Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập phương trình lượng giác cơ bản

Được đăng lên bởi hueminh08
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 820 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1
2
2 > 2 cos x − 3 = 0

1 > cos x =

3 > 2 cos( x +

π
3

4 > 2 cos(2 x +

)− 2 =0

π
6

) +1 = 0

π

7 > cos 2 x − cos x = 0
8 > cos x + cos 3 x = 0
9 > cos 3 x − sin x = 0
10 > cos 2 x + sin 3 x = 0

5 > 3cos(3 x − ) + 2 = 0
4

11 > cos(2 x +

6 > 2 cos(

12 > cos(3 x −

π

3

− 3 x) + 3 = 0

13 > cos(2 x +

π
3

π

π

) + cos( x − ) = 0
3
4

π
6

) − sin(2 x +

) + sin( x +

π

3

) =0

2π
) =0
3

1 > tan x = 3

5 > cot x + 3 = 0
2π
2 > tan 2 x − 1 = 0
6 > cot(3 x − ) + 1 = 0
3
π
3π
3 > 3 tan(3 x + ) − 1 = 0
7 > 3cot(2 x + ) + 3 = 0
4
2
π
2π
4 > 3 tan(2 x − ) + 3 = 0
8 > 4 cot(2 x − ) + 5 = 0
3
5
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
π
π
π
9 > tan(3 x − ) − tan x = 0
13 > cot(2 x + ) − cot( x + ) = 0
4
4
4
2π
π
3π
π
10 > tan(2 x + ) + tan( x − ) = 0
14 > cot( − 2 x) + cot( x − ) = 0
3
3
2
4
5π
π
5π
π
11 > tan( x − ) + cot(2 x − ) = 0
15 > cot( − 3 x) − tan(2 x + ) = 0
3
3
3
3
4π
π
5π
π
12 > tan(3 x + ) + cot( − 2 x) = 0
16 > cot(2 x + ) + tan( x + ) = 0
3
3
6
6
1 > 2sin 2 x + sin x = 0
8 > sin x + cos 2 x − 1 = 0

4π
2π
) + 2 cos( x + ) = 0
3
3
π
2π
3 > 2sin( − x) + sin(
− 2 x) = 0
3
3
3π x
4 > 3 cos( + ) + sin(3π + x) = 0
2 2
2π
x
5 > sin 2 (5 x + ) − cos 2 ( + π ) = 0
5
4
2π
π
6 > cot(3 x + ).tan( x − ) = 1
3
3
2
2
7 > tan 2 x.tan 3 x = 1
2 > sin(2 x +

9 > cos x + cos 2 x + 1 = 0

π
π
10 > sin( + x) + cos( + 2 x) = 1
6
3
2π
π
11 > cos(
+ 2 x) + cos( + x) + 1 = 0
3
3
12 > tan 5 x.tan x = 1

π
13 > tan x.tan(2 x − ) + 1 = 0
6

...
1
1 cos 7 cos 2 cos 0
2
2 2cos 3 0 8 cos cos3 0
3 2cos( ) 2 0 9 cos 3 sin 0
3
4 2cos(2 ) 1 0 10 cos 2 sin 3 0
6
5 3cos(3 ) 2 0 11 cos(2 ) cos( ) 0
4 3 4
6 2cos( 3 ) 3 0 12 cos(3 ) sin(2 ) 0
3 6 3
13 c
x x x
x x x
x x x
x x x
x x x
x x x
π
π
π π π
π π π
> = > =
> = > + =
> + = > =
> + + = > + =
> + = > + + =
> + = > + =
>
2
os(2 ) sin( ) 0
3 3
x x
π π
+ + + =
1 tan 3 5 cot 3 0
2
2 tan 2 1 0 6 cot(3 ) 1 0
3
3
3 3 tan(3 ) 1 0 7 3cot(2 ) 3 0
4 2
2
4 3 tan(2 ) 3 0 8 4cot(2 ) 5 0
3 5
9 ta n(3 ) tan 0 13 cot(2
4
x x
x x
x x
x x
x x x
π
π π
π π
π
> = > + =
> = > + =
> + = > + + =
> + = > + =
− − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − −
> = > +
) cot( ) 0
4 4
2 3
10 tan(2 ) tan( ) 0 14 cot( 2 ) cot( ) 0
3 3 2 4
5 5
11 tan( ) cot(2 ) 0 15 cot( 3 ) tan(2 ) 0
3 3 3 3
4 5
12 tan(3 ) cot( 2 ) 0 16 cot(2 ) tan( ) 0
3 3 6 6
x
x x x x
x x x x
x x x x
π π
π π π π
π π π π
π π π π
+ =
> + + = > + =
> + = > + =
> + + = > + + + =
2 2
1 2sin 2 sin 0 8 sin cos 2 1 0
4 2
2 sin(2 ) 2cos( ) 0 9 cos cos 2 1 0
3 3
2
3 2sin( ) sin( 2 ) 0 10 sin( ) cos( 2 ) 1
3 3 6 3
3 2
4 3 cos( ) sin(3 ) 0 11 cos( 2 ) cos( ) 1 0
2 2 3 3
2
5 sin (5 ) cos (
5
x x x x
x x x x
x x x x
x
x x x
x
x
π π
π π π π
π π π
π
π
> + = > + =
> + + + = > + + =
> + = > + + + =
> + + + = > + + + + =
> +
2 2
) 0 12 tan 5 .tan 1
4
2
6 cot(3 ).tan( ) 1 13 tan .tan(2 ) 1 0
3 3 6
7 tan 2 .tan 3 1
x x
x x x x
x x
π
π π π
+ = > =
> + = > + =
> =
Bài tập phương trình lượng giác cơ bản - Người đăng: hueminh08
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Bài tập phương trình lượng giác cơ bản 9 10 55