Ktl-icon-tai-lieu

BÀI TẬP NHÂN ĐÔI AND VA ARN

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 268 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BÀI TẬP NHÂN ĐÔI AND VA ARN

PTTH - BCCT

BÀI TẬP NHÂN ĐÔI AND VA ARN
Bài 1: Một gen có chiều dài 0,51μm. Có A=30% số Nu
của gen. Khi gen nhân đôi liên tiếp 3 lần thì môi
trường nội bào cung cấp số Nu mỗi loại là:
A.

AATDTD==TT
6300; ;GG
==XX
==4200
4200
TD
TD==6300
TD
TD
TDTD

B. ATD = TTD = 3600 ; GTTD = XTD = 4200
C. ATD = TTD = 4200 ; GTD = XTD = 6300
D. ATD = TTD = 6300 ; GTD = XTD = 6300

PTTH - BCCT

BÀI TẬP NHÂN ĐÔI AND VA ARN
Bài 2: Một gen khi tự nhân đôi tạo thành 2 gen con đòi hỏi môi
trường nội bào cung cấp 525 TTD . Biết rằng tổng số Nu của 2
gen con là 3000
a. Số NTD cần dùng cho mỗi loại còn lại là:
A. GTD = XTD = 125
B.
B. GGTD
XTD
225
TD == X
TD ==225
C. GTD = XTD = 325
D. GTD = XTD = 425

PTTH - BCCT

BÀI TẬP NHÂN ĐÔI AND VA ARN
Bài 2: Một gen khi tự nhân đôi tạo thành 2 gen con đòi hỏi môi
trường nội bào cung cấp 525 TTD . Biết rằng tổng số Nu của 2 gen
con là 3000
b. Nếu gen nói trên trải qua 3 đợt nhân đôi, thì đòi hỏi môi trường
nội bào cung cấp bao nhiêu NTD cho từng loại. Trong số gen con
tạo thành có bao nhiêu gen con mà mỗi gen con này đều có 2
mạch cấu thành hòan tòan từ Nu mới của môi trường nội bào:

PTTH - BCCT

A. 66gen
gen
A.

B. 8 gen

C.

D. 10 gen

7 gen

BÀI TẬP NHÂN ĐÔI AND VA ARN
Bài 3: Một gen có chiều dài 0,306μm, gen có A = 30%.
a. Số LK H2 bị phá vỡ và số LK H2 được hình thành
khi gen tự nhân đôi 1 lần là :
A. H. phá vỡ = 2160 ; H. tạo thành = 4320
B. H. phá vỡ = 3160 ; H. tạo thành = 3320
C. H. phá vỡ = 4160 ; H. tạo thành = 2320
D. H. phá vỡ = 5160 ; H. tạo thành = 1320

PTTH - BCCT

BÀI TẬP NHÂN ĐÔI AND VA ARN
Bài 12: Tổng số Nu trong gen = 107 Nu . Số Nu loại A
= 18.105 Nu. Tỉ lệ % Nu loại G là:
A. 16%
B. 32%
C. 34%
D. 48%

PTTH - BCCT

BÀI TẬP NHÂN ĐÔI AND VA ARN
Bài 13: Phân tử AND có X=29%, số Nu loại A=
2100000 N. Tổng số Nu trong phân tử AND là:
A. 2900000 Nu
B. 106 Nu
C. 10
1077Nu
Nu
D. 5.106 Nu

PTTH - BCCT

...
BÀI TP NHÂN ĐÔI AND VA ARN
PTTH - BCCT
BÀI TẬP NHÂN ĐÔI AND VA ARN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÀI TẬP NHÂN ĐÔI AND VA ARN - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
BÀI TẬP NHÂN ĐÔI AND VA ARN 9 10 15