Ktl-icon-tai-lieu

bài tập ôn tập chương chất rắn

Được đăng lên bởi Huyen Chau
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 360 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm – vật lý 10
BÀI TẬP ÔN TẬP CHƯƠNG CHẤT RẮN – CHẤT LỎNG VÀ SỰ CHUYỂN THỂ
Câu 1: Mét thanh ray dµi 10m ®îc l¾p lªn ®êng s¾t ë nhiÖt ®é 200C. ph¶i chõa mét khe hë ë ®Çu thanh ray víi bÒ réng lµ bao nhiªu, nÕu



thanh ray nãng ®Õn 500C th× vÉn ®ñ chç cho thanh d·n ra. ( BiÕt hÖ sè në dµi cña s¾t lµm thanh ray lµ

l

l

l

= 12. 10-6 k-1 ).

l

A.
= 3,6.10-2 mm
B.
= 3,6 m m
C.
= 3,6.10-4 m
D.
= 3,6. 10-5 m
0
3
Câu 2:Kh«ng khÝ ë 25 C cã ®é Èm t¬ng ®èi lµ 70% . khèi lîng h¬i níc cã trong 1m kh«ng khÝ lµ:
A. 23g.
B. 17,5g.
C. 7g.
D. 16,1g.
Câu 3:Lực căng mặt ngoài tác dụng lên một vòng kim loại có chu vi 50 mm được nhúng vào nước xà phòng là bao nhiêu?
Biết hệ số căng bề mặt  = 0,040 N/m.
A. f = 0,001 N.
B. f = 0,002 N. C. f = 0,003 N. D. f = 0,004 N.
Câu 4. Buổi sáng nhiệt độ không khí là 23 0C và độ ẩm tỉ đối là 80%. Buổi trưa, nhiệt độ không khí là 30 0C và độ ẩm tỉ đối
là 60%. Hỏi vào buổi nào không khí chứa nhiều hơi nước hơn? Biết khối lượng riêng của nước ở 23 0C là 20,60 g/m3 và 30
0
C là 30,29 g/m3.
A. Buổi sáng.
B. Buổi trưa.
C. Bằng nhau.
D. Không xác định được.
Câu 5. Vào một ngày nào đó nhiệt độ là 30 0C, trong 1m3 không khí của khí quyển có chứa 20,6g hơi nước. Độ ẩm cực đại
A = 30,3 g/m3. Độ ẩm tương đối của không khí sẽ là:
A. f = 68 %.
B. f = 67 %.
C. f = 66 %.
D. f =65 %.
Câu 6. Nhiệt lượng cần cung cấp cho miếng nhôm có khối lượng 100g ở nhiệt độ 20 0C, để nó hoá lỏng ở nhiệt độ 658 0C là
bao nhiêu? Biết nhôm có nhiệt dung riêng là 896J/(kg.K), nhiệt nóng chảy là 3,9.10 5J/K .
A. 96,16kJ.
B.95,16kJ.
C. 97,16kJ.
D.98,16kJ.
Câu 7. Mét qu¶ cÇu mÆt ngoµi hoµn toµn kh«ng bÞ níc lµm dÝnh ít. BiÕt b¸n kÝnh cña qu¶ cÇu lµ 0,1mm, suÊt c¨ng bÒ mÆt cña níc lµ
0,073N/m.
a. Khi qu¶ cÇu ®îc ®Æt lªn mÆt níc, lùc c¨ng bÒ mÆt lín nhÊt t¸c dông lªn nã nhËn gi¸ trÞ nµo sau ®©y:
A. Fmax = 4,6N.
B. Fmax = 4,5.10-2 N.
C. Fmax = 4,5.10-3 N.
D. Fmax = 4,5.10-5 N.
b. §Ó qu¶ cÇu kh«ng bÞ ch×m trong níc th× khèi lîng cña nã ph¶i tho¶ m·n ®iÒu kiÖn nµo sau ®©y:









A. m 4,6.10-3 g
B. m 3,6.10-3 g
C. m 2,6.10-3 g
D. m 1,6.10-3 g
-2
Câu 8: Một vòng kim loại có bán kính 6 cm và trọng lượng 6,4.10 N tiếp xúc với dung dịch xà phòng có suất căng bề mặt
là 40.10-3 N/m. Muốn nâng vòng ra khỏi dung dịch thì phải phải cần một lực là :
A. 1,3 N
B. 6,9.10-2 N
C. 3,6.10-2 N
D. 9,4.10-2N
Câu 9: Một ống nhỏ giọt, đầu mút có đường kính 0,24 mm có thể nhỏ giọt chất lỏng với độ chính xác 0,008 g/giọt. Hệ số
căng bề mặt của chất lỏng là : A. 0,24...
Tr ng THPT Nguy n B nh Khiêm – v t lý 10ườ
BÀI TẬP ÔN TẬP CHƯƠNG CHẤT RẮN – CHẤT LỎNG VÀ SỰ CHUYỂN THỂ
Câu 1: Mét thanh ray dµi 10m ®îc l¾p lªn ®êng s¾t ë nhiÖt ®é 20
0
C. ph¶i chõa mét khe hë ë ®Çu thanh ray víi bÒ réng lµ bao nhiªu, nÕu
thanh ray nãng ®Õn 50
0
C th× vÉn ®ñ chç cho thanh d·n ra. ( BiÕt hÖ sè në dµi cña s¾t lµm thanh ray lµ
= 12. 10
-6
k
-1
).
A.
l
= 3,6.10
-2
mm B.
l
= 3,6 m m C.
l
= 3,6.10
-4
m D.
l
= 3,6. 10
-5
m
Câu 2:Kh«ng khÝ ë 25
0
C cã ®é Èm t¬ng ®èi lµ 70% . khèi lîng h¬i níc cã trong 1m
3
kh«ng khÝ lµ:
A. 23g. B. 17,5g. C. 7g. D. 16,1g.
Câu 3:Lực căng mặt ngoài tác dụng lên một vòng kim loại có chu vi 50 mm được nhúng vào nước xà phòng là bao nhiêu?
Biết hệ số căng bề mặt = 0,040 N/m. A. f = 0,001 N. B. f = 0,002 N. C. f = 0,003 N. D. f = 0,004 N.
Câu 4. Buổi sáng nhiệt độ không khí là 23
0
C và độ ẩm tỉ đối là 80%. Buổi trưa, nhiệt độ không khí là 30
0
C và độ ẩm tỉ đối
60%. Hỏi vào buổi nào không khí chứa nhiều hơi nước hơn? Biết khối lượng riêng của nước 23
0
C là 20,60 g/m
3
30
0
C là 30,29 g/m
3
.
A. Buổi sáng. B. Buổi trưa. C. Bằng nhau. D. Không xác định được.
Câu 5. Vào một ngày nào đó nhiệt độ 30
0
C, trong 1m
3
không khí của khí quyển chứa 20,6g hơiớc. Độ ẩm cực đại
A = 30,3 g/m
3
. Độ ẩm tương đối của không khí sẽ là:
A. f = 68 %. B. f = 67 %. C. f = 66 %. D. f =65 %.
Câu 6. Nhiệt lượng cần cung cấp cho miếng nhôm có khối lượng 100g ở nhiệt độ 20
0
C, để nó hoá lỏng ở nhiệt độ 658
0
C là
bao nhiêu? Biết nhôm có nhiệt dung riêng là 896J/(kg.K), nhiệt nóng chảy là 3,9.10
5
J/K .
A. 96,16kJ. B.95,16kJ. C. 97,16kJ. D.98,16kJ.
Câu 7. Mét qu¶ cÇu mÆt ngoµi hoµn toµn kh«ng bÞ níc lµm dÝnh ít. BiÕt b¸n kÝnh cña qu¶ cÇu lµ 0,1mm, suÊt c¨ng bÒ mÆt cña níc lµ
0,073N/m.
a. Khi qu¶ cÇu ®îc ®Æt lªn mÆt níc, lùc c¨ng bÒ mÆt lín nhÊt t¸c dông lªn nã nhËn gi¸ trÞ nµo sau ®©y:
A. F
max
= 4,6N. B. F
max
= 4,5.10
-2
N. C. F
max
= 4,5.10
-3
N. D. F
max
= 4,5.10
-5
N.
b. §Ó qu¶ cÇu kh«ng bÞ ch×m trong níc th× khèi lîng cña nã ph¶i tho¶ m·n ®iÒu kiÖn nµo sau ®©y:
A. m
4,6.10
-3
g B. m
3,6.10
-3
g C. m
2,6.10
-3
g D. m
1,6.10
-3
g
Câu 8: Một vòng kim loại bán kính 6 cm và trọng lượng 6,4.10
-2
N tiếp xúc với dung dịch xà phòng có suất căng bề mặt
là 40.10
-3
N/m. Muốn nâng vòng ra khỏi dung dịch thì phải phải cần một lực là :
A. 1,3 N B. 6,9.10
-2
N C. 3,6.10
-2
N D. 9,4.10
-2
N
Câu 9: Một ống nhỏ giọt, đầu t đường kính 0,24 mm thể nhỏ giọt chất lỏng với độ chính xác 0,008 g/giọt. Hệ số
căng bề mặt của chất lỏng là : A. 0,24 N/m B. 0,53 N/m C. 0,106 N/m D. 1,32 N/m
Câu 10 : Một bình nhôm khối lượng 0,5kg nhiệt độ 20
0
C. Tính nhiệt lượng cần cung cấp để nó tăng lên 50
0
C. Biết nhiệt
nhung của nhôm là 0,92.10
3
J/kg.K A.13,8. 10
3
J B. 9,2. 10
3
J C. 23,0. 10
3
J D. 32,2. 10
3
J
Câu 11: Người ta thả vào 2,5 kg nước một thỏi đồng có khối lượng 600g ở nhiệt độ 100
0
C , nhiệt độ của hỗn hợp sau
khi có sự cân bằng nhiệt là 30
0
C. ? Coi nhiệt lượng mất mát là không đáng kể. Cho nhiệt dung riêng của đồng và nước lần
lượt là 390 J/kg.K và 4200 J/kg.K .Hỏi nước nóng lên được bao nhiêu độ? A. 28,44
0
C B. 1,56
0
C C. 2,84
0
C D.
15,6
0
C
Câu 12: Th¶ mét côc níc ®¸ cã khèi lîng30g ë 0
0
C vµo cèc níc cã chøa 0,2 lÝt níc ë 20
0
C. Bá qua nhiÖt dung cña cèc, nhiÖt dung riªng
cña níc 4,2 J/g.K, khèi lîng riªng cña níc lµ = 1 g/cm
3
, nhiÖt nãng ch¶y cña níc ®¸ lµ = 334 J/g NhiÖt ®é cuèi cña cèc níc lµ:
A.0
0
C B.5
0
C C.7
0
C D.10
0
C
Câu 13: Moät thanh nhoâm vaø moät thanh theùp ôû 0
o
C coù cuøng ñoä daøi l
o
. Khi nung hai thanh tôùi 100
o
C thì ñoä daøi cuûa hai
thanh cheânh nhau 0,5 mm. Tính ñoä daøi l
o
. Bieát heä soá nôû daøi cuûa nhoâm laø 24.10
-6
K
-1
vaø cuûa theùp laø 12.10
-6
K
-1
.
A. l
o
1500 mm B. l
o
500 mm C. l
o
417 mm D. l
o
250 mm
Câu 14: Một thước thép ở nhiệt độ 20
0
C có độ dài 2m. Khi nhiệt độ tăng đến 40
0
C, thước thép này dài thêm bao nhiêu? biết
hệ số nở dài của sắt là 11. 10
-6
K
-1
. A. 0,22mm B.0,44mm C. 0,24mm D. 0,48mm
Câu 15: Mét b×nh thuû tinh chøa ®Çy 50 cm
3
thuû ng©n ë 18
0
C . BiÕt:HÖ sè në dµi cña thuû ng©n lµ :
1
= 9.10
-6
k
-1
.HÖ sè në khèi cña
thuû ng©n lµ :
2
= 18.10
-5
k
-1
. Khi nhiÖt ®é t¨ng ®Õn 38
0
C th× thÓ tÝch cña thuû ng©n trµn ra lµ:
A.
V
= 0,015cm
3
B.
V
= 0,15cm
3
C.
V
= 1,5cm
3
D.
V
= 15cm
3
Câu 16: Mét cèc nh«m khèi lîng 100g chøa 300 g níc ë nhiÖt ®é 20
0
C. Ngêi ta th¶ vµo cèc níc mét chiÕc th×a b»ng ®ång khèi l-
îng 75 g võa ®îc vít ra tõ mét nåi níc s«i ë 100
0
C. NhiÖt ®é cña níc trong cèc khi cã sù c©n b»ng nhiÖt lµ:
a. 20,5
0
C B. 21,7
0
C C. 23,6
0
C D. 25,4
0
C
Bá qua c¸c hao phÝ nhiÖt ra ngoµi. NhiÖt dung riªng cña nh«m lµ 880 J/kg.®é, cña ®ång lµ 380 J/kg.®é vµ cña níc lµ 4,19.10
3
J/kg.®é
Câu 17. Một bình nhôm khối lượng 0,5 kg chứa 0,118 kg nước ở nhiệt độ 20
0
C. Người ta thả vào bình một miếng sắt khối
lượng 0,2 kg đã được nung nóng tới 75
0
C. Bỏ qua sự truyền nhiệt ra môi trường bên ngoài, nhiệt dụng riêng của nhôm
0,92.10
3
J/(kg.K); của nước là 4,18.10
3
J/(kg.K); của sắt là 0,46.10
3
J/(kg.K). Nhiệt độ của nước khi bắt đầu cân bằng là:
A. t = 10
0
C. B. t = 15
0
C. C. t = 20
0
C. D. t = 25
0
C.
GV: Nguy n Th Huy n Châu – ĐT: 0914588188 1
bài tập ôn tập chương chất rắn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài tập ôn tập chương chất rắn - Người đăng: Huyen Chau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
bài tập ôn tập chương chất rắn 9 10 993