Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập phương trình, bất phương trình chứa căn.

Được đăng lên bởi tvp1311
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 774 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHUYÊN ĐỀ PT, BPT VÔ TỈ

1.
1.

Giáo viên: Trần Việt Phương

1

Phương pháp biến đổi tương đương, sử dụng PT hệ quả
√

3x2 − 9x + 1 + x − 2 = 0.

2. Tìm m để pt sau có hai nghiệm phân biệt
3. Tìm tập xác định của hàm số y = √

√

x2 + mx + 2 = 2x + 1. (KB 06)

x2 − x + 1
. (KD 06)
2x − 1 + x2 − 3x + 1

√
4. 4 x + 2 = |x + 1| + 4
√
√
5. x + 9 = 5 − 2x + 4
√
√
√
6. 2x + 9 − 4 − x = 3x + 1
√
√
7. 2x2 + 5x + 2 − 2 2x2 + 5x − 6 = 1
√
√
√
8. 5x − 1 − 3x − 2 − x − 1 = 0
√
√
√
9. x2 + x + 7 = 3x2 + 3x + 19 − x2 + x + 2
√
10. (x + 3) 10 − x2 = x2 − x − 12
√
√
√
11. 3x − 3 − 5 − x = 2x − 4
√
√
12. 2x2 + 8x + 6 + x2 − 1 = 2x + 2
√
√
13. 3x + 1 = 8 − x + 1
√
√
√
14. 3 2x − 1 + 3 x − 1 = 3 3x − 2
√
√
√
15. 3 x + 5 + 3 x + 6 = 3 2x + 11
√
√
16. 3 1 − x + 3 1 + x = 2
√
√
17. 2(x + 24) = x − 7 + x + 7.
√
√
18. 2 x + 2 + 2 x + 1 − x + 1 = 4 (KD-05)
√
√
x+3
19. x + 2 x − 1 + 2 x − 2 x − 1 =
2
√
√
20. x + 2 x − 1 + 2 x − 2 x − 1 = 2
√
x2
21. √
− 3x − 2 = 1 − x
3x − 2
√
√
√
22. 3 x − 1 + 3 x − 2 = 3 2x − 3

CHUYÊN ĐỀ PT, BPT VÔ TỈ

2.

Giáo viên: Trần Việt Phương

Phương pháp đặt ẩn phụ

2.1.
1.

2

Đặt một ẩn phụ đưa phương trình về ẩn mới
√

5x2 + 10x + 1 = 7 − x2 − 2x.

x
x+1
−2
=3
x+1
x
√
3. 3 x2 + 3x = (x + 5)(2 − x).
√
4. 2(x2 + 2x) + x2 + 2x − 3 − 9 = 0
2.

√
√
5. log2 (8 − x2 ) + log 12 ( 1 + x + 1 − x) − 2 = 0. (KD-011)
6.
7.
8.
9.
10.
11.

√

√
3 + x + 6 − x − (3 + x)(6 − x) = 3
√
√
x − x2 − 1 + x + x2 − 1 = 2
√
√
√
3x − 2 + x − 1 = 4x − 9 + 2 3x2 − 5x + 2
√
√
x + 4 − x2 = 2 + 3x 4 − x2
√
√
√
2x + 3 + x + 1 = 3x + 2 2x2 + 5x + 3 − 16
√
√
√
3 2 + x − 6 2 − x + 4 4 − x2 = 10 − 3x.(KB-011)
√

√

(x + 1)(4 − x) = 5
√
√
√
13. x − 2 − x + 2 = 2 − 2x + 2 x2 − 4
12.

x+1+

4−x+

√
√
5
5
− x2 + 1 − x2 +
− x2 − 1 − x2 = x + 1
4
4
√
√
15. x2 − 3x + 3 + x2 − 3x + 6 = 3
14.

√

√

(2x − 1)2
16. 2x + 1 + 3 − 2x =
.
2
√
√
√
17. x + 4 + x − 4 = 2x − 12 + 2 x2 − 16.
18. x2 + 2x

x−

1
= 3x + 1.
x

19. (x + 5)(x − 2) − 4(x + 5)

x−2
+ 3 = 0.
x+5

CHUYÊN ĐỀ PT, BPT VÔ TỈ

20. (x − 3)(x + 1) + 4(x − 3)
21.

√

7x + 7 +

√

3

Giáo viên: Trần Việt Phương

x+1
+ 3 = 0.
x−3

√
7x − 6 + 2 49x2 + 7x − 42 = 181 − 14x.

2.2.

Đặt ẩn phụ kết hợp với ẩn đã có (Đặt ẩn phụ không triệt để).
√
1. (4x − 1) x2 + 1 = 2x2 + 2x + 1
√
2. (x + 1) x2 − 2x + 3 = x2 + 1
√
3. 2(1 − x) x2 + 2x − 1 = x2 − 2x − 1
√
4. 2012x2 − 4x + 3 = 2011x 4x − 3
√
5. x2 + x + 12 x + 1 = 36
√
3
6. (3x + 1) 2x2 − 1 = 5x2 + x − 3
2
√
7. (4x − 1) 4x2 + 1 = 8x2 + 2x + 1
√
8. x2 + 3x + 1 = (x + 3) x2 + 1
√
√
9. x2 + (3 − x2 + 2)x...
CHUYÊN ĐỀ PT, BPT VÔ TỈ 1 Giáo viên: Trần Việt Phương
1. Phương pháp biến đổi tương đương, sử dụng PT hệ quả
1.
3x
2
9x + 1 + x 2 = 0.
2. Tìm m để pt sau hai nghiệm phân biệt
x
2
+ mx + 2 = 2x + 1. (KB 06)
3. Tìm tập xác định của hàm số y =
x
2
x + 1
2x 1 + x
2
3x + 1
. (KD 06)
4. 4
x + 2 = |x + 1| + 4
5.
x + 9 = 5
2x + 4
6.
2x + 9
4 x =
3x + 1
7.
2x
2
+ 5x + 2 2
2x
2
+ 5x 6 = 1
8.
5x 1
3x 2
x 1 = 0
9.
x
2
+ x + 7 =
3x
2
+ 3x + 19
x
2
+ x + 2
10. (x + 3)
10 x
2
= x
2
x 12
11.
3x 3
5 x =
2x 4
12.
2x
2
+ 8x + 6 +
x
2
1 = 2x + 2
13.
3x + 1 = 8
x + 1
14.
3
2x 1 +
3
x 1 =
3
3x 2
15.
3
x + 5 +
3
x + 6 =
3
2x + 11
16.
3
1
x +
3
1 +
x = 2
17.
2(x + 24) =
x 7 +
x + 7.
18. 2
x + 2 + 2
x + 1
x + 1 = 4 (KD-05)
19.
x + 2
x 1 + 2
x 2
x 1 =
x + 3
2
20.
x + 2
x 1 + 2
x 2
x 1 = 2
21.
x
2
3x 2
3x 2 = 1 x
22.
3
x 1 +
3
x 2 =
3
2x 3
Bài tập phương trình, bất phương trình chứa căn. - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập phương trình, bất phương trình chứa căn. - Người đăng: tvp1311
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Bài tập phương trình, bất phương trình chứa căn. 9 10 922