Ktl-icon-tai-lieu

bài tập ôn tập chương 12 đại số 10

Được đăng lên bởi luunh
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 570 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯ
ỜNG THPT CÁT TI
ÊN
2012
1
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CHƯƠNG I-II MÔN ĐẠI SỐ 10
YÊU CẦU:Học sinh cần làm các bài tập cơ bản sau đây
1. Trong các câu sau, câu nào là mnh đề? Nếu là mnh đề , hãy xác đnh tính đúng
sai ca nó.
a/ Tri lnh quá ! d/ 17 là s nguyên t
b/ Bn An đi đâu đó ? e/ x+6 > 2x
c/ 28 chia 3 dư 1 f/ 3
4
+1 là mt s l
2. Cho mnh đề cha biến P(x) =” x
2
4”. Xét tính đúng sai ca:
a/ P(1) c/ P(2) e/ xR , P(x)
b/ P(-2) d/ P(-3) f/ xR , P(x)
3. Ph định các mnh đề sau. Cho biết mnh đề ph dnh đó đúng hay sai ?
Gii thích?
a/ 2106 chia hết cho 3 b/ 3 + 4 < 7
c/ Phương trình x
2
-3x+2 = 0 vô nghim d/ xQ : 4x
2
-9 = 0
e/ xR: x
2
+2x+3 > 0 f/ xZ : 2x
2
-3x -5 = 0
g/ xN: x
2
+5x+6 = 0 h/ xR: 3x < x+2
4. Cho P = ” 42 chia hết cho 6” và Q = ” 42 chia hết cho 9”
Phát biu P Q và xét tính đúng sai
5.Cho P =” 2
13
-1 là s l và Q=” 25 là s chính phương”
Phát biu P Q và xét tính đúng sai
6. Cho P =” Tamù giác ABC vuơng ti A “
Q = “ Tam giác ABC có trnng tuyến AM =
1
2
BC”
a/ Phát biu P Q ; Q P và xét tính đúng sai
b/ Phát biu mnh đề dưới dng điu kin đủ, điu kin cn, điu kin cn
đủ (nếu có)
7. Chng minh các mnh đề sau:
MNH ĐỀ
bài tập ôn tập chương 12 đại số 10 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài tập ôn tập chương 12 đại số 10 - Người đăng: luunh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
bài tập ôn tập chương 12 đại số 10 9 10 943