Ktl-icon-tai-lieu

bài tập phương pháp nghiên cứu khoa học

Được đăng lên bởi caophuongthuyqb
Số trang: 52 trang   |   Lượt xem: 1212 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI
KHOA ĐÀO TẠO TẠI CHỨC VÀ BỒI DƯỠNG
___________

Nhóm 1
( Nguyễn Văn A)

CÔNG TÁC QUẢN LÝ HỘ TỊCH TRÊN ĐỊA BÀN
TỈNH BẮC GIANG TRONG GIAI ĐOẠN 2012-2014

BÀI TẬP NHÓM
HỌC PHẬN: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
KHÓA LUẬN TỐT NGHIÊP
CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ….

HÀ NỘI 2014

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI
KHOA ĐÀO TẠO TẠI CHỨC VÀ BỒI DƯỠNG
___________

CÔNG TÁC QUẢN LÝ HỘ TỊCH TRÊN ĐỊA BÀN
TỈNH BẮC GIANG TRONG GIAI ĐOẠN 2012-2014

BÀI TẬP NHÓM
HỌC PHẬN: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Người hướng dẫn: TS Lê Thị Hiền
Sinh viên thực hiện: nhóm 1

HÀ NỘI 2014
2

DANH SÁCH THÀNH VIÊN NHÓM 1
1. Trịnh Văn Khôi
2. Nguyễn Thị Hằng (04/11/1990)
3. Trần Sỹ Hải
4. Phạm Thị Giang Thu
5. Nguyễn Bích Ngọc
6. Đỗ Hồng Hạnh
7. Hà Ngọc Anh
8. Phạm Thị Thương
9. Lương Thị Phấn
10. Đặng Văn Chế
11. Nguyễn Thị Mai
12. Lê Thu Hằng
13. Phạm Thị Sim
14. Nguyễn Thị Hương
15. Nguyễn Văn Hà
16. Nguyễn Mai Linh
17. Bùi Thị Mai Hương
18. Nguyễn Phương Hải
19. Nguyễn Thị Huyền
20. Vũ Thị Hoa
21. Trần Thị Dung
22. Tạ Thị Hồng./.

LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan………………………..

Ký tên

4

LỜI CẢM ƠN

BẢNG KÊ CHỮ VIẾT TẮT

STT

Từ viết tắt

Tên cụm từ viết tắt

1

UBND

Uỷ ban nhân dân

2

HĐND

Hội đồng nhân dân

3

ĐTBD

Đào tạo – bồi dưỡng

4

CBCCVC

Cán bộ, Công chức, Viên chức

5

ĐH

Đại học

6

CĐ

Cao đẳng

7

TC

Trung cấp

MỤC LỤC
Trang
6

LỜI CAM ĐOAN................................................................................................6
Tôi xin cam đoan……………………….............................................................6
Ký tên.............................................................................6
LỜI CẢM ƠN......................................................................................................7
BẢNG KÊ CHỮ VIẾT TẮT...............................................................................8
MỤC LỤC..........................................................................................................10
Trang
.............................................................................................................................10
MỞ ĐẦU.............................................................................................................11
Chương 1............................................................................................................13
MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HỘ TỊCH.............................13
1.Khái niệm hộ tịch....................................................................





 !"#$"
%&#'(')'(*
+,-.
/,+0,1,,$/
 !"
#!$%&'()
bài tập phương pháp nghiên cứu khoa học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài tập phương pháp nghiên cứu khoa học - Người đăng: caophuongthuyqb
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
52 Vietnamese
bài tập phương pháp nghiên cứu khoa học 9 10 246