Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập Phương pháp số

Được đăng lên bởi hoangson1583
Số trang: 52 trang   |   Lượt xem: 1093 lần   |   Lượt tải: 1 lần
24.00

P

g

DẦM

4

h

2

b

5

E,J,F

tb

2

3

tw

HỆCHỐNG

3

1
1

4
l

tb

l

P (T)
g (T/m)
l (m)
344.00
62.00
4.94
3. Yêu cầu:
1. Xác định chuyển vị và nội lực tại các nút
2.Kiểm tra kết quả bằng phần mềm

D

ĐỀ BÀI
1. Số thứ tự
2. Cho sơ đồ kết cấu:

TIẾT DIỆN DẦM VÀ THANH CHỐNG
BẢNG SỐ LIỆU ĐẦU VÀO
t b(m)
tw(m)
h (m)
b(m)
D (m)
4.20
0.32
0.37
0.02
0.01

E (T/m2)
20000000

BÀI LÀM
1. Rời rạc hóa kết cấu và lập bảng số liệu
- Ta có : E =
20000000.00 T/m2
F=
0.016500 m2
F1=
0.000000 m2
J=
0.000529 m4
- Bảng số liệu phần tử
Phần tử
Nút i
Nút j
EJ
Trần Hoàng Sơn - Lớp: Đường ôtô và thành phố - K28

EF
Bài tập phương pháp số

l (m)

Cosa

Sina
1/52

1.00
1.00
3.00
2.00
2.00
3.00
3.00
3.00
4.00
4.00
3.00
5.00
2. Thiết lập ma trận độ cứng phần tử

[Ke] =

10587.15
10587.15
10587.15
10587.15

EF/L

0.00

0.00

0.00

12EJ/L

0.00

6EJ/L2

-EF/L

0.00

0.00

-12EJ/L

0.00

6EJ/L2

3

6.48
4.94
6.48
4.94

0.76
1.00
0.76
1.00

-EF/L

0.00

2

0.00

-12EJ/L

4EJ/L

0.00

-6EJ/L2

2EJ/L

EF/L

0.00

0.00

0.00

12EJ/L

-6EJ/L2

2EJ/L

0.00

-6EJ/L2

4EJ/L

K11

K12

K21

K22

0.00
-466.03
-1510.88
0.00
466.03
-1510.88

0.00
1510.88
3265.57
0.00
-1510.88
6531.14

6EJ/L
0.00

3

330000.00
330000.00
330000.00
330000.00

-6EJ/L

2

0.65
0.00
-0.65
0.00

0.00
3

3

6EJ/L2

=

2.1. Phần tử :
1.00
2.1.1. Ma trận độ cứng [ K ]e của các phần tử
Ma trận [Ke]
50893.70
0.00
0.00
-50893.70
0.00
0.00

0.00
466.03
1510.88
0.00
-466.03
1510.88

0.00
1510.88
6531.14
0.00
-1510.88
3265.57

-50893.70
0.00
0.00
50893.70
0.00
0.00

2.1.2. Ma trận chuyển trục [ T ] (ma trận biến đổi chuyển vị nút từ hệ tọa độ riêng sang hệ toạ độ chung hay ma trận chỉ phương)
Trần Hoàng Sơn - Lớp: Đường ôtô và thành phố - K28

Bài tập phương pháp số

2/52

[T]1 =

T11 = T22=

0.76
-0.65
0.00
0.00
0.00
0.00

0.65
0.76
0.00
0.00
0.00
0.00

T11
0

0
T22

cos
-sin
0.000

sin
cos
0.000

0.000
0.000
1.000

Ma trận [T]
0.00
0.00
1.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.76
-0.65
0.00

0.00
0.00
0.00
0.65
0.76
0.00

-sin
cos
0.000

0.000
0.000
1.000

0.00
0.00
0.00
0.76
0.65

0.00
0.00
0.00
-0.65
0.76

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.00

2.1.3. Ma trận chuyển trí :
T

T

0.76
0.65
0.00
0.00
0.00

11

=T

T
22

-0.65
0.76
0.00
0.00
0.00

Trần Hoàng Sơn - Lớp: Đường ôtô và thành phố - K28

cos
=
sin
0.000
Ma trận [T]T
0.00
0.00
1.00
0.00
0.00

Bài tập phương pháp số

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3/52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

2.1.4. Ma trận độ cứng [K']e của các phần tử trong hệ tọa độ chung
[K']e = [T]T.[K]e...
Trần Hoàng Sơn - Lớp: Đường ôtô và thành phố - K28 Bài tập phương pháp số 1/52
ĐỀ BÀI
1. Số thứ tự 
2. Cho sơ đồ kết cấu:
TIẾT DIỆN DẦM VÀ THANH CHỐNG
BẢNG SỐ LIỆU ĐẦU VÀO
      
        
3. Yêu cầu:
  !"#$%&#'%
(#%)*+,%-./012
BÀI LÀM
1. Rời rạc hóa kết cấu và lập bảng số liệu
3*45 6  
76 8
76  
96 8 
3:.;<#=01%>
1%> ?'%# ?'%@ 9 7  AB;* C#*
%

 %
D

HỆCHỐNG
DẦM
D
t
b
b
t
w
t
b
P
E,J,F
l l
h
g
2
3
5
1
4
2
4
1
3
Bài tập Phương pháp số - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập Phương pháp số - Người đăng: hoangson1583
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
52 Vietnamese
Bài tập Phương pháp số 9 10 389