Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập ôn thi đại học môn toán

Được đăng lên bởi lampardproit
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 345 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Khóa học: Ứng dụng của véc tơ

Bài giảng số 1: ỨNG DỤNG VECTƠ TRONG CÁC BÀI TOÁN ĐẠI SỐ
A. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM
   
 


1. Cho hai vectơ a, b a  0 . Điều kiện cần và đủ để hai vectơ a, b cùng phương là  k   : b  k .a .





2. Tích vô hướng


  
 
Cho 2 vectơ a và b , ta có: a. b  a . b cos a, b .

 

Hệ quả:
  
 a. b  a . b
1


 Nếu a   x1; y1  , b   x2 ; y2  thì:
x1 x2  y1 y2 

x

2
1

 y12

 x

2

2

 y2 2



(Bất đẳng thức Bunhiacopxky).

 
 
 
Dấu “=” xảy ra khi và chỉ khi: cos a, b  1  a, b cùng phương hoặc a, b ngược hướng.

 







   
a b  a  b

 2



Dấu “=” xảy ra  a  k .b  k  0  .
   
a b  a  b
 3


Dấu “=” xảy ra  a  k .b  k  0  .
   
a b  a  b
 4


Dấu “=” xảy ra  a  k .b  k  0  .

 Từ  2  ,  3 và  4  , ta có các bất đẳng thức đại số tương ứng:
2

2

 2

2

2

 3

2

2

x12  y12  x22  y22 

 x1  x2    y1  y2 

x12  y12  x22  y22 

 x1  x2    y1  y2 

x12  y12  x22  y22   x1  x2    y1  y2 
 4 
 

3. Điều kiện để a  b là: a.b  0 hoặc biểu thức tọa độ: x1 x2  y1 y2  0

B. CÁC VÍ DỤ MẪU

Bài giảng được cung cấp độc quyền bởi 
Biên soạn: ThS. Đỗ Viết Tuân –Trung tâm gia sư VIP
Hotline: 0989189380



Khóa học: Ứng dụng của véc tơ

 Dạng 1: Giải phương trình, bất phương trình, hệ phương trình.
Ví dụ 1: Giải các phương trình, bất phương trình sau:
a) x x  1  3  x  2 x 2  1

b)

2

x  1  x  3  2  x  3  2 x  2

Giải:


a. Xét u   x;1 , v  x  1; 3  x . Khi đó phương trình (1a) tương đương với
  
 
 
 
u.v  u v . Từ đó suy ra cos(u; v)  1  (u; v)  00  u, v cùng hướng





x  0
x 1
3 x

 x 1  x 3  x  
2
x
1
 x  1  x (3  x)

Vậy ta có

x  0
 3
 x  1.
2
 x  3x  x  1  0


  
  
b) Xét u  x  1; x  3 , v  1;1 . Theo đề bài ta có u.v  u v . Mặt khác ta có u.v  u v
  
 
 
 
Vậy suy ra u.v  u v . Dấu bằng xảy ra khi và chỉ khi cos(u; v)  1  (u; v)  00  u, v cùng hướng





 x  3
x 1 x  3

 x 1  x  3  
2  x  5.
1
1
 x  1   x  3
Ví dụ 2: Giải hệ phương trình:
4

4

4

 x  y  z  1
a)  2
2
2
 x  y  2 z  7

x2  y2   y  x  z 

b)  x 2  x  y  2 yz
3 x 2  8 y 2  8 xy  8 yz  2 x  4 z  2


Giải:


a) Xét u  x 2 ; y 2 ; z 2 , v  1;1; 2  . Khi đó hệ vô nghiệm.





x ...
http://baigiangtoanhoc.com Khóa học: Ứng dụng của véc tơ
Bài giảng được cung cấp độc quyền bởi http://baigiangtoanhoc.com
Biên soạn: ThS. Đỗ Viết Tuân –Trung tâm gia sư VIP
Hotline: 0989189380
Bài ging số 1: ỨNG DỤNG VECTƠ TRONG CÁC BÀI TOÁN ĐẠI SỐ
A. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM
1. Cho hai vectơ
, 0
a b a
. Điều kiện cần và đủ để hai vectơ
,
a b
cùng phương là
: .
k b k a
.
2. Tích vô hướng
Cho 2 vectơ
a
b
, ta có:
. . cos ,
a b a b a b
 
.
Hệ quả:
. . 1
a b a b
 
Nếu
1 1
;
a x y
,
2 2
;
b x y
thì:
2 2 2 2
1 2 1 2 1 1 2 2
x x y y x y x y
(Bất đẳng thức Bunhiacopxky).
Dấu “=” xảy ra khi và chỉ khi:
cos , 1
a b
,
a b
cùng phương hoặc
,
a b
ngược hướng.
2
a b a b
Dấu “=” xảy ra
. 0
a k b k
.
3
a b a b
Dấu “=” xảy ra
. 0
a k b k
.
4
a b a b
Dấu “=” xảy ra
. 0
a k b k
.
T
4
, ta có các bất đẳng thức đại số tương ứng:
2 2
2 2 2 2
1 1 2 2 1 2 1 2
2
x y x y x x y y
2 2
2 2 2 2
1 1 2 2 1 2 1 2
3
x y x y x x y y
2 2
2 2 2 2
1 1 2 2 1 2 1 2
4
x y x y x x y y
3. Điều kiện để
a b
là:
. 0
a b
hoặc biểu thức tọa độ:
1 2 1 2
0
x x y y
B. CÁC VÍ DMẪU
Bài tập ôn thi đại học môn toán - Trang 2
Bài tập ôn thi đại học môn toán - Người đăng: lampardproit
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Bài tập ôn thi đại học môn toán 9 10 104