Ktl-icon-tai-lieu

bài tập nhóm ngân hàng

Được đăng lên bởi vantruonghlu
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 472 lần   |   Lượt tải: 0 lần
A. ĐẶT VẤN ĐỀ
Phát triển bền vững là điều mà các quốc gia luôn luôn mong đợi, quan điểm
này được thể hiện ở hầu hết các lĩnh vực, trong đó lĩnh vực tài chính ngân hàng
không nằm ngoài ý nghĩa của quan điểm này. Điều này thể hiện một quốc gia có
nền kinh tế phát triển phải có một hệ thống các quy định nhằm đảm bảo an toàn
hoạt động của các thiết chế tài chính, tránh cho các thiết chế này khỏi những rủi ro,
tổn thất. Từ đó, các thiết chế tài chính sẽ góp phần thúc đẩy nền kinh tế phát triển
và ngược lại nền kinh tế sẽ tạo môi trường thuận lợi cho các thiết chế tài chính hoạt
động. Nhằm góp phần tìm hiểu, phân tích, đánh giá những quy định của pháp luật
trong việc đảm bảo an toàn cho hoạt động huy động vốn của các tổ chức tín dụng,
em xin chọn đề tài “Tìm hiểu pháp luật đảm bảo an toàn trong hoạt động huy động
vốn của các tổ chức tín dụng và thực tiễn áp dụng” làm đề tài bài tập nhóm.

1

B. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
Chương 1. Các quy định của pháp luật nhằm đảm bảo an toàn cho TCTD
1. Nhóm các quy định của pháp luật quy định các trường hợp theo đó
TCTD không được cho vay, không được chấp nhận bảo lãnh cho một số đối
tượng nhất định
Căn cứ vào Điều 126 Luật Các tổ chức tín dụng và Điều 11 Thông tư
36/2014/TT-NHNN về quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt
động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thì các trường hợp sau
không được cấp tín dụng:
Thứ nhất, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên,
thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng giám đốc (Phó
giám đốc) và các chức danh tương đương của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân
hàng nước ngoài, pháp nhân là cổ đông có người đại diện phần vốn góp là thành
viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát của tổ chức tín dụng là công ty
cổ phần, pháp nhân là thành viên góp vốn, chủ sở hữu của tổ chức tín dụng là công
ty trách nhiệm hữu hạn;
Thứ hai, cha, mẹ, vợ, chồng, con của thành viên Hội đồng quản trị, thành
viên Hội đồng thành viên, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc),
Phó Tổng giám đốc (Phó giám đốc) và các chức danh tương đương.
Nhằm bảo đảm an toàn trong hoạt động tín dụng của các tổ chức tín dụng,
chi nhánh ngân hàng nước ngoài, Luật quy định các tổ chức tín dụng này không
được cấp tín dụng cho khách hàng trên cơ sở bảo đảm của các đối tượng không
được cấp tín dụng nêu trên và cũng không được bảo đảm dưới bất kì hình thức nào
để tổ chức tín dụng khác cấp tín dụng cho những đối tượng này (khoản 3 Điều 126
Luật các tổ chức tín dụng...
1
A. ĐẶT VẤN Đ
Phát trin bn vững điều các quốc gia luôn luôn mong đợi, quan điểm
này được th hin hu hết các lĩnh vực, trong đó lĩnh vc tài chính ngân hàng
không nằm ngoài ý nghĩa của quan điểm này. Điều này th hin mt quc gia
nn kinh tế phát trin phi có mt h thống các quy định nhằm đảm bo an toàn
hoạt động ca các thiết chế tài chính, tránh cho các thiết chế này khi nhng ri ro,
tn tht. T đó, các thiết chế tài chính s góp phần thúc đẩy nn kinh tế phát trin
và ngược li nn kinh tế s tạo môi trường thun li cho các thiết chế tài chính hot
động. Nhm góp phn tìm hiểu, phân tích, đánh giá những quy đnh ca pháp lut
trong việc đảm bo an toàn cho hoạt động huy động vn ca các t chc tín dng,
em xin chọn đề tài “Tìm hiu pháp luật đảm bo an toàn trong hoạt động huy động
vn ca các t chc tín dng và thc tin áp dụng” làm đề tài bài tp nhóm.
bài tập nhóm ngân hàng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài tập nhóm ngân hàng - Người đăng: vantruonghlu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
bài tập nhóm ngân hàng 9 10 956