Ktl-icon-tai-lieu

BÀI TẬP PHÉP ĐỐI XỨNG

Được đăng lên bởi Thanh Huyền Nguyễn
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 359 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI TẬP PHÉP ĐỐI XỨNG
TRỤC
1. MỤC TIÊU
1.1. Kiến thức:
- Biết định nghĩa phép đối xứng trục và biết rằng phép đối xứng trục
là một phép dời hình, do đó nó có các tính chất của phép dời hình.
- Vận dụng biểu thức tọa độ của phép đối xứng trục.
- Biết trục đối xứng của một hình, hình có trục đối xứng.
1.2. Kĩ năng:
- Biết dựng ảnh của một hình đơn giản: đoạn thẳng, đường thẳng,
tam giác, đa giác, đường tròn, … qua phép đối xứng trục.
- Dùng phép đối xứng trục để giải một số bài toán tìm tập hợp điểm,
bài toán dựng hình
1.3 Thái độ:
- Cẩn thận, chính xác
2. TRỌNG TÂM:
- Rèn kỹ năng dựng ảnh của một điểm , một hình qua phép đối
xứng trục
- Tìm quỹ tích của một điểm qua phép đối xứng trục.
3. CHUẨN BỊ
Giáo viên: giáo án, thước, compa.
Học sinh: xem bài trước ở nhà.
4. TIẾN TRÌNH:
4.1. Ổn định tổ chức và kiểm diện
4.2. Kiểm tra miệng:
Nêu định nghĩa phép đối xứng trục? Viết biểu thức toạ độ của
phép đối xứng qua trục Ox, Oy?
4.3. Bài mới:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
NỘI DUNG BÀI HỌC
Hoạt động 1: Bài tập 1
Bài 1: Trong mặt phẳng toạ độ
Oxy, cho M(1 ; 5), đường thẳng
d:x – 2y + 4 = 0. Tìm ảnh của M

qua Đd.

M

Giải:
Gọi a là đường thẳng đi qua M và
vuông góc với d.
Pttq của a: 2x +y – 7 = 0.
I  d  a  I  2;3
Vì M’ là ảnh của M qua Đd nên I là
trung điểm của MM’.
Vậy : M’(3 ; 3).

d
I

M'

Hoạt động 2: Bài 10 SGK
Gọi I, H’ theo thứ tự là giao điểm
của tia AH với BC và (O).
GV: Gọi Hs chứng minh H và H’ đối
xứng nhau qua BC.
HS chứng minh
GV: H’ nằm trên đường tròn nào?
HS: Trả lời
Kết luận.
A

Bài 2

Giải
Gọi I, H’ theo thứ tự là giao điểm
của tia AH với BC và (O).
Góc BAH bằng góc HCB
Góc BAH bằng góc BCH’
Nên : CHH ' cân tại C
Xét ĐBC

H
B

I

H' H

O

C

H' O'

Hoạt động của GV và HS
Hoạt động 3:Giải bài 8 (SGK)
Hướng dẫn HS tìm ảnh của một điểm
trên đường tròn
HS trình bày cách tìm

 O    O '
Khi A chạy trên (O) thì H’ cũng
chạy trên (O). vậy quỹ tích H là
đường tròn (O’) là ảnh của (O) qua
ĐBC

Nội dung- Trình chiếu

Giải:
Ảnh của điểm M (x; y) qua phép
đối xứng có trục Oy là điểm M/(
-x; y) ta có
M  (C1 )  x 2  y 2  4 x  5 y  1  0
 (  x ) 2  y 2  4(  x )  5 y  1  0

Nghĩa là điểm M/( -x; y) thuộc
đường tròn (C/1) : x2 + y2 + 4x +
5y +1 = 0
Vậy ảnh của (C1) qua phép đối
xứng trục Oy là (C/1).

...
BÀI TẬP PHÉP ĐỐI XỨNG
TRỤC
1. MỤC TIÊU
1.1. Kiến thức:
- Biết định nghĩa phép đối xứng trục và biết rằng phép đối xứng trục
là một phép dời hình, do đó nó có các tính chất của phép dời hình.
- Vận dụng biểu thức tọa đ của phép đối xứng trục.
- Biết trục đối xứng của một hình, hình có trục đối xứng.
1.2. Kĩ năng:
- Biết dựng ảnh của một hình đơn giản: đoạn thẳng, đường thẳng,
tam giác, đa gc, đường tròn, qua phép đi xứng trục.
- Dùng phép đối xứng trục để giải một số bài toán tìm tập hợp điểm,
bài toán dựng hình
1.3 Thái độ:
- Cẩn thận, chínhc
2. TRỌNG TÂM:
- Rèn kỹ năng dựng ảnh của một điểm , một hình qua phép đối
xứng trục
- Tìm quch của một điểm qua phép đối xứng trục.
3. CHUN BỊ
Giáo viên: giáo án, thước, compa.
Học sinh: xem bài trước ở nhà.
4. TIẾN TRÌNH:
4.1. Ổn định tổ chức và kiểm diện
4.2. Kiểm tra miệng:
Nêu định nghĩa phép đối xứng trục? Viết biểu thc toạ độ của
phép đối xứng qua trục Ox, Oy?
4.3. Bài mới:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS NỘI DUNG BÀI HỌC
Hoạt động
1
: Bài tp 1
Bài 1: Trong mặt phẳng toạ độ
Oxy, cho M(1 ; 5), đường thẳng
d:x – 2y + 4 = 0. Tìmnh của M
BÀI TẬP PHÉP ĐỐI XỨNG - Trang 2
BÀI TẬP PHÉP ĐỐI XỨNG - Người đăng: Thanh Huyền Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
BÀI TẬP PHÉP ĐỐI XỨNG 9 10 437