Ktl-icon-tai-lieu

BÀI TẬP NÂNG CAO TOÁN LỚP 8 CHƯƠNG I - II

Được đăng lên bởi hoanam25
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 564 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NHÂN CÁC ĐA THỨC
1. Tính giá trị:
B = x15 - 8x14 + 8x13 - 8x12 + ... - 8x2 + 8x – 5 với x = 7
2. Cho ba số tự nhiên liên tiếp. Tích của hai số đầu nhỏ hơn tích của hai số
sau là 50. Hỏi đã cho ba số nào ?
3. Chứng minh rằng nếu:

x
y
z
= = thì
a
b
c

(x2 + y2 + z2) (a2 + b2 + c2) = (ax + by + cz)2

CÁC HẰNG ĐẲNG THỨC ĐÁNG NHỚ
1. Rút gọn các biểu thức sau:
a. A = 1002 - 992 + 982 - 972 + ... + 22 - 12
b. B = 3(22 + 1) (24 + 1) ... (264 + 1) + 1
c. C = (a + b + c)2 + (a + b - c)2 - 2(a + b)2
2. Chứng minh rằng:
a. a3 + b3 = (a + b)3 - 3ab (a + b)
b. a3 + b3 + c3 - 3abc = (a + b + c) (a2 + b2 c2 - ab - bc - ca)
Suy ra các kết quả:
i.

Nếu a3 + b3 + c3 = 3abc thì a + b + c = 0 hoặc a = b = c

ii.

Cho

bc
ca ab
1
1
1
+ + = 0, tính A = 2 + 2 + 2
a
b
c
a
b
c

iii. Cho a3 + b3 + c3 = 3abc (abc  0)



a 
b 

b 
c 

c
a

tính B =  1  1  1 
3. Tìm giá trị nhỏ nhất của các biểu thức
a. A = 4x2 + 4x + 11
b. B = (x - 1) (x + 2) (x + 3) (x + 6)
c. C = x2 - 2x + y2 - 4y + 7
1

4. Tìm giá trị lớn nhất của các biểu thức
a. A = 5 - 8x - x2
b. B = 5 - x2 + 2x - 4y2 - 4y
5. a. Cho a2 + b2 + c2 = ab + bc + ca chứng minh rằng a = b = c
b. Tìm a, b, c biết a2 - 2a + b2 + 4b + 4c2 - 4c + 6 = 0
6. Chứng minh rằng:
a. x2 + xy + y2 + 1 > 0 với mọi x, y
b. x2 + 4y2 + z2 - 2x - 6z + 8y + 15 > 0

våïi moüi x, y, z

7. Chứng minh rằng:
x2 + 5y2 + 2x - 4xy - 10y + 14 > 0 với mọi x, y.
8. Tổng ba số bằng 9, tổng bình phương của chúng bằng 53. Tính tổng các
tích của hai số trong ba số ấy.
9. Chứng minh tổng các lập phương của ba số nguyên liên tiếp thì chia hết
cho 9.
10. Rút gọn biểu thức:
A = (3 + 1) (32 + 1) (34 + 1) ... (364 + 1)
11. a. Chứng minh rằng nếu mỗi số trong hai số nguyên là tổng các bình
phương của hai số nguyên nào đó thì tích của chúng có thể viết dưới dạng tổng
hai bình phương.
b. Chứng minh rằng tổng các bình phương của k số nguyên liên tiếp
(k = 3, 4, 5) không là số chính phương.

PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ
1. Phân tích đa thức thành nhân tử:
a. x2 - x - 6
b.

x4 + 4x2 - 5

c.

x3 - 19x - 30

2. Phân tích thành nhân tử:
a. A = ab(a - b) + b(b - c) + ca(c - a)
2

b. B = a(b2 - c2) + b(c2 - a2) + c(a2 - b2)
c. C = (a + b + c)3 - a3 - b3 - c3
3. Phân tích thành nhân tử:
a. (1 + x2)2 - 4x (1 - x2)
b. (x2 - 8)2 + 36
c. 81x4 + 4
d. x5 + x + 1
4. a. Chứng minh rằng: n5 - 5n3 + 4n chia hết cho 120 với mọi số nguyên n.
b. Chứng minh rằng: n3 - 3n2 - n + 3 chia hết cho 48 với mọi số lẻ n.
5. Phân tích các đa thức sau đây thành nhân tử
1. a3 - 7a - 6
...
NHÂN CÁC ĐA THỨC
1. Tính giá trị:
B = x
15
- 8x
14
+ 8x
13
- 8x
12
+ ... - 8x
2
+ 8x – 5 với x = 7
2. Cho ba số tự nhiên liên tiếp. Tích của hai số đầu nhỏ hơn tích của hai số
sau là 50. Hỏi đã cho ba số nào ?
3. Chứng minh rằng nếu:
a
x
=
b
y
=
c
z
thì
(x
2
+ y
2
+ z
2
) (a
2
+ b
2
+ c
2
) = (ax + by + cz)
2
CÁC HẰNG ĐẲNG THỨC ĐÁNG NHỚ
1. Rút gọn các biểu thức sau:
a. A = 100
2
- 99
2
+ 98
2
- 97
2
+ ... + 2
2
- 1
2
b. B = 3(2
2
+ 1) (2
4
+ 1) ... (2
64
+ 1) + 1
c. C = (a + b + c)
2
+ (a + b - c)
2
- 2(a + b)
2
2. Chứng minh rằng:
a. a
3
+ b
3
= (a + b)
3
- 3ab (a + b)
b. a
3
+ b
3
+ c
3
- 3abc = (a + b + c) (a
2
+ b
2
c
2
- ab - bc - ca)
Suy ra các kết quả:
i. Nếu a
3
+ b
3
+ c
3
= 3abc thì a + b + c = 0 hoặc a = b = c
ii. Cho
a
1
+
b
1
+
c
1
= 0, tính A =
2
a
bc
+
2
b
ca
+
2
c
ab
iii. Cho a
3
+ b
3
+ c
3
= 3abc (abc 0)
tính B =
b
a
1
c
b
1
a
c
1
3. Tìm giá trị nhỏ nhất của các biểu thức
a. A = 4x
2
+ 4x + 11
b. B = (x - 1) (x + 2) (x + 3) (x + 6)
c. C = x
2
- 2x + y
2
- 4y + 7
1
BÀI TẬP NÂNG CAO TOÁN LỚP 8 CHƯƠNG I - II - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÀI TẬP NÂNG CAO TOÁN LỚP 8 CHƯƠNG I - II - Người đăng: hoanam25
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
BÀI TẬP NÂNG CAO TOÁN LỚP 8 CHƯƠNG I - II 9 10 207