC 2013 - 2014
Name:………………………………….. Class: ……………
School:………………………Secondary School.
_________________________________________________________________________
_
Bài 1. Hãy quan sát kỹ bức tranh rồi điền chữ cái chỉ bức tranh đó (5 điểm).
A. rubber B. ship C. house
D. parrot E. dog F. plane
Ví dụ: 1. A. rubber
2. …….
3. …
4. …….
5. ……
6. ……..
Bài 2. Đọc và hoàn thành các câu với những từ trong khung (2 điểm)
like trucks How ten cats
I have many toys. I have five (1) trucks, three planes, and (2) ………. yo-yos.
My friend Hoa has some pets. She has two dogs and three (3) …………… .
1
Bài tập môn tiếng Anh lớp 3 - Trang 2
Bài tập môn tiếng Anh lớp 3 - Người đăng: Anh Thu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Bài tập môn tiếng Anh lớp 3 9 10 796