Ktl-icon-tai-lieu

BÀI TẬP ÔN TẬP DAO ĐỘNG & SÓNG CƠ HỌC

Được đăng lên bởi miinhngocc
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 1557 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI TẬP ÔN TẬP DAO ĐỘNG & SÓNG CƠ HỌC
Câu 1. Một sóng cơ học lan truyền trên mặt thoáng chất lỏng nằm ngang với tần số 10 Hz, tốc độ truyền
sóng 1,2 m/s. Hai điểm M và N thuộc mặt thoáng, trên cùng một phương truyền sóng, cách nhau 26 cm (M
nằm gần nguồn sóng hơn). Tại thời điểm t, điểm N hạ xuống thấp nhất. Khoảng thời gian ngắn nhất sau đó
điểm M hạ xuống thấp nhất là
11
1
1
1
A.
B.
C.
D.
s
s
s
s
60
120
120
12
Câu 2. Một nguồn âm đặt tại O trong môi trường đẳng hướng. Hai điểm M và N trong môi trường tạo với O
thành một tam giác vuông cân tại O. Mức cường độ âm tại M và N bằng nhau và bằng 23dB. Mức cường độ
âm lớn nhất mà một máy thu thu được đặt tại một điểm trên đoạn MN là
A.26 dB.
B.30 dB.
C.25 dB.
D.23 dB.
Câu 3. Một sóng ngang có chu kì T=0,2s truyền trong một môi trường đàn hồi với tốc độ 1m/s. Xét trên
phương truyền sóng Ox, vào một thời điểm nào đó, một điểm M nằm tại đỉnh sóng thì ở sau điểm M theo
chiều truyền sóng, cách M một khoảng từ 142cm đến 160cm có điểm N đang từ vị trí cân bằng đi lên đỉnh
sóng. Khoảng cách MN bằng
A.155cm.
B.145cm.
C.152cm.
D.150cm.
Câu 4. Trên mặt nước có hai nguồn sóng ngang cùng tần số 25 Hz, cùng pha và cách nhau 32cm. Tốc độ
truyền sóng là 30cm/s. M là điểm trên mặt nước cách đều hai nguồn sóng và cách N 12cm (N là trung điểm
đoạn thẳng nối hai nguồn). Số điểm trên đoạn MN dao động cùng pha với hai nguồn là
A.3 điểm.
B.13 điểm.
C.10 điểm.
D.6 điểm.
Câu 5. Trên bề mặt chất lỏng tại hai điểm A, B có hai nguồn dao động với phương trình
u A  u B  4cos10t  mm  . Tốc độ truyền sóng trên bề mặt chất lỏng là 30cm/s. Hai điểm M1, M2 cùng nằm
trên một elip nhận A, B làm tiêu điểm có M1A-M1B=-2cm và M2A-M2B=6cm. Tại thời điểm li độ của M1 là
2 mm thì li độ của M2 là
A.-1mm.

B.

C. 2 2 mm

2 mm

D.1mm.

Câu 6. Hai nguồn sóng kết hợp S1, S2 cùng phương, cùng biên độ, lệch pha nhau , đặt cách nhau 50cm.
3
Tần số sóng là 5 Hz, tốc độ truyền sóng trong môi trường là 60cm/s. Số cực đại giao thoa (gợn lồi) trên đoạn
S1S2 là:
A.6
B.7
C.8
D.9
Câu 7. Một sóng âm dạng cầu phát ra từ một nguồn có công suất 6W, xem năng lượng sóng âm được bảo
toàn. Cường độ âm chuẩn là I0=10-12W/m2. Mức cường độ âm tại một điểm cách nguồn 10m là
A.87,8 dB.
B.78,8 dB.
C.110 dB.
D.96,8 dB.
Câu 8. Một sợi dây mảnh AB treo lơ lửng, đầu A dao động, đầu B tự do. Chiều dài AB=21cm. Trên dây có
sóng dừng, khoảng cách từ B đến nút thứ 3 kể từ B là 5cm. Tốc độ truyền sóng trên dây là 4m/s. Tần số dao
động là
A.50 Hz
B.100Hz
C.75Hz
D.125Hz
Câu 9. Trong thí...
BÀI TẬP ÔN TẬP DAO ĐỘNG & SÓNG CƠ HỌC
Hướng dn: 0905.949.242, facebook: machtritin@yahoo.com
Câu 1. Một sóng cơ học lan truyền trên mặt thoáng chất lng nm ngang vi tn s 10 Hz, tốc độ truyn
sóng 1,2 m/s. Hai điểm M và N thuộc mặt thoáng, trên cùng một phương truyền sóng, cách nhau 26 cm (M
nm gn nguồn sóng hơn). Tại thời điểm t, điểm N h xung thp nht. Khong thi gian ngn nhất sau đó
điểm M h xung thp nhất là
A.
11
s
120
B.
1
s
60
C.
1
s
120
D.
1
s
12
Câu 2. Mt nguồn âm đặt tại O trong môi trường đẳng hướng. Hai điểm M và N trong môi trường to vi O
thành một tam giác vuông cân tại O. Mức cường độ âm tại M và N bằng nhau và bằng 23dB. Mức cường độ
âm lớn nhất mà một máy thu thu được đặt ti một điểm trên đoạn MN là
A.26 dB. B.30 dB. C.25 dB. D.23 dB.
Câu 3. Một sóng ngang có chu kì T=0,2s truyn trong một môi trường đàn hồi vi tốc độ 1m/s. Xét trên
phương truyền sóng Ox, vào mt thời điểm nào đó, một điểm M nm tại đỉnh sóng thì ở sau điểm M theo
chiu truyền sóng, cách M mt khong t 142cm đến 160cm có điểm N đang từ v trí cân bằng đi lên đnh
sóng. Khoảng cách MN bằng
A.155cm. B.145cm. C.152cm. D.150cm.
Câu 4. Trên mặt nước có hai nguồn sóng ngang cùng tần s 25 Hz, cùng pha và cách nhau 32cm. Tốc độ
truyn sóng là 30cm/s. M là điểm trên mặt nước cách đều hai nguồn sóng và cách N 12cm (N là trung điểm
đoạn thng ni hai ngun). S điểm trên đoạn MN dao động cùng pha với hai nguồn là
A.3 điểm. B.13 điểm. C.10 điểm. D.6 điểm.
Câu 5. Trên bề mt cht lng tại hai điểm A, B có hai nguồn dao động với phương trình
AB
u u 4cos10 t mm
. Tốc độ truyền sóng trên bề mt cht lỏng là 30cm/s. Hai điểm M
1
, M
2
cùng nằm
trên một elip nhận A, B làm tiêu điểm có M
1
A-M
1
B=-2cm và M
2
A-M
2
B=6cm. Ti thời điểm li độ ca M
1
2
mm thì li độ ca M
2
A.-1mm. B.
2
mm C.
22
mm D.1mm.
Câu 6. Hai nguồn sóng kết hp S
1
, S
2
cùng phương, cùng biên độ, lch pha nhau
3
, đặt cách nhau 50cm.
Tn s sóng là 5 Hz, tốc độ truyền sóng trong môi trường là 60cm/s. Số cực đại giao thoa (gn lồi) trên đoạn
S
1
S
2
là:
A.6 B.7 C.8 D.9
Câu 7. Một sóng âm dạng cầu phát ra từ mt nguồn có công suất 6W, xem năng lượng sóng âm được bo
toàn. Cường độ âm chuẩn là I
0
=10
-12
W/m
2
. Mức cường độ âm tại một điểm cách nguồn 10m
A.87,8 dB. B.78,8 dB. C.110 dB. D.96,8 dB.
Câu 8. Mt sợi dây mảnh AB treo lơ lửng, đầu A dao động, đu B t do. Chiều dài AB=21cm. Trên dây có
sóng dừng, khoảng cách từ B đến nút thứ 3 k t B là 5cm. Tốc độ truyền sóng trên dây là 4m/s. Tần s dao
động là
A.50 Hz B.100Hz C.75Hz D.125Hz
Câu 9. Trong thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước vi hai ngun kết hợp A, B dao động theo phương
thẳng đứng có phương trình
12
6cos30u u tcm

. Gọi M, N là hai điểm nm trên đoạn thẳng AB và cách
trung điểm ca AB lần lượt là 1,5cm và 2cm. Biết tốc độ truyền sóng là 180cm/s. Tại thời điểm khi li độ dao
động ca phn t ti N là 6 cm thì li độ dao động ca phn t tại M là:
A.
B. 6 cm. C.
6 2 .cm
D.
32
cm.
Câu 10. Một sóng cơ lan truyền trên mt sợi dây với chu k T, biên độ A. thời điểm t
o
, ly độ của các
phn t tại B và C tương ứng là – 5mm và + 5mm ; các phần t tại trung điểm D của BC đang ở v trí cân
bng. thi điểm t
1
, ly độ của các phần t tại B và C là -3,0mm thì phần t D cách vị trí cân bằng của nó
gần giá trị nào nhất:
A. 5,2mm. B. 7mm. C. 9mm. D. 6mm.
Câu 11. Vn tc truyền trên sợi dây đàn hồi t l vi lực căng dây theo biểu thc
m
F
v
. Người ta thc
hiện thí nghiệm sóng dừng trên dây với hai đầu c định tn s f=50Hz thì quan sát được trên dây xuất hin
n nút sóng. Thay đổi lực căng dây đi lượng
2
F
để thy hiện tượng sóng dừng xut hin trên dây như ban
BÀI TẬP ÔN TẬP DAO ĐỘNG & SÓNG CƠ HỌC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÀI TẬP ÔN TẬP DAO ĐỘNG & SÓNG CƠ HỌC - Người đăng: miinhngocc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
BÀI TẬP ÔN TẬP DAO ĐỘNG & SÓNG CƠ HỌC 9 10 553