Ktl-icon-tai-lieu

bài tập sinh học

Được đăng lên bởi nhokbonchen13101999
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 956 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Sinh học 10_ GV Phan Thanh Huy_ THPT Nguyễn Du (BRVT)
TỔNG HỢP BÀI TẬP
NGUYÊN PHÂN - GIẢM PHÂN - THỤ TINH
Bài 1: Có 3 hợp tử nguyên phân số lần không bằng nhau và đã tạo ra tất cả 28 tế bào con. Biết
theo thứ tự các hợp tử I, II, III thì lần lượt có số lần nguyên phân hơn nhau 1 lần. Xác định số
lần nguyên phân và số tế bào con của mỗi hợp tử.
ĐA: k1 = 2, k2 = 3, k3 = 4
Hướng dẫn
Gọi số lần nguyên phân của hợp tử 1 là k1
số lần nguyên phân của hợp tử 2 là k2 → k2 = k1 + 1
số lần nguyên phân của hợp tử 3 là k3 → k3 = k1 + 2
Số tế bào của 3 hợp tử là 28
k1
k2
k3
2 + 2 + 2 = 28
k1
k1+1
k1 + 2
2 +2
+2
= 28
k1
k1
k1
2 + 2. 2 + 4. 2 = 28
k1
2
2 = 4 → k1 = 2 → Số TB con của hợp tử 1: 2 = 4
3
k2 = 3 → Số TB con của hợp tử 2: 2 = 8
4
k3 = 4 → Số TB con của hợp tử 3: 2 = 16
Bài 2: Có 3 tế bào: Tế bào A nguyên phân liên tiếp 3 lần, tế bào B nguyên phân tạo ra số tế
bào con bằng phân nữa số tế bào con do tế bào 1 tạo ra, tế bào C nguyên phân tạo ra số tế bào
con bằng số tế bào con của tế bào A và của tế bào B cộng lại. Xác định tổng số tế bào con
được tạo ra từ 3 tế bào trên.
ĐA: 24 tế bào
Hướng dẫn
- Số tế bào con của TB A: 23 = 8
- Số tế bào con của TB B: 8: 2 = 4
- Số tế bào con của TB C = 8 + 4 = 12
Tổng số TB con tạo thành: 8 + 4 +12 = 24
* Bài 3: Một nhóm tế bào sinh dục đực sơ khai có 720 NST đơn. Các tế bào này đều nguyên
phân liên tiếp 1 số đợt bằng nhau. Số đợt nguyên phân của mỗi tế bào bằng số NST đơn trong
bộ NST 2n của loài. Các tế bào tạo ra đều trở thành tế bào sinh tinh. Hiệu suất thụ tinh của
tinh trùng là 10% khi giao phối với cá thể cái đã tạo nên các hợp tử với tổng số NST đơn:
4608 lúc chưa nhân đôi. Hiệu suất thụ tinh của trứng là 50%
a. Bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội (2n) của loài?
b. Xác định số lượng tế bào sinh dục đực sơ khai và số tế bào sinh tinh
c. Để hoàn tất quá trình thụ tinh, phải cần bao nhiêu trứng? Nếu cho các tế bào có số
đợt nguyên phân bằng nhau.
ĐA: a) 2n = 8, b) TBSD đực sơ khai 90, TB sinh tinh: 1440, c) 1152 TB trứng

1

Sinh học 10_ GV Phan Thanh Huy_ THPT Nguyễn Du (BRVT)
Hướng dẫn
a) Xác định bộ NST lưỡng bội 2n của loài
- Gọi x là số tế bào sinh dục đực sơ khai
Ta có: Tổng số NST của các tế bào sinh dục đực sơ khai: x. 2n = 720 (1)
- Theo gia thiết:
Số lần NP: k

Số TB ban đầu là x
Với HTT = TT thụ tinh . 100%
∑ TT

GP

k

x 2 số tế bào tinh
Số tinh trùng tạo thành: 4.x.2
k
→ TT thụ tinh = ∑TT x HTT = 4x.2 . 10 (2)
100
100

k

Số NST của các hợp tử là: 4608
→ Số NST của tinh trùng thụ tinh = 4608: 2 = 2304
Hay: Số tinh trù...
Sinh học 10_ GV Phan Thanh Huy_ THPT Nguyễn Du
(BRVT)
TỔNG HỢP I
TẬP
NGUYÊN PN - GIẢM PHÂN - TH
TINH
Bài 1: 3 hợp tử nguyên phân số lần không bằng nhau đã tạo ra tất cả 28 tế bào con. Biết
theo thứ tự các hợp tử I, II, III thì lần lượt số lần nguyên phânn nhau 1 lần. Xác định số
lần nguyên phân và số tế bào con của mỗi hợp tử.
ĐA: k1 = 2, k2 = 3, k3 = 4
Hướng dẫn
Gọi số lần nguyên phân của hợp tử 1 là k1
số lần nguyên phân của hợp tử 2 là k2 → k2 = k1 + 1
số lần nguyên phân của hợp tử 3 là k3 → k3 = k1 + 2
Số tế bào của 3 hợp tử là 28
2
k1
+ 2
k2
+ 2
k3
= 28
2
k1
+ 2
k1+1
+ 2
k1 + 2
=
28
2
k1
+ 2. 2
k1
+ 4. 2
k1
=
28
2
k1
= 4 k1 = 2 Số TB con của hợp tử 1: 2
2
= 4
k2 = 3 Số TB con của hợp tử 2: 2
3
= 8
k3 = 4 → Số TB con của hợp tử 3: 2
4
= 16
Bài 2: 3 tế bào: Tế bào A nguyên phân liên tiếp 3 lần, tế bào B nguyên phân tạo ra số tế
bào con bằng phân nữa số tế bào con do tế o 1 tạo ra, tếo C nguyên phân tạo ra số tế bào
con bằng số tế bào con của tế bào A của tế bào B cộng lại. Xác định tổng số tế o con
được tạo ra từ 3 tế bào trên.
ĐA: 24 tế bào
Hướng dẫn
- Số tế bào con của TB A: 23 = 8
- Số tế bào con của TB B: 8: 2 = 4
- Số tế bào con của TB C = 8 + 4 = 12
Tổng số TB con tạo thành: 8 + 4 +12 = 24
* Bài 3: Một nhóm tế bào sinh dục đực khai có 720 NST đơn. Các tế bào này đều ngun
phân liên tiếp 1 số đợt bằng nhau. Số đợt nguyên phân của mỗi tế bào bằng số NST đơn trong
bộ NST 2n của loài. Các tế o tạo ra đều trở thành tế bào sinh tinh. Hiệu suất thụ tinh của
tinh trùng 10% khi giao phối với thể cái đã tạo nên các hợp tvới tổng sNST đơn:
4608 lúc chưa nhân đôi. Hiệu suất thụ tinh của trứng là 50%
a. Bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội (2n) của loài?
b. Xác định số lượng tế bào sinh dục đực sơ khai và số tế bào sinh tinh
c. Để hoàn tất quá trình thụ tinh, phải cần bao nhiêu trứng? Nếu cho các tế o số
đợt nguyên phân bằng nhau.
ĐA: a) 2n = 8, b) TBSD đực sơ khai 90, TB sinh tinh: 1440, c) 1152 TB trứng
1
bài tập sinh học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài tập sinh học - Người đăng: nhokbonchen13101999
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
bài tập sinh học 9 10 956