Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập quy hoạch

Được đăng lên bởi Phong Lan Tím
Số trang: 150 trang   |   Lượt xem: 2813 lần   |   Lượt tải: 2 lần
MỞ ĐẦU
I- SỰ CẦN THIẾT VÀ CĂN CỨ PHÁP LÝ ĐỂ TIẾN HÀNH QUY HOẠCH
1.1. Sự cần thiết phải tiến hành quy hoạch
Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội là luận chứng phát triển các
ngành kinh tế, các lĩnh vực xã hội và tổ chức không gian các hoạt động kinh tế xã hội một cách hợp lý trên phạm vi lãnh thổ trong một thời gian xác định, thể
hiện tầm nhìn và bố trí chiến lược về mặt thời gian và không gian nhằm chủ động
đạt được mục tiêu của chiến lược phát triển một cách có hiệu quả nhất.
Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội là căn cứ quan trọng để thực
hiện sự nhất quán trong phát triển kinh tế- xã hội của mỗi địa phương, vì vậy đây
là một trong những căn cứ để xây dựng kế hoạch 5 năm và kế hoạch hàng năm của
địa phương. Quy hoạch tổng thể cũng là cơ sở phát huy sức mạnh tổng hợp và
phối hợp hoạt động giữa các ngành, các lĩnh vực của địa phương trong phát triển
kinh tế xã hội.
Nhận thức được vai trò quan trọng đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên
đã rất quan tâm đến công tác xây dựng quy hoạch, đặc biệt là qui hoạch tổng thể
phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và các huyện trên địa bàn tỉnh. Năm 2006, cùng
với với việc xây dựng Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái
Nguyên đến năm 20201, tỉnh đã tiến hành xây dựng qui hoạch phát triển nhiều
ngành kinh tế - xã hội quan trọng. Đồng thời với quá trình hoàn thiện quy hoạch
tỉnh, ngành, nhiều huyện, thị xã trong năm 2007, 2008, 2009 cũng đã và đang tiến
hành xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020. Với
phương châm “năm đẩy, bốn quản, ba chống và ba thân thiện”, lãnh đạo tỉnh
Thái Nguyên đã rất coi trọng công tác qui hoạch, với việc xếp qui hoạch vào công
tác cần được đẩy mạnh hàng đầu.
Phú Bình là huyện trung du phía Nam của tỉnh Thái Nguyên, trung tâm
huyện cách thành phố Thái Nguyên 26 km, cách thị xã Bắc Ninh 30km. Huyện
Phú Bình giáp huyện Đồng Hỷ về phía bắc; giáp thành phố Thái Nguyên và huyện
Qui hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên đã được Thủ
tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 58/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng
Chính phủ, ngày 04 tháng 5 năm 2007.
1

1

Phổ Yên về phía tây. Phía đông và nam giáp tỉnh Bắc Giang (các huyện Hiệp Hòa,
Tân Yên và Yên Thế). Huyện Phú Bình có 21 đơn vị hành chính gồm 20 xã và 1
thị trấn, trong đó có 7 xã được xếp vào diện xã miền núi. Tổng diện tích đất tự
nhiên của huyện là 249,36 km2, dân số năm 2008 là 146.086 người.
Với các yếu tố tiềm năng, huyện Phú Bình có khả năng phát triển nông
nghiệp đ...
MỞ ĐẦU
I- SỰ CẦN THIẾT VÀ CĂN CỨ PHÁP LÝ ĐỂ TIẾN HÀNH QUY HOẠCH
1.1. Sự cần thiết phải tiến hành quy hoạch
Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - hội là luận chứng phát triển các
ngành kinh tế, các lĩnh vực hội tổ chức không gian các hoạt động kinh tế -
hội một cách hợp trên phạm vi lãnh thổ trong một thời gian xác định, thể
hiện tầm nhìn bố trí chiến lược về mặt thời gian không gian nhằm chủ động
đạt được mục tiêu của chiến lược phát triển một cách có hiệu quả nhất.
Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế hội căn cứ quan trọng để thực
hiện sự nhất quán trong phát triển kinh tế- hội của mỗi địa phương, vậy đây
là một trong những căn cứ để xây dựng kế hoạch 5 năm và kế hoạch hàng năm của
địa phương. Quy hoạch tổng thể cũng sở phát huy sức mạnh tổng hợp
phối hợp hoạt động giữa các ngành, các lĩnh vực của địa phương trong phát triển
kinh tế xã hội.
Nhận thức được vai trò quan trọng đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên
đã rất quan tâm đến công tác xây dựng quy hoạch, đặc biệt qui hoạch tổng thể
phát triển kinh tế hội của tỉnh các huyện trên địa bàn tỉnh. Năm 2006, cùng
với với việc xây dựng Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - hội tỉnh Thái
Nguyên đến năm 2020
1
, tỉnh đã tiến hành xây dựng qui hoạch phát triển nhiều
ngành kinh tế - hội quan trọng. Đồng thời với quá trình hoàn thiện quy hoạch
tỉnh, ngành, nhiều huyện, thị trong năm 2007, 2008, 2009 cũng đã đang tiến
hành xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - hội đến năm 2020. Với
phương châm “năm đẩy, bốn quản, ba chống ba thân thiện”, lãnh đạo tỉnh
Thái Nguyên đã rất coi trọng công tác qui hoạch, với việc xếp qui hoạch vào công
tác cần được đẩy mạnh hàng đầu.
Phú Bình huyện trung du phía Nam của tỉnh Thái Nguyên, trung tâm
huyện cách thành phố Thái Nguyên 26 km, cách thị Bắc Ninh 30km. Huyện
Phú Bình giáp huyện Đồng Hỷ về phía bắc; giáp thành phố Thái Nguyên và huyện
1
Qui hoạch tổng thể phát triển kinh tế - hội tỉnh Thái Nguyên đã được Thủ
tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 58/2007/QĐ-TTg của Thủ ớng
Chính phủ, ngày 04 tháng 5 năm 2007.
1
Bài tập quy hoạch - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập quy hoạch - Người đăng: Phong Lan Tím
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
150 Vietnamese
Bài tập quy hoạch 9 10 957