Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập phóng xạ

Được đăng lên bởi Lô Vỹ Vy Vy
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 570 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài tập Hạt Nhân Phóng xạ ở 2 thời điểm t1 và t2 :
1.Dạng: Tìm chu kì bán rã khi biết số hạt nhân còn lại ở các thời điểm t1 và t2.
Dùng công thức: N1= N0 e   .t ; N2=N0 e   .t 2
1

N1
=  .( t 2  t1 ) =>T =
N2 e

Lập tỉ số:

(t 2  t1 ) ln 2
N
ln 1
N2

2.Dạng: Tìm chu kì bán rã khi biết số hạt nhân bị phân rã trong hai thời gian khác
nhau.
N 1 là số hạt nhân bị phân rã trong thời gian t1
Sau đó t (s): N 2 là số hạt nhân bị phân rã trong thời gian t2=t1
N 1
-Ban đầu : H0 =
t1
t. ln 2
N 2
-Sau đó t(s): H=
mà H=H0 e   .t => T= ln N 1
t2
N 2

3.Dạng: Dùng máy đo xung phóng xạ phát ra:
a.Phương pháp: Một mẫu vật chất chứa phóng xạ. tại thời điểm t1 máy đo được H1 xung phóng xạ và sau đó
1 khoảng Δt tại t2 đo được H2 xung phóng xạ. Tìm chu kì bán rã của đồng vị phóng xạ đó là ?
Chọn thời điểm ban đầu tại t1. Khi đó : t0 ≡ t1 có H0 ≡ H1 và t ≡ t2 có H ≡ H2 .Suy ra được :
 t. ln 2
T
H
  .t
  .t
 H 

 e

H H 0 .e

ln
H0
 H0 
Hoặc H H .2
0



t
T



2



t
T



 H 
H
t
  log 2  
T
H0
 H0 

b. Bài tập:
27
Bài 1: Magiê 12
Mg phóng xạ với chu kì bán rã là T, lúc t 1 độ phóng xạ của một mẫu magie là 2,4.10 6Bq. Vào
lúc t2 độ phóng xạ của mẫu magiê đó là 8.10 5Bq. Số hạt nhân bị phân rã từ thời điểm t 1 đến thời điểm t2 là
13,85.108 hạt nhân. Tim chu kì bán rã T
A. T = 12 phút
B. T = 15 phút
C. T = 10 phút
D.T = 16 phút
Giải
Tóm tắt
H0 = H1 = N0
t1 : H1 = 2,4.106Bq
H2 = H = N  H1 – H2 = H0 – H = (N0 – N)
t2 : H2 = 8.105Bq
ln 2
ln 2
.N 600 s = 10 phút
N= 13,85.108 T = ?

.N H 0  H  T 
H0  H
T

Bài 2 : Một lượng chất phóng xạ Radon( 222 Rn ) có khối lượng ban đầu là m0 = 1mg. Sau 15,2 ngày thì độ
phóng xạ của nó giảm 93,75%. Tính chu kì bán rã và độ phóng xạ của lượng chất phóng xạ còn lại.

Giải:
H


 1  H  93,75% 
0



+ Từ 
t
 H  2 T

 H 0


H 1

H 0 16
t

H
2 T
H0



t
t
0,693.m 0 N A .2  k
 4  T   3,8 ngay => H 
3,578.10 11 Bq
T
4
T .A

Trang 1

4. Các ví dụ :
Ví dụ 1: Silic

Si là chất phóng xạ, phát ra hạt   và biến thành hạt nhân X. Một mẫu phóng xạ

31
14

31
14

Si

ban đầu trong thời gian 5 phút có 190 nguyên tử bị phân rã, nhưng sau 3 giờ cũng trong thời gian 5 phút
chỉ có 85 nguyên tử bị phân rã. Hãy xác định chu kỳ bán rã của chất phóng xạ.
Giải:-Ban đầu: Trong thời gian 5 phút có 190 nguyên tử bị phân rã :  H0=190phân rã/5phút
-Sau t=3 giờ:Trong thời gian 5 phút có 85 nguyên tử bị phân rã:  H=85phân rã /5phút
t. ln 2 3. ln 2
H=H0 e
=>T= H 0 = 190 = 2,585 giờ
ln
l...
Bài tập Hạt Nhân Phóng xạ ở 2 thời điểm t
1
và t
2
:
1.Dạng: Tìm chu kì bán rã khi biết số hạt nhân còn lại ở các thời điểm t
1
và t
2.
Dùng công thức: N
1
= N
0
1
.t
e
; N
2
=N
0
2
.t
e
Lập tỉ số:
2
1
N
N
=
).(
12
tt
e
=>T =
2
1
12
ln
2ln)(
N
N
tt
2.Dạng: Tìm chu bán khi biết số hạt nhân bị phân trong hai thời gian khác
nhau.
1
N
là số hạt nhân bị phân rã trong thời gian t
1
Sau đó t (s):
2
N
là số hạt nhân bị phân rã trong thời gian t
2
=t
1
-Ban đầu : H
0
=
1
1
t
N
-Sau đó t(s): H=
2
2
t
N
mà H=H
0
t
e
.
=> T=
3.Dạng: Dùng máy đo xung phóng xạ phát ra:
a. Phương pháp: Một mẫu vật chất chứa phóng xạ. tại thời điểm t
1
máy đo được H
1
xung phóng xạ và sau đó
1 khoảng Δt tại t
2
đo được H
2
xung phóng xạ. Tìm chu kì bán rã của đồng vị phóng xạ đó là ?
Chọn thời điểm ban đầu tại t
1
. Khi đó : t
0
≡ t
1
có H
0
≡ H
1
và t ≡ t
2
có H ≡ H
2
.Suy ra được :
t
eHH
.
0
.
0
.
H
H
e
t
0
ln
2ln.
H
H
t
T
Hoặc
T
t
HH
2.
0
0
2
H
H
T
t
0
2
log
H
H
T
t
b. Bài tập:
Bài 1: Magiê
Mg
27
12
phóng x với chu n là T, lúc t
1
độ phóng xạ của một mẫu magie2,4.10
6
Bq. Vào
lúc t
2
độ phóng xạ của mẫu magiê đó 8.10
5
Bq. Số hạt nhân bị phân từ thời điểm t
1
đến thời điểm t
2
13,85.10
8
hạt nhân. Tim chu kì bán rã T
A. T = 12 phút B. T = 15 phút C. T = 10 phút D.T = 16 phút
Giải
H
0
= H
1
= N
0
H
2
= H = N H
1
– H
2
= H
0
– H = (N
0
– N)
HHN
T
0
.
2ln
sN
HH
T 600.
2ln
0
= 10 phút
Bài 2 : Một lượng chất phóng xạ Radon(
Rn
222
) khối lượng ban đầu m
0
= 1mg. Sau 15,2 ngày thì độ
phóng xạ của nó giảm 93,75%. Tính chu kì bán rã và độ phóng x của lượng chất phóng xạ còn lại.
Giải:
+ Từ
0 0
0 0
1
1 93,75%
16
4 3,8
4
2 2
t t
T T
H H
H H
t t
T ngay
T
H H
H H
=>
Bq
AT
Nm
H
k
A
11
0
10.578,3
.
2..693,0
Trang 1
Tóm tắt
t
1
: H
1
= 2,4.10
6
Bq
t
2
: H
2
= 8.10
5
Bq
N= 13,85.10
8
T = ?
Bài tập phóng xạ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập phóng xạ - Người đăng: Lô Vỹ Vy Vy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Bài tập phóng xạ 9 10 64