Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập sóng ánh sáng

Được đăng lên bởi ngodinhhy-1908
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 702 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ÔN TẬP SÓNG ÁNH SÁNG
Bài 1:Trong thí nghiệm Y-âng, khi màn cách hai khe một đoạn D1 thì trên màn thu được một hệ vân
giao thoa. Dời màn đến vị trí cách hai khe đoạn D 2 người ta thấy hệ vân trên màn có vân tối thứ nhất
(tính từ vân trung tâm) trùng với vân sáng bậc 1 của hệ vân lúc đầu. Tỉ số D2/D1 bằng bao nhiêu?
A. 1,5.

B. 2,5.

C. 2.

D. 3.

Bài 2:Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng đơn sắc, người ta thấy khoảng vân tăng thêm 0,3 mm
khi dời màn để khoảng cách giữa màn và hai khe tăng thêm 0,5 m. Biết hai khe cách nhau là a = 1 mm.
Bước sóng của ánh sáng đã sử dụng là:
A. 0,40  m . B. 0,58  m .
C. 0,60  m .
D. 0,75  m .
Bài 3: Cho a = 0,8 mm, λ = 0,4 μm, H là chân đường cao hạ từ S1 tới màn quan sát. Lúc đầu H là 1 vân
tối giao thoa, dịch màn ra xa dần thì chỉ có 2 lần H là cực đại giao thoa. Khi dịch chuyển màn như trên,
khoảng cách giữa 2 vị trí của màn để H là cực đại giao thoa lần đầu và H là cực tiểu giao thoa lần cuối
là.
A. 1,6 m B. 0,4 m
C. 0,32 m
D. 1,2 m
Bài 4: Cho thí nghiệm Y-âng, ánh sáng có bướcsóng 500 nm. H là chân đường cao hạ vuông góctừ S1tới
màn M. Lúc đầu người ta thấy H là một cực đại giao thoa. Dịch màn M ra xa hai khe S1, S2đến khi tại H
bị triệt tiêu năng lượng sáng lần thứ nhất thì độ dịch là 1/7 m. Để năng lượngtại H lại triệt tiêu thì phải
dịch màn xa thêm ít nhất là 16/35 m. Khoảng cách hai khe S1và S2 là
A. 0,5 mm B. 1 mm
C. 2 mm
D. 1,8 mm
Bài 5: Thí nghiệm giao thoa Y- âng với ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ, khoảng cách giữa hai khe a =
1 mm. Ban đầu, tại M cách vân trung tâm 5,25 mm người ta quan sát được vân sáng bậc 5. Giữ cố định
màn chứa hai khe, di chuyển từ từ màn quan sát ra xa và dọc theo đường thẳng vuông góc với mặt phẳng
chứa hai khe một đoạn 0,75 m thì thấy tại M chuyển thành vân tối lần thứ hai. Bước sóng λ có giá trị là
A. 0,60 m B.0,50 m
C. 0,70 m
D. 0,64 m
Bài 6: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc có
bước sóng 0,6m. Khoảng cách giữa hai khe sáng là 1mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến
màn quan sát là 1,5m. Trên màn quan sát, hai vân sáng bậc 4 nằm ở hai điểm M và N. Dịch màn quan
sát một đoạn 50cm theo hướng ra 2 khe Y-âng thì số vân sáng trên đoạn MN giảm so với lúc đầu là
A. 7 vân.

B. 4 vân.

C. 6 vân.

D. 2 vân.

Bài 7: Cho thí nghiệm Y-âng, ánh sáng có bước sóng 500 nm. H là chân đường cao hạ vuông góc từ S 1
tới màn M. Lúc đầu người ta thấy H là một cực đại giao thoa. Dịch màn M ra xa hai khe S 1, S2 đến khi
tại H bị triệ...
ÔN TẬP SÓNG ÁNH SÁNG
Bài 1:Trong thí nghiệm Y-âng, khi màn cách hai khe một đoạn D
1
thì trên màn thu được một hệ vân
giao thoa. Dời màn đến vị trí cách hai khe đoạn D
2
người ta thấy hệ vân trên màn vân tối thứ nhất
(tính từ vân trung tâm) trùng với vân sáng bậc 1 của hệ vân lúc đầu. Tỉ số D
2
/D
1
bằng bao nhiêu?
A. 1,5. B. 2,5. C. 2. D. 3.
Bài 2:Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng đơn sắc, người ta thấy khoảng vân tăng thêm 0,3 mm
khi dời màn để khoảng cách giữa màn và hai khe tăng thêm 0,5 m. Biết hai khe cách nhaua = 1 mm.
Bước sóng của ánh sáng đã sử dụng là:
A. 0,40
m
. B. 0,58
m
. C. 0,60
m
. D. 0,75
m
.
Bài 3: Cho a = 0,8 mm, λ = 0,4 μm, H là chân đường cao hạ từ S
1
tới màn quan sát. Lúc đầu H là 1 vân
tối giao thoa, dịch màn ra xa dần thì chỉ có 2 lần H là cực đại giao thoa. Khi dịch chuyển màn như trên,
khoảng cách giữa 2 vị trí của màn để H là cực đại giao thoa lần đầu và H là cực tiểu giao thoa lần cuối
là.
A. 1,6 m B. 0,4 m C. 0,32 m D. 1,2 m
Bài 4: Cho thí nghiệm Y-âng, ánh sáng có bướcsóng 500 nm. H là chân đường cao hạ vuông góctừ S1tới
màn M. Lúc đầu người ta thấy H là một cực đại giao thoa. Dịch màn M ra xa hai khe S
1
, S
2
đến khi tại H
bị triệt tiêu năng lượng sáng lần thứ nhất thì độ dịch là 1/7 m. Để năng lượngtại H lại triệt tiêu thì phải
dịch màn xa thêm ít nhất là 16/35 m. Khoảng cách hai khe S
1
và S
2
A. 0,5 mm B. 1 mm C. 2 mm D. 1,8 mm
Bài 5: Thí nghiệm giao thoa Y- âng với ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ, khoảng cách giữa hai khe a =
1 mm. Ban đầu, tại M cách vân trung tâm 5,25 mm người ta quan sát được vân sáng bậc 5. Giữ cố định
màn chứa hai khe, di chuyển từ từ màn quan sát ra xa và dọc theo đường thẳng vuông góc với mặt phẳng
chứa hai khe một đoạn 0,75 m thì thấy tại M chuyển thành vân tối lần thứ hai. Bước sóng λ có giá trị là
A. 0,60 m B.0,50 m C. 0,70 m D. 0,64 m
Bài 6: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc có
bước sóng 0,6m. Khoảng cách giữa hai khe sáng 1mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến
màn quan sát 1,5m. Trên màn quan sát, hai vân sáng bậc 4 nằm ở hai điểm M N. Dịch màn quan
sát một đoạn 50cm theo hướng ra 2 khe Y-âng thì số vân sáng trên đoạn MN giảm so với lúc đầu là
A. 7 vân. B. 4 vân. C. 6 vân. D. 2 vân.
Bài 7: Cho thí nghiệm Y-âng, ánh sáng bước sóng 500 nm. H chân đường cao hạ vuông góc từ S
1
tới màn M. Lúc đầu người ta thấy H một cực đại giao thoa. Dịch màn M ra xa hai khe S
1
, S
2
đến khi
tại H bị triệt tiêu năng lượng sáng lần thứ nhất thì độ dịch1/7 m. Để năng lượng tại H lại triệt tiêu thì
phải dịch màn xa thêm ít nhất là 16/35 m. Khoảng cách hai khe S
1
và S
2
A. 0,5 mm B. 1 mm C. 2 mm D. 1,8 mm
Bài 8: Trong thí nghiệm giao thoa Y-âng, nguồn S phát ánh sáng đơn sắc bước sóng
người ta đặt
màn quan sát cách mặt phẳng hai khe một khoảng D thì khoảng vân i = 1mm. Khi khoảng cách từ màn
quan sát đến mặt phẳng hai khe lần lượt
D D
hoặc
D D
thì khoảng vân thu được trên màn tương
ứng
2i
.i
Nếu khoảng cách từ màn quan sát đến mặt phẳng hai khe
3D D
thì khoảng vân trên
màn là:
A. 3 mm. B. 4 mm. C. 2 mm. D. 2,5 mm.
Bài 9: Một nguồn sáng điểm nằmch đều hai khe Iâng phát ra đồng thời hai bức xạ đơn sắc
bước sóng
1
= 0,6 m bước sóng
2
chưa biết. Khoảng cách giữa hai khe a = 0,2 mm, khoảng
cách từ các khe đếnn D = 1 m. Trong một khoảng rộng L = 2,4 cm trên màn, đếm được 17 vạch
sáng, trong đó 3 vạch kết quả trùng nhau của hai hệ vân. nh bước sóng
2
, biết hai trong 3 vạch
trùng nhau nằm ngoài cùng của khoảng L.
A. 0,48.10
-6
m. B. 0,58.10
-6
m. C. 0,68.10
-6
m. D. 0,60.10
-6
m.
Bài 10: Trong thí nghiệm Yâng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa 2 khe Yâng là a=1 mm, khoảng
cách từ 2 khe đến màn D=2 m. Chùm sáng chiếu vào khe S có 2 bước sóng trong đó
m
4,0
1
. Trên
Bài tập sóng ánh sáng - Trang 2
Bài tập sóng ánh sáng - Người đăng: ngodinhhy-1908
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Bài tập sóng ánh sáng 9 10 166