Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập rối nhiễu Tự Kỷ

Được đăng lên bởi Linhngoc Ha
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 362 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PhÇn I.
Mét sè vÊn ®Ò lÝ luËn c¬ b¶n vÒ rèi nhiÔu tù kØ
1. Kh¸i niÖm tù kØ
HiÖn nay cã nhiÒu ngµnh khoa häc cïng nghiªn cøu vÊn ®Ò tù kû nhng do môc
®Ých vµ nhiÖm vô nghiªn cøu kh¸c nhau nªn cha cã quan ®iÓm thèng nhÊt vÒ rèi
nhiÔu tù kû.
a.

Trong t©m lý
Tù kû ®îc hiÓu lµ sù phong táa tõ chèi mäi giao tiÕp víi ngêi kh¸c, sèng c« lËp
vµ ®¾m m×nh trong thÕ giíi tëng tîng, kh«ng cßn ý niÖm víi thÕ giíi xung quanh.
Quan ®iÓm nµy ®· ®Ò cËp tíi nh÷ng khã kh¨n vÒ mÆt giao tiÕp, x· héi mµ c¸c
trÎ tù kû gÆp ph¶i, nhng h¹n chÕ lµ nã chØ nãi ®Õn c¸c biÓu hiÖn bªn ngoµi v× thÕ mµ
tÊt c¶ c¸c trÎ cã vÊn ®Ò vÒ x· héi vµ giao tiÕp sÏ ®Òu lµ “trÎ tù kû”. Trong thùc tÕ rÊt
nhiÒu trÎ cã vÊn ®Ò vÒ t×nh c¶m hay hµnh vi ®· ®îc kÕt luËn lµ bÞ tù kû nh trÎ bÞ trÇm
c¶m, trÎ khã kh¨n trong giao tiÕp, trÎ chËm ph¸t triÓn ng«n ng÷, trÎ trong m«i tr êng
thiÕu kÝch thÝch gi¸o dôc tÝch cùc,… MÆt kh¸c hiÓu kh¸i niÖm tù kû theo quan ®iÓm
nµy khiÕn ngêi ta liªn tëng ngay ®Õn c¸c yÕu tè t©m lÝ lµ nguyªn nh©n g©y ra tù kû.
b.

Trong gi¸o dôc
Tù kû lµ mét lo¹i khuyÕt tËt ph¸t triÓn kÐo dµi suèt cuéc ®êi, nã c¶n trë c¸c c¸
nh©n hiÓu hoµn toµn nh÷ng g× hä nh×n thÊy, nghe thÊy vµ kh¸c h¼n víi c¸c gi¸c quan
kh¸c. KÕt qu¶ lµm ¶nh hëng trÇm träng tíi quan hÖ x· héi, giao tiÕp x· héi vµ hµnh vi.
C¸c bÖnh nh©n bÞ tù kû ph¶i häc c¸ch giao tiÕp th«ng thêng vµ c¸ch thÝch hîp
®Ó liªn kÕt víi con ngêi, ®å vËt vµ sù kiÖn.
(HiÖp héi vÒ chËm ph¸t triÓn trÝ tuÖ cña Mü n¨m 2002).
Kh¸i niÖm nµy kh«ng nh÷ng chØ ra c¸c khã kh¨n kÐo dµi suèt cuéc ®êi trong
quan hÖ x· héi, giao tiÕp, hµnh vi cña c¸c trÎ tù kû mµ nhÊn m¹nh ®Õn sù cÇn thiÕt
ph¶i tiÕn hµnh gi¸o dôc c¸c trÎ nµy. Tuy nhiªn quan ®iÓm nµy l¹i kh«ng thÓ lÝ gi¶i
nh÷ng biÓu hiÖn hµnh vi bÊt thêng cña trÎ nh sù m¸y mãc, hay rËp khu«n...
Qu¶ lµ thËt khã cã thÓ ®a ra mét kh¸i niÖm chÝnh x¸c vÒ tù kû, thËm chÝ ngay
c¶ trong cïng mét ngµnh khoa häc th× c¸ch hiÓu ë mçi quèc gia còng kh¸c nhau, c¸c
nhµ ph©n t©m häc thiªn vÒ c¸c vÊn ®Ò c¶m xóc, t©m lÝ, trong khi c¸c nhµ hµnh vi l¹i
tin r»ng nã cã vÊn ®Ò vÒ thùc thÓ vµ n·o bé. Nh÷ng nghiªn cøu gÇn ®©y ®Òu cho thÊy
c¸c vÊn ®Ò thùc thÓ ®Æc biÖt n·o bé cã liªn quan ®Õn c¸c khã kh¨n cña trÎ tù kû vµ
cã lÏ v× thÕ mµ hiÖn nay nhiÒu nhµ nghiªn cøu, c¸c cha mÑ trÎ tù kû còng nh trong
nhiÒu tµi liÖu ®Òu cho r»ng tù kû lµ mét d¹ng rèi lo¹n gåm 3 d¹ng khiÕm khuyÕt:


KhiÕm khuyÕt vÒ x· héi



KhiÕm khuyÕt vÒ ng«n ng÷



KhiÕm khuyÕt vÒ tÝnh linh ho¹t

Rèi nhiÔu tù kØ

1

ChÝnh c¸c khiÕm khuyÕt nµy lµ nguyªn nh©n g©y ra c¸c...
PhÇn I.
Mét sè vÊn ®Ò lÝ luËn c¬ b¶n vÒ rèi nhiÔu tù kØ
1. Kh¸i niÖm tù kØ
HiÖn nay cã nhiÒu ngµnh khoa häc cïng nghiªn cøu vÊn ®Ò tù nhng do môc
®Ých nhiÖm nghiªn cøu kh¸c nhau nªn cha quan ®iÓm thèng nhÊt rèi
nhiÔu tù kû.
a. Trong t©m lý
Tù kû ®îc hiÓu lµ sù phong táa tõ chèi mäi giao tiÕp víi ngêi kh¸c, sèng c« lËp
vµ ®¾m m×nh trong thÕ giíi tëng tîng, kh«ng cßn ý niÖm víi thÕ giíi xung quanh.
Quan ®iÓm nµy ®· ®Ò cËp tíi nh÷ng kkh¨n mÆt giao tiÕp, héi mµ c¸c
trÎ tù kû gÆp ph¶i, nhng h¹n chÕ chØ nãi ®Õn c¸c biÓu hiÖn bªn ngoµi v× thÕ
tÊt c¸c trÎ vÊn ®Ò héi giao tiÕp ®Òu “trÎ kû”. Trong thùc rÊt
nhiÒu trÎ cã vÊn ®Ò vÒ t×nh c¶m hay hµnh vi ®· ®îc kÕt luËn lµ bÞ tù kû nh trÎ bÞ trÇm
c¶m, trÎ khã kh¨n trong giao tiÕp, trÎ chËm ph¸t triÓn ng«n ng÷, trÎ trong m«i trêng
thiÕu kÝch thÝch gi¸o dôc tÝch cùc,… MÆt kh¸c hiÓu kh¸i niÖm kû theo quan ®iÓm
nµy khiÕn ngêi ta liªn tëng ngay ®Õn c¸c yÕu tè t©m lÝ lµ nguyªn nh©n g©y ra tù kû.
b. Trong gi¸o dôc
Tù kû lµ t lo¹i khuyÕt tËt ph¸t triÓn kÐo dµi suèt cuéc ®êi, nã c¶n trë c¸c
nh©n hiÓu hoµn toµn nh÷ng nh×n thÊy, nghe thÊy vµ kh¸c h¼n víi c¸c gi¸c quan
kh¸c. KÕt qulµm ¶nh ng trÇm träng tíi quan x· héi, giao tiÕp x· héi hµnh vi.
C¸c bÖnh nh©n bÞ tù kû ph¶i häc c¸ch giao tiÕp th«ng thêng vµ c¸ch thÝch hîp
®Ó liªn kÕt víi con ngêi, ®å vËt vµ sù kiÖn.
(HiÖp héi vÒ chËm ph¸t triÓn trÝ tuÖ cña Mü n¨m 2002).
Kh¸i niÖm nµy kh«ng nh÷ng chØ ra c¸c khã kh¨n kÐo dµi suèt cuéc ®êi trong
quan héi, giao tiÕp, hµnh vi cña c¸c t nhÊnnh ®Õn n thiÕt
ph¶i tiÕn hµnh gi¸o dôc c trÎ nµy. Tuy nhiªn quan ®iÓm nµy l¹i kh«ng thÓ gi¶i
nh÷ng biÓu hiÖn hµnh vi bÊt thêng cña trÎ nh sù m¸y mãc, hay rËp khu«n...
Qu¶ lµ thËt khã thÓ ®a ra mét kh¸i niÖm chÝnh x¸c kû, thËm chÝ ngay
c¶ trong cïng mét ngµnh khoa häc th× c¸ch hiÓu ë mçi quèc gia còng kh¸c nhau, c¸c
nhµ ph©n t©m häc thiªn vÒ c¸c vÊn ®Ò m xóc, t©m lÝ, trong khi c¸c nhµ hµnh vi l¹i
tin r»ng nã cã vÊn ®Ò vÒ thùc thÓ vµ n·o bé. Nh÷ng nghiªn cøu gÇn ®©y ®Òu cho thÊy
c¸c vÊn ®Ò thùc thÓ ®Æc biÖt n·o liªn quan ®Õn c¸c khã kh¨n cña trÎ kû
thÕ mµ hiÖn nay nhiÒu nhµ nghiªn cøu, c¸c cha trÎ còng nh trong
nhiÒu tµi liÖu ®Òu cho r»ng tù kû lµ mét d¹ng rèi lo¹n gåm 3 d¹ng khiÕm khuyÕt:
KhiÕm khuyÕt vÒ x· héi
KhiÕm khuyÕt vÒ ng«n ng÷
KhiÕm khuyÕt vÒ tÝnh linh ho¹t
Rèi nhiÔu tù kØ
1
Bài tập rối nhiễu Tự Kỷ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập rối nhiễu Tự Kỷ - Người đăng: Linhngoc Ha
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Bài tập rối nhiễu Tự Kỷ 9 10 688