Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập nhiệt kỹ thuật chương 4

Được đăng lên bởi 12139008-st-hcmuaf-edu-vn
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 536 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nguyễn Đăng Khoa
MSSV: 12139008

Bài tập nhiệt kỹ thuật
Bài 1:
Trong quá trình đa biến, ta có:
 p2 
T2
=
p 

T1
 1

n −1
n

n −1

1727 + 273
1000  n
<=>
=


− 73 + 273
 0,01 

(1)

Giải hệ, ta có:
(1) <=>

n −1
= 0.2
n

<=> n = 1.25
Bài 2:
• Nhiệt độ cuối của quá trình
 p2
T2 = T1 
p
 1






k −1
k

(1)

Công thay đổi thể tích:
l12


RT1   p 2
=
1 −
k −1  
p
  1


 p2
=>  p1






k −1
k

=1 −

k −1
k







 = −471 ×10 3 = −471000 J




− 471000
≈ 3.828
8314(15 + 273)
29(1,4 −1)

Thế vào (1), ta có:
(1) <=> T2 = (15 + 273).3,282 = 945,216 o K = 672,216 o C
• Lượng biến đổi nội năng của quá trình:
∆u = −l12 = −( − 471) = 471 (kJ/kg)
• Lượng biến đổi entropi của quá trình:
∆i = −l kt12 = −( k .l12 ) = −[1,4( − 471) ] = 659,4 (kJ/kg)
Bài 3:
• Nhiệt độ của quá trình:
Q = GRT ln
⇒T =

p1
p2

Q
GR ln

p1
p2

=

− 378.10 3
≈ 503,4 o K = 230,4 o C
2
4.189. ln
5,4

• Thể tích ban đầu của chất khí đó:

v1 =

GRT
4.8314.503,4
=
= 2,89(l )
p1
29.2.10 5

• Thể tích cuối của chất khí đó:
p
2
v 2 = v1 . 1 = 2,89.
= 1,07( l )
p2
5,4
Bài 4:
• Thể tích không khí cuối quá trình:
R.T2
R.T2 8314.(110 + 273)
v2=
=
=
≈ 0,55 ( m 3 / kg )
5
p2
p
29.2.10
• Nhiệt lượng cần cung cấp chó quá trình gia nhiệt:
q = C p ( t 2 − t1 ) =

C µp

µkk

.( t 2 − t1 ) =

29,3
(110 − 20) = 90,9 (kJ/kg)
29

• Lượng biến đổi nội năng của không khí, tính theo công thức:
∆u = C v ( t 2 − t1 ) =

C µv

( t 2 − t1 ) = 20,9 .(110 − 20) ≈ 64,9 (kJ/kg)
29

µkk
• Công thay đổi thể tích từ phương trình định luật nhiệt động 1:
l12 = q − ∆u = 90,9 − 64,9 = 26 (kJ/kg)
• Lượng biến đổi Entropy củ không khí:
T
p
29,3 110 8314
∆s = C p ln 2 − R ln 2 =
ln
−
ln 1 = 1,72
T1
p1
29
20
29

...
Nguyễn Đăng Khoa
MSSV: 12139008
Bài tập nhiệt kỹ thuật
Bài 1:
Trong quá trình đa biến, ta có:
n
n
p
p
T
T
1
1
2
1
2
=
<=>
27373
2731727
+
+
=
n
n 1
01,0
1000
(1)
Giải hệ, ta có:
(1) <=>
n
n 1
= 0.2
<=> n = 1.25
Bài 2:
Nhiệt độ cuối của quá trình
k
k
p
p
TT
1
1
2
12
=
(1)
Công thay đổi thể tích:
J
p
p
k
RT
l
k
k
471000104711
1
3
1
1
21
12
=×=
=
=>
828.3
)14,1(29
)27315(8314
471000
1
1
1
2
+
=
k
k
p
p
Thế vào (1), ta có:
(1) <=>
( )
CKT
oo
216,672216,945282,3.27315
2
==+=
Lượng biến đổi nội năng của quá trình:
( )
471471
12
===
lu
(kJ/kg)
Lượng biến đổi entropi của quá trình:
(kJ/kg)
Bài 3:
Nhiệt độ của quá trình:
CK
p
p
GR
Q
T
p
p
GRTQ
oo
4,2304,503
4,5
2
ln.189.4
10.378
ln
ln
3
2
1
2
1
=
==
=
Thể tích ban đầu của chất khí đó:
Bài tập nhiệt kỹ thuật chương 4 - Trang 2
Bài tập nhiệt kỹ thuật chương 4 - Người đăng: 12139008-st-hcmuaf-edu-vn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Bài tập nhiệt kỹ thuật chương 4 9 10 572